Navigeringsmeny
Från familjeledighet till arbetslivet

Från familjeledighet till arbetslivet

Från familjeledighet till arbetslivet (Perhevapaalta työelämään) är ett riksomfattande projekt som finansieras av arbets- och näringsministeriet och samordnas av NTM-centralen i Nyland. Verksamheten inom projektet Från familjeledighet till arbetslivet som genomfördes under åren 2018–2020 kommer att få en fortsättning i form av ett nytt projekt, eftersom behovet konstaterades vara så stort.

Projektets uppdrag är att underlätta övergången från familjeledighet tillbaka till arbetslivet. Projektet erbjuder arbetslivs-, karriär- och jobbsökningscoachning för föräldrar som känner sig osäkra när det gäller att återvända till arbetslivet. I början av hösten 2021 erbjuds familjelediga gratis coachning i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio och landskapet Lappland. Coachningen genomförs både som handledning i grupp och individuellt.

Enligt responsen på det tidigare projektet var deltagarna mycket nöjda med servicen. Största delen ansåg att coachningen hjälpte dem att strukturera sin egen situation och ta steget vidare mot arbetslivet. För en del innebar det att byta bransch och söka in på en utbildning.

Utöver coachningen har projektet också som mål att utveckla sysselsättningstjänsterna så de kan erbjudas familjer i form av närservice och att ge personalen vid aktörer som erbjuder familjeservice ökad medvetenhet om stödformerna för karriärplanering. Mellan projektets samarbetspartner utvecklas ett tvärsektoriellt och nätverksbaserat samarbete inom projektets verksamhetsområden för att det ska vara möjligt att även i fortsättningen erbjuda familjelediga denna service. Projektet strävar för sin del till att på detta sätt skapa ett familjevänligare arbetsliv i Finland.