Navigeringsmeny

Ansökan om understöd för hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar)

Understöd för hantering av avloppsöversvämningar kan sökas enligt prövning under tiden 18.10. - 30.11.2021. Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag genom att förebygga och minimera avloppsöversvämningar. NTM-centralen i Södra Savolax ordnar den riksomfattande utlysningen av understöd. För understöd till projekt som genomförs under 2021–2023 används cirka 2 miljoner euro.

Del av programmet för effektiverat vattenskydd

Ansökan hör till tyngdpunktsområdet avloppsöversvämningar inom temat Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen i programmet för effektivering av vattenskyddet. Metoderna för hantering av avloppsöversvämningar kan grovt indelas i åtgärder som förebygger översvämningar samt i åtgärder som minimerar miljöskador vid översvämningar.

Närmare uppgifter om understödet och hur man ansöker om det finns i ansökningsanvisningarna:

Ansökningar önskas särskilt inom följande ämnesområden:

 • Ökat samarbete som syftar till att förebygga avloppsöversvämningar och minimera miljöskador i synnerhet inom kommunorganisationen (planering av områdesanvändningen, planläggning, miljö- och hälsoskydd, vattentjänstverk, kommunala beslutsfattare)
 • Utveckling av kartläggningen av de strukturella läckagepunkterna och förfarandena för hantering av läckage i separata avloppssystem
 • Nya metoder för utredning av avloppssystemets skick och utveckling av dessa
 • Utveckling av fjärrövervakningen för översvämningar (inkluderar lokalisering av osynliga översvämningar, risk t.ex. i grundvattenområden)
 • Utveckling av nya metoder och samarbetsformer mellan organisationer i kartläggningen av översvämningar och fastställandet av deras läge i förhållande till miljön
  • Känsliga områden (badstränder, vattentäkter, stadsbäckar, grundvattenområden)
  • Förfaranden för hantering av översvämningar i känsliga områden
 • Riskhantering i fråga om pumpstationernas funktionssäkerhet
  • Tillämpning av god praxis

Understödsmottagare 

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Understöd kan inte beviljas privatpersoner. 

Ansökan om understöd

Ansökningstiden går ut 30.11.2021. Ansökningarna ska lämnas skriftligen senast kl. 16.15 på den sista ansökningsdagen. Ansökningar som inkommit efter tidsfristen för inlämnande av ansökningar tas inte upp till behandling. Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Södra Savolax.

Ansökningsblanketten för det understöd som söks fylls i och undertecknas, 

a) sparas och skickas till NTM-centralen som bilaga till en allmän elektronisk ärendeblankett (bilagoutrymme på en gång 40 Mt), NTM-centralen i Södra Savolax väljs som byrå, som ärende anges ”Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen”

b) ansökan kan också skickas till NTM-centralen i Södra Savolax per e-post

kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi 

eller per post till adressen:

NTM-centralen i Södra Savolax
Registratorskontoret
PB 164, 50101 S:t Michel

Mer om ämnet

Programmet för effektiverat vattenskydd (ym.fi)

Understöd kan sökas för hantering av avloppsöversvämningar (NTM-centralernas meddelande 18.10.2021, sttinfo.fi)