Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Keski-Suomen pilotti

Keski-Suomen kasvupalvelupilotti

Hallittu siirtymä kasvupalveluun Keski-Suomessa

Keski-Suomen kasvupalvelupilotissa jatketaan kasvupalvelujen valmistelua Keski-Suomessa tehdyn esivalmistelun pohjalta. Pilotissa toteutetaan asteittainen ja hallittu siirtymä uuteen kasvupalvelumalliin koko maakunnan alueella. Tavoitteena on turvata asiakaspalvelun toimivuus siirtymävaiheessa.

Tavoitteena on rakentaa ja testata kasvupalvelumarkkinoita, uudenlaisia palveluja sekä yhteistyörakenteita, jotta palvelut ovat asiakkaiden saatavissa maakunnan toiminnan käynnistyessä. Valmistelua tehdään seitsemässä valmisteluryhmässä järjestämisen, tuottamisen ja julkisten hallintotehtävien osalta:

  • Asiakasryhmien palvelukartoitus
  • Palvelumuotoilu ja hankinta
  • Julkiset hallintotehtävät
  • Kasvu- ja sote-palvelujen yhteensovittaminen

Kasvupalvelujen tuotantoa siirretään pilotissa asteittain palvelumarkkinoille nykyisin markkinoilla olevien palvelujen lisäksi erityisesti rekrytointipalveluissa, ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluissa sekä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, asiakasohjauksessa, työllistämissuunnitelman laatimisessa sekä lainsäädännön mukaisessa kontaktoinnissa. Palveluntuottajille jätetään liikkumavaraa kehittää palveluja niiden toteutuksen aikana (black box). Palvelujen suunnittelua tehdään yhteiskehittelyn muodossa.

Uusien ostopalvelupilottien asiakaskohderyhmät

Nuoret alle 30-vuotiaat asiakkaat vailla ammatillista koulutusta. Asiakasryhmään kuuluu n. 1500 nuorta. Käynnissä oleva nuorten ostopalvelupilotti, ohjaamotoiminta sekä monialaisen yhteispalvelun asiakkuudet (TYP) huomioon ottaen pilottiin voidaan ohjata asiakasta

Rekrytoivien alojen ammattilaiset, jotka eivät ole työllistyneet alan työvoimapulasta huolimatta, esim. sote, kuljetus, metalli (IT ja rakennus pilotoitu aiemmin). Rekrytoivien alojen ammattilaisten pilottiin ohjataan arviolta 700 – 800 vähintään 6 kuukautta työttömänä ollutta 30-60+ -vuotiasta asiakasta

Yli 50-vuotiaat työnhakijat, joilla on vaikeuksia työllistyä vahvasta työkokemuksesta huolimatta. Kohderyhmässä on noin 1200 asiakasta.  Muut palvelut huomioon ottaen pilotin kooksi arvioidaan 500 asiakasta painottuen pidempään työttömän olleisiin asiakkaisiin

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden palveluiden pilotointi toteutetaan osana Keski-Suomen kasvu/sote –valmistelua sekä ESR-rahoitteista Marke-hanketta. Näiden asiakkaiden osalta pilotoinnissa yhteen sovitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja, kasvupalveluja sekä kuntouttavia palveluja. 

Kohderyhmien valinnalla edistetään nuorten työllistymistä ja ehkäistään työurien pirstaloitumista, parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä edistetään yritysten ja työllisyysasteen kasvua sekä työurien pidentämistä. Hankintamenetelmänä voi olla tulosperusteinen tai käänteinen hankinta tai palveluntuottajaksi hyväksyminen.

Ostopalvelupilottien lisäksi Keski-Suomen kasvupalvelupilotissa testataan myös sitä, miten maakunnan jatkossa hoitamat julkiset hallintotehtävät saadaan joustavasti osaksi asiakkaan palveluprosessia. Lisäksi suunnitellaan kasvupalvelujen asiakasneuvontaa ja sen kytkemistä osaksi maakunnan muuta asiakasneuvontaa. Yrityspalvelujen osalta rakennetaan kasvupalvelujen, kunnan elinvoimapalvelujen ja valtakunnallisten kasvupalvelujen työjakoa ja tehdään suunnitelma sille, mitä yrityspalveluja järjestetään ja tuotetaan ja miten tuottaminen järjestetään. Varsinaisen allianssimallin sijaan painopiste on todennäköisesti kevyempien sopimusmenettelyjen kehittämisessä.

Yhteyshenkilöt

  • pasi.patrikainen(at)ely-keskus.fi
  • tuula.saynatmaki(at)te-toimisto.fi
Kapslade applikationer

Regional information