Navigeringsmeny
Lomakkeet - Liikenne - ingressi

Trafik - E-tjänster och blanketter

Blanketten kan skickas per e-post , post eller lämnas direkt till den NTM-central som behandlar ärendet.

Reservering av fordon och arbetsmaskiner

Specialtransport

Förkörsrätt till färjorna

Västra Finland och Norra Österbotten

Anmälan om arbete som stör trafiken

Installering av ledning eller kabel

Placeringstillståndansökan: El, tele, fjärrvärme, naturgas

Utskrivbar ansökningsformulär (om det är inte möjligt att använda e-tjänsten)

Anmälningsförfarande: El och tele

Vattenförsörjning

Utskrivbar ansökningsformulär (om det är inte möjligt att använda e-tjänsten)

Offentlig persontrafik

Palvelusopimusasetusliikenteen seurantailmoitus

Passagerarräkningsblankett

Förslag till ändring av avtal för trafik enligt trafikavtalsförordningen

Trafikanter som har koncessionsavtal i enlighet med lagen om transportservice 162 § med behörig myndighet, framställer med denna blankett ändringar i avtalet. Framställningen görs till behörig myndighet, som enligt lagen om transportservice 181 § är närings-, trafik- och miljöcentralerna samt 27 städer eller stadsregioner.

Statsunderstöd för kollektivtrafik (suomi.fi)

Rekommenderat söksätt: E-tjänst och ansökningsblankett (Regionförvaltningens e-tjänst)

Man kan spara ansökan medan den skapas och återvända till den senare för att fortsätta med den. Understödsprocessen i e-tjänsten framskrider smidigt i olika skeden och kunden kan följa med hur sina ärenden framskrider i e-tjänsten från arbetsbordet. I e-tjänsten används stark autentisering.
Observera: Ändringsansökningar för projekt som fått understöd 2019 kan inte lämnas in i e-tjänsten utan för dem bör man skicka in en ansökningsblankett (se "alternativt söksätt" längre ner).

Anvisningar:

Alternativt söksätt: Ansökningsblankett som kan skrivas ut/sparas

Kommunernas kostnader för köp av trafiktjänster: av kommunen finansierade transporter

Enkäten ger information om transportkostnaderna inom kommunernas olika förvaltningsområden. Enkäten som görs årligen ger information om utvecklingen av kommunernas tjänster och om förändringarnas verkningar t.ex. i utvärderingen av basservicen. I de kostnadsuppgifter som begärs i blanketten ingår mervärdesskatt och för kollektivtrafikens del uppges de som nettokostnader, dvs. de innehåller inte statsunderstöd som betalts av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Undantagstillstånd för landsvägar under menförestid

Ansökan om ersättning för skador som trafikanten råkat ut för

Anslutningstillstånd

Adressvägvisare, informationsmärken och reklam

Ansökan om tillstånd för adressvägvisare

Ansökan om tillstånd för informationsmärke till serviceanläggning

Ansökan om undantagslov för reklam vid vägar

Byggande på skydds- och frisiktsområde

Tillstånd för arbete på vägområde

Statsbidrag för enskilda vägar

Statsbidrag för förbättring av enskild väg, ansökan

Rekommenderat ansökningssätt, E-tjänst:

Ansökningen kan sparas som utkast och du kan senare fortsätta fylla i den. I e-tjänsten går understödsprocessen smidigt genom de olika stegen och kunden kan följa med hur ärendet framskrider via e-tjänstens arbetsbord. E-tjänsten förutsätter stark autentisering.

Sekundärt ansökningssätt: En ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i och sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett (du kan bifoga filer, max 40 Mb) eller printas ut och skickas in till registratorskontoret vid den NTM-centralen i Birkaland.

 

Prestationsbaserad kostnadsberäkning över förbättringsprojekt för enskild väg

Utredning om färjesträckans inkomster och utgifter

Respons och kontakt i väghållnings- och vägtrafiksärenden

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av understöden för enskilda vägar. För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.


Regional information


Uppdaterad: 01.12.2022