Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Uudenmaan pilotti 1

Uudenmaan kasvupalvelupilotti 1

Osaajaksi työmarkkinoille -pilotti Uudellamaalla

Pilotin taustaa ja tavoite

Uudenmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen kasvupalvelupilotissa kokeillaan henkilöasiakkaan työllistämispalveluiden järjestämistä uudella tavalla. Pilotissa palveluntuottaja tuottaa ostopalveluna kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden koko palveluprosessin vireillä olevan JTYP- lakimuutoksen mahdollistavalla ja edellyttämällä tavalla sekä palvelun tulos- ja palkkiomallin ohjaamana. Pilotin tavoitteisiin palveluntuottaja pyrkii yhdessä asiakkaan, TE-toimiston ja palveluverkostonsa kanssa hyödyntämällä eri keinoja ja palveluvaihtoehtoja lakien ja hankinnan mahdollistamissa puitteissa. Pilotin työllistymistä tukevan tavoitteen rinnalla pyrkimyksenä on kehittää ja mallintaa tulevaa kasvupalveluiden järjestäjä- tuottaja -mallia.

Pilotin tavoitteena on, että asiakas työllistyy mahdollisimman nopeasti palvelun tuloksena. Toissijaisena tavoitteena on, että asiakas aktivoituu ja hakeutuu erilaisiin työllistymistä tukeviin palveluihin. Pilotin asiakaspalvelua koskevat tavoitteet määritellään tulos- ja palkkiomallissa, jonka tavoitteena on ohjata palveluntuottajaa em. tavoitteiden saavuttamiseen.

Pilotin kohderyhmä

Palvelun kohderyhmänä ovat Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat, jotka ovat palvelun alkaessa olleet yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään kolme kuukautta ja ovat vailla ammatillista tutkintoa (pl. muutamat asiakasryhmät, kuten alle 30-vuotiaat). Pilottipalveluun osallistuu suunnitelman mukaan noin 2/3-osaa kohderyhmään kuuluvista asiakkaista. Vertailuasetelman vuoksi loppuosa asiakasryhmästä asioisi edelleen TE-toimiston tarjoamassa palvelussa. Palvelun alkaessa palveluntuottaja(t) saa vastuulleen määritellyn kohderyhmän palvelun tuottamisen. Pilottipalvelun edellyttämän käynnistysvaiheen jälkeen palveluntuottajalle (tai usealle) voidaan siirtää osa kohderyhmään tulleista uusista asiakkaista.

Pilotin palvelusisältö

Palvelun sisällön reunaehdot määrittyvät hankinnassa em. JTYP-lakimuutoksen mukaisesti. Palveluntuottaja tuottaa palvelua tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla toteuttamalla samalla em. lakimuutoksessa määriteltyjä tehtäviä ja palveluita, joista osa on lakisääteisiä, osa harkinnanvaraisia riippuen lain asettamista velvoitteista, asiakkaan palvelutarpeesta ja asetetuista tavoitteista. Toinen keskeisesti palvelua ohjaava elementti on hankinnassa määritelty tulos- ja palkkiomalli, jonka avulla palveluntuottajaa ohjataan toteuttamaan palvelua tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla ja hankkijan edellyttämällä tuloksekkaalla tavalla.

Uusimaa (eli Uudenmaan ELY-keskusalue) muodostaa palvelun hankinta-alueen. Palvelua tulee tarjota asiakastarvelähtöisesti koko Uudellamaalla ja kasvokkain tapahtuva palvelu tulee tarjota vähintään Uudenmaan TE-toimiston toimipaikkojen sijaintikunnissa.

Asiakkaan palvelu pilottipalvelussa päättyy asiakkaan työnhaun päättymisen myötä. Mikäli asiakkaan työnhaku alkaa uudelleen palvelun hankintakauden aikana ja asiakas kuuluu edelleen kohderyhmään, asiakas ohjautuu pilottipalveluun takaisin.

Toteutuksen alustava aikataulu

  • Tietopyyntö- ja markkinavuoropuhelu, elo-syyskuu 2018
  • Palveluhankinnan tarjouspyyntö ja tarjousaika, joulukuu 2018- tammikuu 2019
  • Hankintapäätös, helmikuu 2019
  • Hankintasopimus, maaliskuu 2019
  • Palvelu alkaa, huhti-toukokuu 2019

Yhteyshenkilöt

  • hannu.hyytinen(at)ely-keskus.fi
  • minna.viitaharju(at)te-toimisto.fi
Kapslade applikationer

Regional information