Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Södra Österbottens pilot

Södra Österbottens tillväxttjänst pilot

Beredningen av servicealliansen för sysselsättning framskrider i Seinäjoki

I Seinäjoki byggs det upp en serviceallians för sysselsättning, en servicesammanslutning som syftar till att effektivisera och förbättra servicen och serviceprocessen för sådana arbetssökande från Seinäjoki som får arbetsmarknadsstöd. I servicesamarbetet deltar bl.a. Seinäjoki stad, FPA:s Mellersta försäkringsdistrikt, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Koulutuskuntayhtymä Sedu.

I pilotförsöket i Seinäjoki utvecklas arbetsfördelningen, processansvaret och samverkan mellan de aktörer som deltar i serviceprocessen med hjälp av multidisciplinära samarbetsformer. Digitala handlingsmodeller av ny typ testas i samband med nätverkande, verksamhetsstyrning och kunskapsledning. Pilotförsöket skapar också en grund för en tätare integration mellan social-, hälso- och tillväxttjänsterna, vilket är ett av de centrala målen i tillväxttjänstreformen.

Vad får kunderna?

De effektiviserade tjänsterna syns som en tidigare och mer omfattande bedömning av kundens situation som helhet, som aktivering av kunderna och som övergångar till den öppna arbetsmarknaden eller alternativt till rätt serviceform.

Den grupp kunder som får arbetsmarknadsstöd är mycket heterogen. Till gruppen hör unga som kommer in på arbetsmarknaden och arbetslösa som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid – sammanlagt cirka 1 700 personer.

Kundgruppens servicebehov anknyter till främjande av arbets- och funktionsförmågan, ordnande av försörjningen, utveckling av kompetensen, övergångar till arbetsmarknaden samt sektorsövergripande och multidisciplinär samordning av olika stöd- och vägledningstjänster. Tjänsterna måste vara av multidisciplinär karaktär, eftersom många kunder har problem som inte kan lösas enbart genom sysselsättning.

I Södra Österbotten har den oavbrutna långtidsarbetslösheten minskat med ca 40 procent från i fjol, men antalet personer som får arbetsmarknadsstöd ha endast minskat med drygt hundra personer i Seinäjoki. Det behövs alltså nya angreppssätt.

Avsikten är att servicealliansen för sysselsättning ska sköta servicen för de arbetssökande som får arbetsmarknadsstöd under två års tid. Målet är att de tjänster som tagits fram i samarbete kan tas i bruk i början av 2019.

Hur utvecklas tjänsterna och serviceprocessen?

Med tanke på utvecklingen av serviceprocesserna skapar alliansmodellen goda förutsättningar för att samarbetet mellan de organisationer som producerar tjänster och privata tjänsteleverantörer utvecklas och att verksamheten blir mer verkningsfull.

Alliansmodellen ger möjlighet att i allt större grad engagera privata tjänsteleverantörer och organisationer i serviceproduktionen. I pilotförsöket i Seinäjoki ska privata tjänsteleverantörer konkurrensutsättas i fråga om en del av tjänsteproduktionen. I konkurrensutsättningen ska i första fasen ingå två tjänster, dvs. bedömning av arbets- och funktionsförmågan samt övergångar till arbetsmarknaden. Senare torde även andra delprocesser i servicen eller servicehelheter öppnas för tjänsteleverantörer. Tanken är att den privata servicesektorn ska komplettera och medföra mervärde för de delområden i servicen där den offentliga sektorns kompetens eller resurser inte räcker till.

Ledningsgruppen för servicealliansen för sysselsättning består av företrädare för Seinäjoki stad, FPA:s Mellersta försäkringsdistrikt, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Koulutuskuntayhtymä Sedu. Också privata tjänsteleverantörer kommer att vara representerade i ledningsgruppen. Ordförande i ledningsgruppen är livskraftsdirektör Erkki Välimäki från Seinäjoki stad.

Ytterligare upplysningar om servicealliansen för sysselsättning i Seinäjoki ges av:

  • Erkki Välimäki, livskraftsdirektör, Seinäjoki stad, tfn 040 7748331
  • Katri Lehto, servicedirektör, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, tfn 029 5046581
  • Jari Aaltonen, ansvarig beredare, Södra Österbottens social- och hälsovårds- och landskapsreform, tfn 040 5368056

Ytterligare upplysningar om helheten av pilotförsöken med tillväxttjänster ges av:

  • Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 49209
  • Lari Anttonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47088
Kapslade applikationer

Regional information