ELY-keskusten rahoitushaku koronavirustilanteessa

NTM-centralernas finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset

Aktuellt

 • NTM-centralernas coronafinansiering till företag (lägesanalys och utveckling) - ansökningstiden har gått ut 8.6.2020, utbetalning av understöd kan sökas fortfarande. Utbetalningsanvisningar >>
   
 • De coronaansökningar som inkommit inom utsatt tid behandlas. Coronafinansiering 20.1.2021:
  • Ansökningar 33 112 st.
  • Beslut 33 110 st.
  • Bidrag 335 000 000 €
  • Behandling av ansökningarna har centrerad i fyra NTM-centraler: NTM-centralen i Södra Savolax (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax), NTM-centralen i Tavastland (Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland), NTM-centralen i Mellersta Finland (Birkaland, Egentliga Finland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten) och ELY-centralen i Norra Österbotten (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten).
    
 • Handläggningssituation av rättelseyrkandena på NTM-centralens koronastöd i NTM-centralerna: 30.11.2020:

När man granskar tabellen ska det tas i beaktande att olika regioner inte varje dag får rättelseyrkanden. Handläggningen av rättelseyrkanden påverkas av att olika regioner har fått mer eller mindre yrkanden.

Region Ankomstdag
Mellersta Finland 4 st.
Tavastland 6 st.
Norra Österbotten -
Södra Savolax -

NTM-centralerna beviljar coronafinansiering alttså utvecklingsunderstöd till företag som lider av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronavirusepidemin. För en smidig behandling av ansökningar bestäms arbetsfördelningen mellan NTM-centralernas finansiering och Business Finlands finansiering utifrån storleken på personalen i företaget.

 • NTM-centralerna riktar finansieringen till företag där högst fem personer arbetar när ansökan lämnas in.
 • Ensamföretagare omfattas dock inte av NTM-centralernas coronaunderstöd. Ensamföretagare ska söka stödet i företagets hemkommun. Frågor och svar om stödet för ensamföretagare (tem.fi).
 • Ensamföretagare kan också söka NTM-centralernas utvecklingstjänster: Utvecklingstjänster för företag
 • Business Finland finansierar företag med över 5 anställda.

UTVECKLINGSUNDERSTÖD FÖR FÖRETAG VID MARKNADS- OCH PRODUKTIONSSTÖRNINGAR ORSAKADE AV CORONAVIRUSEPIDEMIN

För vem
För vilket ändamål kan understöd sökas
Kriterier för understödet
Ansökan om understö
Utbetalning av understöd

Rådgivning

Syftet med understödet är att stöda företag för att minimera de skadliga effekterna av coronavirusepidemin samt uppmuntra företag till sysselsättning.

Det beviljade stödet kan som regel inte vara mer än 30% av volymen på företagets affärsverksamhet. Även kostnaderna för utvecklingsprojektet bör stå i proportion till innehållet i det utvecklingsprojekt som företaget framför. Då det gäller nybildade företag granskas det om coronaepidemin har beskurit företagets omsättning, så att det är ändamålsenligt att godkänna en fastställd överskridning på 30 % av bidraget.

För vem

Understöd kan oberoende av företagsform beviljas företag:

 • där det arbetar högst fem personer arbetar när ansökan lämnas in (inberäknat företagaren/företagarna). Med avvikelse från den här huvudregeln kan man då det gäller granskningen av storleken på företaget också ta i beaktan t.ex. det antal arbetstagare som företaget permitterat. Ensamföretagare omfattas dock inte av NTM-centralernas understöd.
 • som påverkats av tillfälliga marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronaviruset
 • som strävar efter att förnya och stärka sin kompetens
 • företag inom alla andra branscher utom jord-, skogs- och fiskeribruk samt företag inom förädling av jordbruksprodukter

Dessutom är understödet avsett även för privata näringsidkare (firmor) som sysselsätter minst en person som står i ett anställningsförhållande (ingen övre gräns för antalet arbetstagar .

Företag som sysselsätter över fem personer kan ansöka om finansiering i form av understöd (utvecklingsfinansiering för affärsverksamheten i störningssituationer) från Business Finland. Företaget ska inte ansöka om finansiering för störningssituationer från både NTM-centralen och Business Finland.

Understödet är de minimis-finansiering och för att få det förutsätts att det finns plats i företagets de minimis-kumulation. De minimis-finansieringens maximibelopp är 200 000 euro (för företag inom godstrafik på landsvägar högst 100 000 euro) under det innevarande och de två föregående beskattningsåren. Understödstagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som beviljats av olika instanser (t.ex. ministerier, myndigheter som lyder under ministerier, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner och landskapsförbund) inte överskrider detta belopp. Allt offentligt stöd till företag är inte de minimis-stöd. De minimis-stödet identifieras i ett beslut om stöd som fastställer beloppet av de minimis-stödet och hänvisar till förordningen om Europeiska unionens stöd av mindre betydelse.

Understöd kan beviljas i hela landet (exkl. Åland).

För vilket ändamål kan understöd sökas

Understöd kan beviljas

 1. för att göra en situationsanalys och/eller
 2. för utvecklingsåtgärder

 

 1. Att göra en situationsanalys

Ett företag kan utreda och planera

 • företagets verksamhet,
 • nya affärsverksamheter,
 • organisering av produktion och tjänster vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av corona och tiden därefter.

I utbetalningsansökan ska man lämna in en slutrapport över de åtgärder som vidtagits inom projektet.

Understödsbeloppet för att göra en situationsanalys

 • understödets storlek kan vara högst 80 % av de kalkylerade kostnader som ligger till grund för understödet
 • understödet kan dock uppgå till högst 10 000 euro
 • högst 70 % av understödet kan betalas i förskott

Godtagbara kostnader för understödet kan vara:

 • Kalkylerade lönekostnader för personer som arbetar i företaget
  • Vid beräkningen av antalet arbetstagare som ligger till grund för understödet, räknas som en person, en person som arbetar i medeltal minst 30 timmar/veckan i företaget.
  • Då man räknar antalet personer kan man beakta de sammanlagda arbetstiderna för flera arbetstagare, så att den krävda minimiarbetstiden (30 timmar/veckan) består av t.ex. två olika personers sammanlagda arbetsinsatser.
 • Indirekta kostnader (bl.a. arbetsgivaravgifter), vars summa är 50 % av de kalkylerade löneutgifterna

För lönekostnadernas del används det standardiserade kalkylerade lönebeloppet på 2 000 euro/person som arbetar inom företaget oberoende av den lön som faktiskt betalats till personen. I ansökan uppger företaget som lönekostnader de lönekostnader som beräknats enligt denna standardlön. Motsvarande kalkylerade kostnader per person anges också i utbetalningsansökan.

Om t.ex. två personer arbetar i företaget (t.ex. en företagare + en arbetstagare) bestäms understödet enligt följande: 2 personer x 2 000 euro + 50 % indirekta utgifter = 6 000 euro, varav 80 % (stödnivå), dvs. understöd 4 800 euro.

 1. Utvecklingsåtgärder

Understöd kan beviljas för mer omfattande utvecklingsåtgärder som förbättrar företagets möjligheter vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronaviruset och tiden därefter.

Åtgärderna kan till exempel gälla

 • nya riktningar för affärsverksamheten,
 • utveckling av nätverket för underleverantörer,
 • en ny typ av organisering av produktionen,
 • utveckling av produkter och tjänster samt
 • att stärka kompetensen.

I utbetalningsansökan ska man lämna in en slutrapport över de åtgärder som vidtagits inom projektet.

Understödets belopp för genomförande av utvecklingsåtgärderna

 • understödets storlek kan vara högst 80 % av de godtagbara kostnader som ligger till grund för understödet
 • understödet kan uppgå till högst 100 000 euro, dock i förhållande till omfattningen av företagets verksamhet
 • av understödet kan betalas i förskott högst 70 %

Godtagbara kostnader är:

 • faktiska löner inom projektet för företagets personal, inklusive företagarnas faktiska löner
 • kostnader för anlitande av utomstående tjänster och sakkunniga, inklusive utbildning av personalen (OBS! Innehåller inte köp av maskiner och anordningar) > kostnader för anlitande av utomstående sakkunniga i projektet kan uppgå till ett belopp av högst 60 000 euro
 • råvaror och halvfabrikat för produktutveckling då det gäller tillverkning av en prototyp
 • indirekta kostnader som beräknas utifrån lönerna (bl.a. arbetsgivaravgifter) 50 %

OBS! Investeringskostnader så som t.ex. inköp av maskiner och anordningar, byggnader, patent och licenser omfattas inte av understödet

Kriterier för understödet:

 • På grund av coronaviruset har verksamheten tillfälligt försvårats eller håller på att försvåras, men företaget strävar efter att förnya och stärka sin kompetens
 • Företaget bedöms ha förutsättningar för att ha lönsam verksamhet i framtiden

Ansökan om understöd

Obs! Sök har gått ut 8.6.2020.

Man kan ansöka om understöd från NTM-centralen elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. Till ansökan ska bifogas det senaste bokslutet. Om bokslutet är äldre än 31.12.2019, bifoga en kumulativ resultaträkning och balansräkning till slutet av den månad som föregår ansökningstidpunkten.

OBS! Välj rätt stödform, dvs. under punkten för företagsfinansiering utvecklingsunderstöd för företag vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronavirusepidemin.

Bekanta dig nogrannt med ansökningsanvisningarna, innan du börjar fylla i ansökan! Kontrollera att uppgifterna i ansökan är korrekt innan du skickar iväg den. Efter att du skickat iväg ansökan är det inte längre möjligt att komplettera den, ansökan kan returneras för komplettering endast via NTM-centralen.

Inloggning till regionförvaltningens e-tjänst görs med hjälp av Suomi.fi-tjänsten. I Suomi.fi-identifikation identifierar sig företagets representant med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Genom att godkänna användarvillkoren kommer man till själva e-tjänsten.

I samband med inloggningen söker tjänsten personens fullmakter för att uträtta ärenden från företagsdatasystemet (YTJ) och handelsregistret samt Suomi.fi-tjänsten. På sidan Mina uppgifter i e-tjänsten visas de företag/samfund där personen har fullmakter att uträtta ärenden. Ansökan kan göras om företagets namnteckningsrätt gör det möjligt att ensam representera företaget. För att fylla i och skicka in ansökan behövs någon av följande roller för företaget/samfundet: namnteckningsrätt, näringsidkare, ansvarig bolagsman, verkställande direktör/ställföreträdare för verkställande direktören eller fullmakt att ansöka om företagsfinansiering.

Om det finns brister eller något att korrigera i företagets handelsregisteruppgifter kan de korrigeras genom att kontakta patent-och registerstyrelsen.

Fullmakter som behövs för att representera ett företag/samfund sköts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ansökan om understöd förutsätter att den som ansöker om understöd har ett FO-nummer. Understöd kan inte sökas för ett bolag som håller på att bildas.

Utbetalning av understöd

I samband med understödsbeslutet betalas högst 70 % förskott på understödet, om den sökande har ansökt om förskottsbetalning i ansökan. Det resterande understödet betalas utifrån en separat elektronisk ansökan om utbetalning inom den tid som anges i finansieringsbeslutet. Ansökan om utbetalning lämnas in endast elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst Man kan ansöka om utbetalning i e-tjänsten från och med 12.5.2020.

Bekanta dig med checklistan och ansökningsanvisningarna för utbetalning innan du börjar fylla i ansökan om utbetalning! Kontrollera att alla uppgifter du angett i ansökan är korrekta innan du skickar in den! Det går inte att komplettera en ansökan efter att den har skickats in. Ansökningar kan returneras för komplettering endast via NTM-centralen.

I samband med ansökan om utbetalning av det resterande understödet som beviljats för en lägesanalys ska man klargöra lägesanalysens inverkan på företagets verksamhet. Eftersom en lägesanalys grundar sig på kalkylerade kostnader behöver ansökan om utbetalning inte innehålla kostnader som uppkommit.

I samband med ansökan om utbetalning av det resterande understödet för utvecklingsåtgärder ska man presentera de faktiska kostnader som uppkommit i utvecklingsprojektet samt klargöra för de åtgärder som vidtagits inom utvecklingsprojektet och deras inverkan på företagets verksamhet. För projekt med utvecklingsåtgärder ska man dessutom alltid bifoga ett utdrag ur projektets bokföring till ansökan om utbetalning för att klargöra vilka utgifter man föreslår att understödet ska täcka.

Observera att den erhållna förskottsbetalningen beaktas vid utbetalningen av det resterande understödet för både lägesanalys och utvecklingsåtgärder.

OBS! Ansökningar om utbetalning behandlas i den ordning de kommit in, och den tid som går åt till behandlingen beror på antalet ansökningar som kommit in.

Rådgivning

 • NTM-centralernas telefontjänst mån kl. 12.00 - 15.00 och tors kl. 9.00 - 12.00, tfn 0295 024 800.
 • Rådgivning i användningen av e-tjänster fås via FöretagsFinlands telefontjänst (vardagar kl. 9.00–16.15), tfn 0295 020 500.

Coronavirusepidemins effekter på företagens affärsverksamhet

Coronavirusepidemin orsakar betydande störningar i företagens affärsverksamhet och likviditet. Det lönar sig för företagen att i god tid kontakta sin bank och Finnvera om det finns behov av tilläggskapital eller arrangemang för amorteringsprogram. Det är också möjligt att tillämpa specialarrangemang för skatter och pensionsavgifter. För att hjälpa ensamföretagare är en tillfällig utvidgning av utkomstskyddet under beredning, enligt vilken ensamföretagare får arbetslöshetsersättning på vissa villkor.

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger också anvisningar om hur man ska agera i situationer som orsakas av coronakrisen. Det riksomfattande telefonnumret för rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen är 029 502 4880 och tjänsten är öppen vardagar kl. 9.00–16.00.

Företagen har också tillgång till NTM-centralernas utvecklingstjänster för företag för utvärdering och planering av verksamheten. Dagspriset för tjänsterna Analys och Konsultering är 30 euro + moms.


Regional information


ta kontakt

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (0295 024 800) mån kl. 12.00 - 15.00

Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Nyheter och pressmeddelanden