Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Kaakkois-Suomen pilotti

Sydöstra Finlands tillväxttjänst pilot

 Extra kraft för företags internationalisering söks genom högskolesamarbete

Inom området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland planeras en av tre delför-sök bestående helhet av pilotförsök med tillväxttjänster som koncentrerar sig på utveckling av tjänsterna för företag. Ett av delförsöken syftar till att utveckla företags internationalisering ge-nom läroanstaltssamarbete. Samarbete planeras tillsammans med Villmanstrands tekniska univer-sitet (LUT) och Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia.

Projektets huvudmål är att öka företags kännedom om tjänster som campusområdet erbjuder samt att uppmuntra och väcka företag till tillväxt och internationalisering med hjälp av tjänster som läroanstalter tillhandahåller. Avsikten är att samtidigt skapa och utveckla ett regionalt Talent Hub för campus i Skinnarila som ett led i den nationella Talent Boost-funktionen.

I campusområdet verkar redan i nuläget en företagsaccelerator samt LUT:s Jamie Hyneman Center (LUT JHC). Pilotförsöket med tillväxttjänster lämpar sig väl i anslutning till dessa. LUT JHC tillhanda-håller service för företag på många sätt. Via JHC kan företag genomföra många slags evenemang eller workshoppar eller reservera enskild utrustning som de behöver. JHC:s tjänster är avgiftsbe-lagda för företagen. Avsikten är att studentsamarbetet med JHC ska vara avgiftsfritt för företagen på de överenskomna sätten.

Ungefär en tredjedel av studerandena vid LUT och Saimia är utländska. De har stort intresse av att vara verksamma i finländska företag. Strävan är att hitta sådana incitament och åtgärder för att tillgodose detta behov vilka kan bidra till att öka studerandenas företagsamhets- och näringslivsre-laterade verksamhet i Skinnarila. Avsikten är att för utländska studerande hitta företag som är in-ternationaliseringsorienterade, där studerandena t.ex. kan lära ut språket och kulturen, vara tolkar och söka kontakter utomlands.

Under pilotförsöket sammanställs och produktifieras läroanstalternas tjänster för företag till tyd-liga helheter. Utöver ett gratis kursutbud erbjuder koncernen också avgiftsbelagda produkter – Campustjänster och en kompetent resurs för att främja företags internationalisering, Campusar-betskraft.

Tjänsterna för företag utformas så att de inte konkurrerar direkt med tjänster som redan finns på marknaden och inte heller med de studentarbeten som erbjuds på kurserna. LUT-koncernen erbju-der som mervärde överföring av forskningsbaserad kunskap, problemlösning och faktabaserade opartiska synpunkter på och åsikter om åtgärder för företag på deras tillväxtbana.

De övriga två delförsöken i samband med utvecklingen av företagstjänsterna vid NTM-centralen i Sydöstra Finland är

• Servicestigen Från idé till innovation som syftar till att med nätverksaktörer skapa en handlingsmodell för aktivering av nya innovationer och av tillväxt i nystartade företag eller mikroföretag i syfte att stödja insamlingen av idéer i inledningsfasen och förädlingen av idéerna.

• Servicestigen Från Landskapen ut i världen som har som mål att klarlägga rollerna mellan kommunala, landskapsvisa och riksomfattande företagstjänster (Business Finland) så att kundens servicestig ska vara så sammanhängande som möjligt.

Ytterligare upplysningar om pilotförsöken med tillväxttjänster i Sydöstra Finland ges av:

  • Asko Jaakkola, tfn 0295 029055, 050 350 9241, asko.jaakkola@ely-keskus.fi
  • Juha Linden, tfn 0295 029 069, 050 439 5729, juha.linden@ely-keskus.fi

Ytterligare upplysningar om helheten av pilotförsöken med tillväxttjänster ges av:

  • Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 49209
  • Lari Anttonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47088
Kapslade applikationer

Regional information