Navigeringsmeny
Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustushaku (hulevedet) - keskipalsta

Ansökan om understöd för hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen (dagvatten)

logoFör hantering och behandling av dagvatten kan man ansöka om understöd efter prövning under perioden 25.11.2020–29.1.2021. NTM-centralen i Södra Savolax ordnar den riksomfattande utlysningen av understöd. Med understöden strävar man efter att förbättra kvaliteten av dagvattnen och avlägsna skadliga ämnen. För understöd till projekt som genomförs under 2021–2022 används cirka 2 miljoner euro. 

Del av programmet för effektiverat vattenskydd

Ansökan ingår i det prioriterade området Hantering och behandling av dagvatten i temat Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen. I programmet för effektiverat vattenskydd stöds projekt för hantering och behandling av dagvatten för minska belastningen av vattendrag både genom att tillämpa avlägsningsmetoder och att förhindra skadliga ämnen från att komma i dagvattnen.

Mer detaljerad information om understöd och ansökan hittar du i ansökningsanvisningarna:

Ansökningar önskas särskilt inom följande ämnesområden:

  • Funktionaliteten och processerna av dagvattnens behandlingsstrukturer
  • Lösningar för hantering och behandling av dagvatten på byggplatser
  • Tekniker och strukturlösningar för hantering och behandling av dagvatten som är nya eller avsedda för specialobjekt och om vilka det i Finland ännu finns en begränsad mängd eller inga forskningsdata.
  • Decentraliserade helheter/system som består av kombinationer av mer omfat-tande hanterings- och behandlingsmetoder (strukturella och icke-strukturella) på avrinningsområdesnivå.
  • Förbättring av kunskapen om nya behandlingstekniker och nya beläggningslösningar vid planläggning och stadsplanering, samt effekten av nya beläggningsom-råden på dagvattnens kvalitet.
  • Risker och riskhantering för dagvatten på industriområden vad gäller skadliga ämnen vid olyckor och störningar.
  • Utveckling av dagvattenuppföljningen genom ny teknik, bl.a. automatiserade mätare av dagvattenkvalitet samt utvecklingsarbete och testning av mätgivare.
  • Kommunikationsprojekt, med vilka man skulle påverka förekomsten av skadliga och liknande ämnen som kommer/hamnar i dagvattnen – med medborgare, olika näringar osv. som målgrupp
  • Andelen dagvattenbelastning av den totala belastningen och dess effekt på vattenkvaliteten av städernas närvatten.

Understödsmottagare

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Understöd kan inte beviljas privatpersoner. 

Ansökan om understöd

Ansökningstiden går ut 29.1.2021. Ansökningar som inkommit efter tidsfristen för inlämnande av ansökningar tas inte upp till behandling. Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Södra Savolax.

Ansökningsblanketten för understödet som ansöks fylls i och undertecknas, 
a) sparas och skickas till NTM-centralen som bilaga till en allmän elektronisk ärendeblankett (bilagout-rymme på en gång 40 Mt), NTM-centralen i Södra Savolax väljs som byrå, som ärende anges ”Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen”

b) Ansökan kan också skickas till NTM-centralen i Södra Savolax per e-post

kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi 

eller per post till adressen:
NTM-centralen i Södra Savolax
Registraturen
PB 164, 50101 S:t Michel

Mer om ämnet


Regional information