Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Luvan hakeminen - ingressi sw

     

Ansökan om tillstånd

Man ansöker om specialtransporttillstånd skriftligt genom att skicka ansökningsblanketten (eller en fritt formulerad ansökan) per e-post, fax eller post till NTM-centralen i Birkaland.

Kontaktpersonens telefonnummer ska anges i ansökan, eftersom det vid handläggningen av ansökan ofta behövs närmare information om transporten. När man förnyar ett gammalt tillstånd för rutt eller ruttnätverk lönar det sig att ange det gamla tillståndets nummer eller bifoga en kopia av det gamla tillståndet 

Tillståndsalternativ

Det finns två typer av specialtransporttillstånd: tillstånd för viss rutt och för ruttnätverk.

Tillstånd för viss rutt beviljas för den sträcka mellan start- och slutpunkterna som anges i ansökan. Rutten beskrivs med hjälp av vägnummer och namn på orter och anslutningar. Rutten gäller bara i den angivna riktningen.

I tillståndet för ett ruttnätverk definieras de vägar och/eller områden på vilka man får köra med tillståndet, samt begränsningarna som gäller för dem. I ruttnätverket anges också höjd- och massabegränsningar samt de broar som man inte får köra över.

Handläggning av ansökningar

Det tar cirka fyra arbetsdagar att få ett specialtransporttillstånd. Om tillståndet omfattar flera rutter kan handläggningen ta längre tid. Handläggningstiden för tillstånd för mycket tunga transporter är längre: man strävar efter att handlägga tillstånden inom en vecka. För tillstånd som kräver beräkning av broars bärighet kan handläggningstiden vara längre.

En omsorgsfullt gjord ansökan snabbar upp handläggningen; utredningar av bristande information tar tid.

Ändringar och annulleringar av tillstånd

För att säkerställa att ett tillstånd är korrekt ska tillståndsmottagaren utan dröjsmål kontrollera det och anmäla eventuella fel till den som har beviljat tillståndet. Tillståndsmottagaren anses ha godkänt ett tillstånd en vecka efter att det skickades. Användbara tillstånd som har beviljats enligt ansökan ändras inte.

Avgiften för tillståndsbeslutet återbetalas eller krediteras inte om transporten annulleras. Avgifter för övervakning av broöverfarter som ingår i ett annullerat tillståndsbeslut kan dock på begäran krediteras kunden inom en vecka efter att giltighetstiden för tillståndsbeslutet upphör. För detta tas en avgift ut enligt betalningsförordningen.

Språkversioner

Tillståndsbeslutet beviljas på antingen finska eller svenska.

Registrering av och kopplingsintyg för släpanordningar

En släpanordning som tagits i bruk för första gången 2011 eller senare måste vara registrerad. En släpanordning som tagits i bruk före 2011 måste registreras senast den 31 december 2014.

En släpanordning som tagits i bruk före 2011 (som ännu inte har registreringsbesiktigats) måste ha ett kopplingsintyg för släpanordningen som beviljats av en besiktningsstation, om släpanordningen väger över 20 ton eller transporten på släpanordningen är över 22 meter lång. En kopia av kopplingsintyget ska bifogas ansökan.

Specialkoppling av fordonskombination

Specialkopplingen mellan dragbil och släpvagn måste vara godkänd av en besiktningsstation och antecknad i registerutdraget, om fordonskombinationen antingen lastad eller utan last överskrider värdet av den i normaltrafik tillåtna axel-, boggi- eller totalmassan eller om fordonskombinationen utan last överskrider något i normaltrafik tillåtet värde. Registerutdraget måste ha en anteckning om kombinationens specialkoppling för minst de massor som ingår i ansökan. Om kopplingsinformationen finns i en separat bilaga, ska en kopia av kopplingsintyget bifogas tillståndsansökan.

För fordonskombinationer som registrerats utanför Finland (även om bara en del av kombinationen är registrerad utomlands) ska en kopia av ett intyg över kopplingsbesiktning som utförts av en finsk besiktningsstation bifogas tillståndsansökan.

Godkännande av koppling som utförts utanför Finland

 

I enlighet med 16 § i förordningen om specialtransporter och specialtransportfordon gäller att en kopplingsbesiktning inte krävs i fråga om en fordonskombination som har registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, om en motsvarande inspektion av kombinationen har verkställts där. Ett intyg över inspektionen på finska eller svenska eller en officiell översättning av intyget till finska eller svenska ska medföras under körningen och på begäran visas upp för trafikövervakaren.

 

Om man vill använda ett dokument som erhållits över en inspektion som har utförts utomlands till att ersätta en finländsk koppling ska det innehålla samma information som för den finländska kopplingen. Eftersom t.ex. svenska registerutdrag inte innehåller specificerade kopplingar motsvarar utdragen inte tillräckligt väl de finländska kopplingarna. Nödvändiga uppgifter som de svenska registerutdragen åtminstone saknar är största tillåtna massan för en specificerad kombination och hastigheterna med olika massor. Inte heller räcker ett specialtransporttillstånd som gjorts utanför Finland eller en viktfördelningsberäkning av tillståndsmyndigheten för att kompensera kopplingen, även om det ur dem framgår med vilka massor och hastigheter kombinationen ifråga kan förflytta sig.

Kapslade applikationer

Regional information