Navigeringsmeny
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku - Sisältö SV

Ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Aktuellt

Understödets mål

Syftet med de prövningsbaserade understöden är att förbättra vattenstatus genom att främja multimålinriktad, hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket.

Understöd kan beviljas för projekt som främjar planering, samarbete och verkställande av vattenhushållning i avrinningsområdet, håller kvar vattnen i avrinningsområdet, främjar anpassningen till föränderliga vattenförhållanden, minskar belastningen på vattendragen och ökar den naturliga mångfalden. Åtgärder som beviljas understöd kan vara såväl regionala samarbetsprojekt som regionala eller lokala genomföringsprojekt. 

Understödssökande

Understöd kan beviljas för juridiska personer såsom registrerade föreningar, vattenrättsliga sammanslutningar, delägarlag, kommuner eller samkommuner, läroinrättningar eller företag. Understöd kan beviljas för ett gemensamt projekt mellan flera verkställare.

Understöd kan inte beviljas till privatpersoner.

Understödets huvudsökande kan vara statens ämbetsverk och inrättningar. Statens forskningsinrättningar kan dock vara delverkställare i projekten som understöds om deras specialkunnande behövs för att uppnå projektets mål.

Understödets andel och prövningsgrunder

Såväl när understöden beviljas som i förvaltningen av dem tillämpas statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Understöden är prövningsbaserade. Understödets andel är i regel 50 % av de godtagbara kostnaderna. I projekt, som på ett betydande sätt främjar målen för vattenvården och havsvården, kan understödets andel vara större.

Projekt som tidigare beviljats understöd

Den första ansökningsomgången genomfördes hösten 2020. Inalles 2,9 miljoner euro delades ut i understöd.

Mer information

Miljöexpert Jaana Rääpysjärvi, p. 0295 038 055, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Miljöexpert Essi Hillgren, p. 0295 022 022, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, p. 0295 028 025, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
PB 86, 90101 Uleåborg
tfn 0295 038 000
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

 


Regional information