Navigeringsmeny
Integration

Integration

Arbets- och näringsministeriet svarar för integrationen av invandrare. NTM-centralen och kommunerna bär i sina egna områden ansvar för integrationsärenden.

Den centrala uppgiften för NTM-centralen när det gäller integrationen av invandrare är att

  • verkställa integrationslagen och följa upp hur den tillämpas regionalt
  • anpassa de regionala integrationsåtgärderna till de riksomfattande riktlinjerna
  • vägleda kommunerna i att göra program för integrationen och i att verkställa integrationen.

I beslutsfattandet kring integrationen samarbetar NTM-centralerna med bland annat kommunerna, arbets- och näringsbyråerna och organisationerna.

Kommunerna har en central roll i integrationen av invandrare. Den som integreras är samtidigt en kommuninvånare och kommunernas uppgift är att se till att deras tjänster också passar invandrarna. Kommunerna har ett allmänt ansvar och ett samordningsansvar för att utveckla integrationen samt för att planera och följa upp den på lokalplanet.

Sysselsättningen av invandrare och deras delaktighet i samhället förutsätter kunskap och färdigheter som utvecklas genom åtgärder som stöder integrationen. Dessa omfattar bland annat en integrationsplan, undervisning i finska och svenska, läs- och skrivundervisning och arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Integrationsutbildningen genomförs i regel som en arbetskraftspolitisk vuxenutbildning via arbets- och näringsbyrån.

NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna upphandlar integrationsutbildningarna i form av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning på basis av en anbudstävlan som följer lagstiftningen om offentlig upphandling. Nationella rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning för invandrare kan läsas i dokumentet "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin (på finska, doria.fi)".


Regional information


Mera information om migration