Navigeringsmeny
Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde.

Aktuellt

Fortlöpande ansökningstid:

Ansökningstid i allmänhet på hösten:

Andra ansökan / ersättingar:

Anvisningar för uträttande av ärenden elektroniskt

En del av understöden rekommenderas att sökas via regionförvaltningens e-tjänster. Anvisningar för användning av e-tjänsterna:

Fortlöpande ansökningstid

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Understöd för utredning av förorenat område eller sanering av förorenat område

  • Kontinuerlig ansökan

Det statliga understödet beviljas till utredning av risken eller olägenheten för hälsa och miljö som orsakas av föroreningar i jordmån, grundvatten och sediment samt till sanering av förorenade områden. NTMcentralen i Birkaland kan bevilja understöd om

  1. orsaken till föroreningen inte går att utreda eller få tag på, eller om denna inte förmår att ta ansvar för kostnaderna för åtgärden, och
  2. utredningen av områdets förorening eller saneringen är uppenbarligen oskäliga för andra än orsaken.

Ansökningstid i allmänhet på hösten

Ansökan om understöd för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

​​​​​​Understöd kan beviljas för att utarbeta och uppdatera skyddsplaner för grundvattenområden. Understödet kan beviljas åt kommuner.

Ansökan om understöd för vård av byggnadsarvet

Anslaget för vård av byggnadsarvet får användas för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning. Understöd kan ansökas av byggnadens privata ägare, samfund som främjar vården av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner.​​​​

Ansökan om understöd för miljövård i skärgården

Stödet för skärgårdens miljövård baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) där det bestäms att det åt en skärgårdskommun eller en medlem i en dylik kommun kan beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild samt för vård av skärgårdens byggnadsarv. Bidrag kan beviljas för åtgärder av nämnda slag också åt en förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården.

Ansökan om understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden

Ansökan om understöd för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder

Ansökan om understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt

​​​​​​Projekt som understöds ska vara nationellt eller regionalt betydande försöks- eller utvecklingsprojekt.

Understöd för bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter

Understöd kan beviljas för kostnader för genomförande, rådgivning och uppföljning av projekt. Understöd kan sökas och tas emot av kommuner, föreningar samt privata och offentliga samfund.

Ansökan om understöd för att främja vattenkontroll inom jord- och skogsbruket

Målet med understödet är att främja hållbar vattenkontroll i jord- och skogsbruksområden, stöda planering och genomföring av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå och att minska belastningen på vattendragen.

Kommun- och Organisation-Helmi

Bidraget är avsett för bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder vid kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och vattenområdenas andelslag. Målet med åtgärderna bör vara att förbättra livsmiljöerna inom Helmi-programmets teman.

Andra ansökan / ersättingar

Ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter

NTM-centralerna kan bevilja ersättning för skador som genom naturskyddslagen fridlysta arter har orsakat, bland annat lantbruks-, fiskodlings- och djurskador, skador på byggnader och trädbeståndsskador.

Hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar) 

Understöd för hantering av bräddningar i avloppet kan sökas hos NTM-centralen i Södra Savolax. Ansökan hör till tyngdpunktsområdet avloppsöversvämningar inom temat Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen i programmet för effektivering av vattenskyddet.

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av miljöunderstöden. För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.


Regional information


Genvägar

Allmänna ärendeblanketter

På andra webbplatser

E-tjänst

Miljöministeriet