Navigeringsmeny
Lomakkeet - Liikenne - ingressi

Trafik - E-tjänster och blanketter

Blanketten kan skickas per e-post , post eller lämnas direkt till den NTM-central som behandlar ärendet.

Specialtransport

Förkörsrätt till färjorna

Västra Finland och Norra Österbotten

Anmälan om arbete som stör trafiken

Installering av ledning eller kabel

El, tele, fjärrvärme, naturgas

Vattenförsörjning

Offentlig persontrafik

Palvelusopimusasetusliikenteen seurantailmoitus

Passagerarräkningsblankett

Förslag till ändring av avtal för trafik enligt trafikavtalsförordningen

Trafikanter som har koncessionsavtal i enlighet med lagen om transportservice 162 § med behörig myndighet, framställer med denna blankett ändringar i avtalet. Framställningen görs till behörig myndighet, som enligt lagen om transportservice 181 § är närings-, trafik- och miljöcentralerna samt 27 städer eller stadsregioner.

Statsunderstöd för kollektivtrafik (suomi.fi)

Rekommenderat söksätt: E-tjänst och ansökningsblankett (Regionförvaltningens e-tjänst)

Man kan spara ansökan medan den skapas och återvända till den senare för att fortsätta med den. Understödsprocessen i e-tjänsten framskrider smidigt i olika skeden och kunden kan följa med hur sina ärenden framskrider i e-tjänsten från arbetsbordet. I e-tjänsten används stark autentisering.
Observera: Ändringsansökningar för projekt som fått understöd 2019 kan inte lämnas in i e-tjänsten utan för dem bör man skicka in en ansökningsblankett (se "alternativt söksätt" längre ner).

Anvisningar:

Alternativt söksätt: Ansökningsblankett som kan skrivas ut/sparas

Kommunernas kostnader för köp av trafiktjänster: av kommunen finansierade transporter

Enkäten ger information om transportkostnaderna inom kommunernas olika förvaltningsområden. Enkäten som görs årligen ger information om utvecklingen av kommunernas tjänster och om förändringarnas verkningar t.ex. i utvärderingen av basservicen. I de kostnadsuppgifter som begärs i blanketten ingår mervärdesskatt och för kollektivtrafikens del uppges de som nettokostnader, dvs. de innehåller inte statsunderstöd som betalts av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Undantagstillstånd för landsvägar under menförestid

Ansökan om ersättning för skador som trafikanten råkat ut för

Anslutningstillstånd

Adressvägvisare, informationsmärken och reklam

Ansökan om tillstånd för adressvägvisare

Ansökan om tillstånd för informationsmärke till serviceanläggning

Ansökan om undantagslov för reklam vid vägar

Byggande på skydds- och frisiktsområde

Tillstånd för arbete på vägområde

Statsbidrag för enskilda vägar

Statsbidrag för förbättring av enskild väg, ansökan

Blanketten används när man ansöker om statsbidrag för att förbättra en enskild väg eller anordningar på den.

Ändring av beslut om statsbidrag för förbättring av enskild väg

Utbetalning av statbidrag för underhåll av enskild väg

Utbetalning av statsbidrag för underhåll av enskild vägs färjsträcka, vinterväg eller bro som nedmonteras

Prestationsbaserad kostnadsberäkning över förbättringsprojekt för enskild väg

Utredning om färjesträckans inkomster och utgifter

Respons och kontakt i väghållnings- och vägtrafiksärenden


Regional information