Navigeringsmeny
POH Koronatiedotus

Information till företag p.g.a. coronasituationen - Österbotten, Mellersta Österbotten

 

Obs! Denna regionala sida uppdateras inte längre. Se NTM-centralernas riksomfattande sida Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster.

 

På kommande:

Aktuellt:


Sammanställningens innehåll:

 1. Förhandla om skulderna
 2. NTM-centralernas coronafinansiering (ansökningstiden gått 8.6)
 3. Företagsstöd för landsbygden
 4. Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter (ansökningstiden gått ut 30.4)
 5. Lönegaranti
 6. Finnvera
 7. Business Finland (ansökningstiden gått ut 8.6)
 8. Tesi (Finlands Industriinvestering Ab)
 9. Arbets- och näringsbyråns tjänster inklusive säsongsarbete
 10. Stöd till ensamföretagare
 11. Företagare får rätt till utkomstskydd för arbetslösa p.g.a. coronavirusepidemin
 12. Statskontorets kostnadsstöd till företag (ansökningstiden gått ut 31.8.2020)

Det finns flera organisationer som kan hjälpa företagare i denna exceptionella situation som orsakats av coronaviruset. Nedan har vi sammanställt nyttig information och länkar till myndigheternas och andra organisationers tjänster.

1. Förhandla om skulderna

Kontakta borgenären direkt och diskutera situationen helst redan på förhand, om läget ser ut att bli kritiskt.
Bankerna kan vara flexibla med betalningsarrangemangen och det lönar sig att komma överens om betalningsarrangemangen med sin egen bank i ett så tidigt skede som möjligt:

Ta kontakt med din egen bank. Bankerna har likviditetsbuffertar för undantagsfall och nu kan de tas i bruk. Det viktigaste är att själv vara aktiv och ta kontakt med banken för att anhålla om tillläggsfinansiering. Det lönar sig för företaget att ta kontakt med sina egna finansiärer omedelbart då finanseringsbehovet uppstår.

2. NTM-centralernas coronafinansiering

NTM-centralerna coronafinansiering (understöd för lägesanalys och utvecklingsåtgärder)

Ansökningstiden gick ut 8.6.2020. Läs mer på NTM-centralernas riksomfattande sidor

Även om ansökningstiden gått ut för coronafinansiering, så kan ett företag som planerar utveckla sin verksamhet alltjämt ansöka om NTM-centralernas s.k. normala utvecklingsunderstöd. Dessutom har priset på företagsutvecklingstjänsternas analys- och konsultdagar sänkts från 300 euro till 30 euro + moms per dag. 

OBS! Pågående projekt

Om du har ett pågående projekt som finansierats med utvecklingsunderstöd från NTM-centralen, bör du först ta kontakt med NTM-centralen för att få närmare anvisningar. NTM-centralen förhåller sig positivt till ändringar i genomförandetiden för och innehållet i pågående projekt som finansierats med utvecklingsunderstöd. Vid behov kan företag ansöka om utbetalning av understödet för utvecklande av företag enligt en snabbare tidtabell och i fler rater.

3. Företagsstöd för landsbygden

Företagsstöd för landsbygden kan sökas på normalt sätt liksom också utbetalning för projekt som redan beviljats finansiering. NTM-centralen kan med stöd av gällande bestämmelser bevilja ett finansierat projekt förlängning av genomförandetiden på grund av den exceptionella situationen. Sökanden bör ansöka om förlängning på tillbörligt sätt. NTM-centralen förhåller sig i princip positivt till förlängningar, men det bör ändå noteras att ansökningar om förlängning av projekttiden avgörs från fall till fall.

Om du har ett pågående projekt som finansierats med företagsstöd för landsbygden, bör du först ta kontakt med NTM-centralen för närmare anvisningar.

Kontaktuppgifter:
Matias Smeds, tfn 0295 028 620, matias.smeds@ntm-centralen.fi
Peter Björkmark, tfn 0295 028 641, peter.bjorkmark@ntm-centralen.fi
Heikki Rautio, tfn 0295 028 612, heikki.rautio@ntm-centralen.fi
Anna-Maija Herlevi (Leader), tfn 0295 028 560, anna-maija.herlevi@ntm-centralen.fi

4. Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter

Jord- och skogsbruksministeriet ökar bevillningsfullmakten för statsborgen för likviditetslån till gårdar. På detta sätt vill man förbereda sig på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakar gårdarna. Genom gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) beviljas gårdar statsborgen för primärproduktion och lantbruksföretagens löpande kostnader till ett belopp av högst 15 miljoner euro.

Statsborgen för likviditetslån kan sökas under tiden 30.3.-30.4.2020. Ansökan görs på blankett 493, som finns på Livsmedelsverkets hemsida. Läs mer:

Kontaktuppgifter:
Landskapet Österbotten: Maria Swanljung, tfn 0295 028633, maria.swanljung@ntm-centralen.fi
Mellersta Österbotten (på finska): Heikki Rautio, tfn 0295 028612, heikki.rautio@ntm-centralen.fi
 

5. Lönegaranti

Handläggningen av lönegarantiärenden har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland. Enligt lönegarantin kan på det sätt som avses i lönegarantilagen betalas löner eller andra på anställningsförhållandet grundade fordringar till anställda hos en insolvent arbetsgivare. Betalning enligt lönegarantin söks av arbetstagaren själv eller av fackföreningen för arbetstagarens del och i en konkurssituation av konkursboet.

Kontaktuppgifter:
Telefonservice 0295 020 020 vardagar kl. 12-15 (lna/msa)
lonegaranti.nyland@ntm-centralen.fi

6. Finnvera

- Om du har ett lån som Finnvera har beviljat borgen för, så kan Finnvera bevilja banken tillstånd att ge dig
amorteringsfria månader.
- Om ditt behov av driftskapital ökar på grund av coronavirussituationen, kan Finnvera genom sin borgen
möjliggöra banklån för driftskapital.

Kontaktuppgifter:
Päivi Kinnunen, tfn 029 460 2631, paivi.kinnunen@finnvera.fi
Essi Kypärä, tfn 029 460 2603, essi.kypara@finnvera.fi

7. Business Finland

Business Finland har lanserat två nya finansieringstjänster med vilka små och medelstora företag samt midcap-företag kan utveckla lösningar på problem som uppstått p.g.a. coronaviruset. Företagen kan använda finansieringen för att utreda och planera ny affärsverksamhet, ersättande leveranskedjor och omorganisering av produktionen och arbetet vid störningar p.g.a. coronaviruset och efter det.

Om du har ett pågående projekt med Business Finland, kan du förkorta rapporteringsintervallen för projektets innehåll och kostnader, dvs. i praktiken kan företaget få betalt för projektets kostnader snabbare. Det är möjligt att få amorteringsfria månader för lånen.

Kontaktuppgifter:
Mika Niskanen, tfn 050 312 8608, mika.niskanen@businessfinland.fi
Anssi Hakala, tfn 050 396 2865, anssi.hakala@businessfinland.fi
Ulf-Erik Widd, tfn 050 430 1813, ulf-erik.widd@businessfinland.fi
Jarkko Piirto, tfn 050 312 8622, jarkko.piirto@businessfinland.fi

8. Tesi (Finlands Industriinvestering Ab)

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startar ett finansieringsprogram för att säkerställa att företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset ska kunna fortsätta sin verksamhet. Programmet ska investera i företag som har förutsättningar att klara sig igenom de ekonomiska utmaningarna med hjälp av tilläggsfinansiering. Genom programmet finansieras medelstora företag som har en betydande sysselsättningseffekt och omsättning i Finland (företag med en omsättning på minst 10 miljoner euro och minst 50 anställda, vars verksamhet har varit lönsam före krisen och som har förutsättningar att vara lönsam också i framtiden). Investeringsbeloppen kommer ligga på 1–10 miljoner euro.

Finansieringen kan sökas på Tesis webbplats.

9. Arbets- och näringsbyråns tjänster inklusive säsongsarbete


Permittering

En arbetsgivare som omfattas av samarbetslagen ska alltid underrätta arbets- och näringsbyrån skriftligen om inledande av samarbetsförhandlingar senast när förhandlingarna inleds, ifall de kan leda till att arbetstagare permitteras eller till personalminskningar – oberoende av det uppskattade antalet anställda som berörs. Meddelanden enligt samarbetslagen skickas i denna region till adressen foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi.

Kontaktuppgifter:
Anne Mäkipeura, tfn 0295 056 120, anne.makipeura@te-byran.fi
Johanna Leponiemi-Sandvik, tfn 0295 056 205, johanna.leponiemi-sandvik@te-byran.fi

Säsongsarbete

Inhemsk arbetskraft för att ersätta utebliven utländsk säsongsarbetskraft

Arbets- och näringsbyråns företagstjänster når du på tfn 0295 056 001 eller e-post foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi
 

10. Stöd till ensamföretagare

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har berett en finansieringsmodell för ensamföretagare i coronavirusläget. Stödet är 2000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens utgifter för att bedriva verksamhet. Stödet kan sökas fram till 30.9.2020.

I Österbotten och Mellersta Österbotten ansöks stödet via det regionala utvecklingsbolaget. Det egentliga stödbeslutet fattas av kommunen. Mer information på webbsidorna för utvecklingsbolagen i Österbotten och Mellersta Österbotten, se länklistan uppe till höger "Aktörer som ger företag råd i Österbotten och Mellersta Österbotten".

11. Företagare får rätt till utkomstskydd för arbetslösa p.g.a. coronavirusepidemin

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft 8.4.2020. Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Beslutet gälla alla företagare oberoende av företagsform.

12. Statskontorets kostnadsstöd till företag