Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Kysymyksiä ja vastauksia ELY-keskusten koronarahoituksesta - sisältö sv

Frågor och svar av coronafinansiering

Arbetsfördelningen för finansiering från NTM-centralerna respektive Business Finland avgörs utgående från antalet anställda i företaget. NTM-centralerna delar ut finansiering till företag där högst 5 personer arbetar medan Business Finland finansierar större företag. När man beräknar antalet anställda i enlighet med finansierarnas arbetsfördelning beaktas även anställda som är permitterade under ansökningen.

Vem kan ansöka om finansiering
Den ekonomiska situationen i företaget som ansöker om finansiering
Finansieringsbelopp
För vilken typ av lägesanalys kan finansieringen användas?
För vilka utvecklingsåtgärder kan finansieringen användas?
Vad innebär de minimis -stöd?
Ansökan om finansiering och rapportering

Vem kan ansöka om finansiering

Fråga: För vem är finansieringen avsedd?
Svar: Finansieringen är avsedd för företag som är verksamma i Finland (ab, hb, kb, kooperativ, enskild näringsidkare), i vilka högst 5 personer arbetar vid ansökningstidpunkten (innefattar företagaren och företagarna), vars affärsverksamhet lider av coronavirusläget. Till skillnad från huvudregeln kan man vid granskning av företagets storlek beakta även till exempel antalet permitterade anställda i företaget.

 • Finansieringen är dessutom även avsedd för privata näringsidkare (firmor) där det arbetar fler än fem personer.
 • När beviljande av finansiering för verksamhet i stiftelser och föreningar övervägs anses de som en godkänd yrkesverksamhet endast i undantagsfall. Förutsättningen är att det är frågan om en affärsverksamhet som tydligt eftersträvar vinst. Inom ramen för finansieringen godkänns inte till exempel hobbyverksamhet eller någon annan verksamhet som kan likställas med dessa. 
 • Finansieringen gäller inte företag i Åland.

Fråga: Kan en egenföretagare få finansiering?
Svar: Egenföretagare ingår inte inom ramen för finansieringen. I coronavirusläget kan egenföretagarna ansöka om stöd från kommunerna. Ansökan riktas till kommunen där företaget är beläget. Stödets storlek är 2000 euro. Stödet beviljas för att täcka utgifter som beror på företagsverksamheten som egenföretagaren bedriver. Kommunerna strävar att öppna ansökan så fort som möjligt dock senast inom två veckor. Kommunerna meddelar när ansökningen öppnas.

Fråga: Kan säsongföretag beviljas finansiering?
Svar:
Säsongsföretag hör till denna finansierings krets för den del som de sysselsätter högst 5 personer (innefattar företagaren/företagarna) vid ansökningstidpunkten. Om säsongsföretaget inte sysselsätter övriga personer än företagaren vid ansökningstidpunkten anses den sökande vara ensamföretagare och företaget hör då inte till denna finansierings krets.

Fråga: Finns det begränsningar avseende företagsbransch?
Svar: Finansieringen är möjlig inom alla företagsbranscher, förutom för företag som huvudsakligen idkar jordbruk, skogsbruk och fiskenäring samt förädling av jordbruksprodukter enlighet med näringsgrensindelningen (TOL 2008).

Det ekonomiska läget i företaget som ansöker om finansiering

Fråga: Hur kontrolleras det ekonomiska läget i företaget?
Svar: Finansieringen riktas till företag som hade förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före situationen som orsakades av corona. Företaget ska också bedömas ha förutsättningar för att ha lönsam verksamhet i framtiden. Bedömningen av lönsamhet är en helhetsbedömning i vilken bland annat företagets ekonomiska nyckeltal kan beaktas. I denna bedömning kan även olika typ av information om företaget från offentliga och privata register och dess ansvariga personers betalningsinställelser samt betalningen av skatter och andra offentligrättsliga betalningar beaktas. Utgångspunkten vid beviljandet av finansiering är naturligtvis att mottagaren har skött sina skyldigheter på ett ändamålsenligt sätt, I undantagsfall kan finansieringen dock beviljas om försummelsen av förpliktelserna är ringa och att en betalningsplan för att hantera dessa har upprättats. I denna exceptionella störningssituation är det möjligt att ta till exempel i beaktande att ett betalningsarrangemang till exempelvis Skatteverket har ansökts för skatteskuld.

Finansieringsbelopp

Fråga: Hur stor finansiering kan man få?
Svar: I understöd för att göra en lägesanalys högst 10 000 euro, vilket är högst 80 % av de godkända kostnaderna som ligger som grund för projektet. I beslutet kan alltså en kostnad på högst 12 500 euro godkännas vari ingår de indirekta kostnaderna.

 • I understöd för utvecklingsåtgärder högst 100 000 euro, vilket är högst 80 % av de godkända kostnaderna som ligger som grund för projektet. I beslutet kan alltså en kostnad på högst
 • 125 000 euro godkännas vari ingår de indirekta kostnaderna.
 • I båda finansieringarna krävs från företagen 20 % annan finansiering förutom stödet. Annan finansiering kan till exempel vara företagets interna finansiering eller belåning. I projektets finansieringsplan som ska ifyllas i ansökan finns under underrubriken "Företagsfinansiering" punkterna för anteckning av finansiering "självfinansiering, Finnvera Abp och annan finansiering", där förutom stödet även den nödvändiga finansieringen ska antecknas.
 • I lägesanalysen är alltså den nödvändiga finansieringsandelen 2 500 euro förutom understödet, om företaget beviljas ett maximalt understöd på 10 000 euro. I utvecklingsåtgärderna är den nödvändiga finansieringsandelen 25 000 euro förutom understödet, om företaget beviljas ett maximalt understöd på 100 000 euro.

För vilka lägesanalyser kan finansieringen användas?

Fråga: För vilka åtgärder kan finansieringen för lägesanalyser användas?
Svar: Med lägesanalysen kan företaget utreda och planera

 • företagets verksamhet,
 • nya affärsverksamheter,
 • organisering av produktion och tjänster vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronaepidemin samt efter den.
 • I utbetalningsansökan ska man lämna in en slutrapport över de åtgärder som vidtagits inom projektet.

Fråga: Vilka kostnader kan tas upp för att genomföra en lägesanalys?
Svar
: Kostnader som kan godkännas inom ramen för finansiering kan vara:

 • kalkylerade lönekostnader för personer som arbetar i företaget, inhyrda arbetstagare hör inte till finansieringens krets.
 • indirekta kostnader (bl.a. arbetsgivaravgifter), för vilka 50 % av de kalkylerade löneutgifterna

Fråga: Vad innebär kalkylerade lönekostnader?
Svar:
Vid en situationsanalys används det för lönekostnadernas del det standardiserade kalkylerade lönebeloppet på 2 000 euro per person som arbetar inom företaget, oberoende av den lön som faktiskt betalats till personen. Även i utbetalningsansökan används dessa samma kalkylerade lönebelopp, faktiskt betalda löner behöver man inte anmäla. Lönebeloppet är inte beroende av projekttiden, dvs. det betalas inte per månad.

Fråga: Arbetstagaren är vid tidpunkten för ansökning till exempel permitterad, sjukskriven eller på föräldraledighet men har för avsikt att delta i genomförandet av lägesanalysen. Kan arbetstagaren godkännas inom ramen för finansiering?
Svar: En arbetstagare som är permitterad, sjukskriven eller på föräldraledighet kan godkännas inom ramen för finansiering om han/hon återvänder till arbetet och  deltar i genomförandet av lägesanalysen och planeringen av företagsverksamheten. Finansieringsmottagaren är dock skyldig att göra en arbetstidsuppföljning för personen vid genomförandet av lägesanalysen så att den kan kontrolleras vid behov. 

Fråga: Hur observeras de anställdas arbetstid i företaget när man överväger att bevilja lägesanalysen?
Svar: Vid beräkningen av antalet personer som är grunden för finansieringen kan de sammanräknade arbetstiderna för flera personer som ingår i projektet beaktas, så att den förutsatta minimiarbetstiden (30 timmar/ veckor) bildas av två eller flera olika personers sammanslagna arbetsinsats.

Fråga: Företaget sysselsätter förutom företagaren högst fyra personer men alla arbetstagare är permitterade. Kan företagaren trots det räknas inom ramen för finansiering?
Svar: Ja, om företagarens genomsnittliga arbetstid överstiger 30 timmar per vecka.

För vilka utvecklingsåtgärder kan finansieringen användas?

Fråga: För vilka utvecklingsåtgärder kan finansieringen användas?
Svar: Finansieringen som kan fås för utvecklingsåtgärder kan beviljas för mer omfattande utvecklingsåtgärder som förbättrar företagets möjligheter vid de marknads- och produktionsstörningar som coronaepidemin orsakat och efter denna. Åtgärderna kan exempelvis handla om

 • ominriktning av affärsverksamheten,
 • utveckling av underleverantörsnätverket,
 • nya organisationsformer i produktionen,
 • utveckling av produkter och tjänster samt
 • stärkning av kompetensen.
 • I utbetalningsansökan ska man lämna in en slutrapport över de åtgärder som vidtagits inom projektet.

Fråga: Kan man få finansiering för investeringar?
Svar:
Räntefinansiering kan inte beviljas för investeringar såsom maskin-, anordnings- eller bygginvesteringar. Finansiering kan inte heller beviljas för immateriella investeringar, såsom förvärv av licenser för patent eller it-program eller andra motsvarande anskaffningar av nyttjanderätter eller rätter till tillverkning

Fråga: Vilka andra kostnader kan tas upp för utvecklingsåtgärder?
Svar: Kostnader som kan godkännas inom ramen för finansiering kan vara:

 • faktiska löner som hänför sig till projektet, inklusive företagarnas faktiska löner
 • kostnader för anlitande av utomstående tjänster och experter, inklusive personalutbildningar (Obs! maskiner, anordningar eller andra investeringar godkänns ej)
 • kostnader för anlitande av utomstående sakkunniga i projektet kan uppgå till ett belopp av högst 60 000 euro
 • råmaterial och halvfabrikat för utveckling av produkter vid framställning av prototyper
 • indirekta kostnader som beräknas utifrån lönerna (bl.a. arbetsgivaravgifter) högst 50 % 
 • I utbetalningsansökan ska man lämna in en slutrapport över de åtgärder som vidtagits inom projektet.

Fråga: Godkänns intresseköp från företag som ingår i den närmaste kretsen?
Svar: Intresseköp av företag inom närkretsen godkänns inte. Huvudregeln är att parten ingår i företagets närkrets, om parten:

 • äger en andel på minst 20 procent av det ansökande företaget
 • är det ansökande företagets intresseföretag med en ägarandel på minst 20 procent
 • parten är en nyckelperson som hör till företagets ledning eller nyckelpersonens familjemedlem

Fråga: Godkänns lön till styrelsen, ägarna och familjemedlemmarna?
Svar: De är godkända kostnader när personerna i fråga faktiskt genomför arbete inom projektet.

Fråga: Arbetstagaren är vid tidpunkten för ansökning till exempel permitterad, sjukskriven eller på föräldraledighet men har för avsikt att delta i genomförandet av projektet. Kan arbetstagaren godkännas inom ramen för finansiering?
Svar: En arbetstagare som är permitterad, sjukskriven eller på föräldraledighet kan godkännas inom ramen för finansiering om han/hon återvänder till arbetet och har för avsikt att delta i genomförandet av projektet. Finansieringsmottagaren är dock skyldig att göra en arbetstidsuppföljning för personen vid genomförandet av projektet så att den kan kontrolleras vid behov.

Fråga: Kan finansiering beviljas för att grunda en webbutik?
Svar: Finansiering kan beviljas i planerings- eller utvecklingsfasen av webbutiken, varvid företaget med finansieringen kan skaffa utomstående expertis. Dessutom kan finansiering beviljas för anskaffning av experttjänster som behövs vid planeringen av webbutikens marknadsföring, men inte för det praktiska genomförandet av marknadsföringen. Finansiering kan inte beviljas för näthandelsinvesteringar som görs efter planerings- eller utvecklingsfasen (t.ex. en plattform för webbutiken). I webbutiksprojektets innehåll finns bland annat exempelmaterial från Business Finland, som det lönar sig att utnyttja även när man ansöker om finansiering vid NTM-centralen.

Vad innebär de minimis -stöd?

Fråga: Finansieringen är de minimis –stöd. Vad är de minimis –stöd, vad grundar den sig på?
Svar: De minimis -stöd betyder ett offentligt företagsstöd vars storlek Europeiska unionen har tolkat som så lågt att det inte förvränger konkurrensen eller påverkar handeln mellan EU-medlemsländerna. Därför benämningen de minimis, det vill säga stöd av mindre betydelse.

Fråga: Vilka instanser beviljar de minimis –stöd?
Svar: Stödet beviljas från kommunens, samkommunens eller statens medel men det kan även vara beviljas helt av EU. Till exempel kan även ministerierna, landskapsförbunden, NTP-centralerna samt Finnvera och Business Finland bevilja de minimis –stöd.

Fråga: Vilket är det maximala de minimis –stödet och från och med när beräknas det?
Svar: Stödet är maximalt 200 000 euro som beviljas till ett företag inom tre eftervarandra följande skatteår. Till företag som har sin verksamhet inom landsvägstransportbranschen kan de minimis –stödet vara högst 100 000 euro. Företaget måste själv se till att den sammanlagda summan av de minimis –stöd som beviljats genom olika beslut inte överstiger den tillåtna maximala summan.

Fråga: Hur behandlas koncerner eller företag med många verksamhetsställen i de minimis –stödet?
Svar: De olika företagen inom koncernen kan få de minimis –stöd men den sammanlagda summan för hela koncernen är densamma tillåtna maximala summan. De minimis –stödet till olika verksamhetsställen inom samma företag räknas också samman.

Ansökan om finansiering och rapportering

Fråga: Kan finansieringen för genomförande av lägesanalys och utvecklingsåtgärder ansökas med samma ansökan?
Svar: Nej, man måste ha olika ansökningar. För att man ska få ut all nytta från lägesanalysen för att genomföra utvecklingsåtgärderna är det bra att ansöka om finansieringen för utvecklingsåtgärderna först efter lägesanalysen. Lägesanalysen rekommenderas att göras först men det är möjligt att ansöka om finansiering genast även för utvecklingsåtgärder.

Fråga: Jag har lämnat en ansökan till NTP-centralen men jag observerade att ansökan måste kompletteras. Vad ska jag göra?
Svar: NTM-centralen kan returnera en ansökan för komplettering.

Fråga: Har min ansökan skickats till fel NTM-central?
Svar: Det har den inte. Den NTM-central som behandlar din ansökan kan vara en annan NTM-central än den i din egen region.

Fråga: På vilket sätt tas ansökningarna för behandling och hur lång tid tar behandlingen?
Svar: Ansökningarna behandlas i den ordning som de anländer. Du kan följa med när din ansökan tagits för behandling och när beslutet fattats i regionförvaltningens e-tjänst.

Fråga: Arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention till företaget för arbetstagarnas löner. Kan jag ändå få denna finansiering för desamma lönekostnaderna?
Svar: Enligt kriterierna för beviljande av lönesubvention och även startpeng hindras utbetalningen av stödet av offentligt stöd som har erhållits för samma ändamål. Om finansiering från NTP-centralen beviljas för en persons arbetsinsats är företaget inte berättigat till lönesubvention eller startpeng under den tid som projektet som finansieras av NTP-centralen pågår. Den ansökande måste anmäla direkt till arbets- och näringsbyrån som beviljat lönesubvention eller startstöd om erhållen finansiering från NTP-centralen.

Fråga: Hur ansöker jag om projektets slutbetalning och hur rapporterar jag om användningen av det stöd jag beviljats?                       
Svar: Man kan ansöka om utbetalning i e-tjänsten från och med 12.5.2020. Rapporteringen görs i samband med utbetalningen.

 

Kapslade applikationer

Regional information


ta kontakt

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (0295 024 800) mån kl. 12.00 - 15.00 och tis - tors kl. 9.00 - 12.00

Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 - 16.15