Navigeringsmeny
Kalatalouden väliaikainen tuki

Temporärt understöd till fiskeriföretag

Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin

Statsrådet godkände den 1 oktober 2020 en ändring av förordningen om temporärt coronastöd till företag inom fiskerisektorn som trädde i kraft den 5 oktober 2020. Syftet med ändringarna är att harmonisera villkoren för fiskeriföretagens coronastöd med villkoren för företagens allmänna kostnadsstöd.  Ansökningsomgången enligt de nya villkoren börjar den 14 oktober 2020.

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar på ansökan ett tillfälligt understöd för att lindra ekonomiska svårigheter som orsakas av coronavirusepidemin för fiskeriföretag.

Stödet är tillgängligt för företag inom fiskerisektorn vars ekonomiska situation har försämrats avsevärt på grund av coronavirusepidemin efter den 31.12.2019. Stödet kan beviljas för en period som inte överstiger sex månader och börjar tidigast den 19.3.2020.

 

Vilka företag kan få stöd?

Stödet kan beviljas kommersiella fiskare från grupp I i Finland och till heltids kommersiella fiskare på Åland. Dessutom kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling, fiskförädling och parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan endast beviljas företag som har haft förutsättningar för lönsam verksamhet innan coronakrisen började. Detta är ett tillfälligt stödsystem. Ansökan om understöd ska göras senast den 30 november 2021. Stödberättigande kostnader inkluderar löne-, köptjänst-, hyres- och fastighetskostnader för nödvändiga utgifter samt andra liknande kostnader som bedöms nödvändiga för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Vid behov måste det läggas ut anbud i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncessioner (1397/2016).

Stödets storlek och utbetalning av stöd

Stödet är tillgängligt för företag inom fiskerisektorn vars ekonomiska situation har försämrats avsevärt på grund av coronavirusepidemin efter den 31.12.2019.

Primärproduktionsföretag inom fiskerinäringen

Stödet kan beviljas för en period som inte överstiger sex månader och börjar tidigast den 19.3.2020. Understödet får inte överstiga 70 % av de nödvändiga finansiella anpassningsbehoven bedömda av NTM-centralen. Bidraget kan variera från 2 000 till 120 000 euro. Stödbeloppet kommer att beaktas med hänsyn till de andra understöd som företaget har fått för att hantera effekterna av coronavirusepidemin. Understödet betalas i förskott. Syftet med understödet är att säkerställa kontinuiteten i verksamheten vid betydande störningar på marknaden och produktionen på grund av epidemin. UF-centret ansvarar för betalningen av understödet.

Företag inom fiskförädling samt detaljhandel och partihandel med fisk

NTM-centralen beräknar det understöd som beviljas med följande formel: Understöd= (0.3* (omsättning vid jämförelseperioden-omsättning under stödperioden) /omsättning vid jämförelseperioden)) *(fasta kostnader under stödperioden + löner under stödperioden)

Som förutsättning för beviljande av understöd är att sökandens omsättning vid jämförelsetidpunkten (1.3-30.6.2019) har varit minst 20 000 euro. Understöd kan i regel sökas endast en gång. Av grundad anledning kan understöd dock sökas på nytt, men de sammanlagda understöden får inte överstiga den maximala stödtiden på sex månader eller den övre gränsen på 270 000 euro. Understödet kan uppgå till 2 000-270 000 euro.

Vad kan stödet användas för?

Stöd kan beviljas för utgifter som är nödvändiga för fortsatt företagsverksamhet.

 Godtagbara kostnader är

 1. utgifter för anskaffning av externa tjänster och sakkunnigtjänster
 2. löner och personalutgifter
 3. hyres- och fastighetskostnader 
 4. andra utgifter som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet

Privatföretagarnas utkomstmöjligheter kan också beaktas vid fastställandet av stödets storlek om företagaren inte har rätt till tillfällig arbetslöshetsersättning för företagare.
 

Vad kan stödet inte användas för?

Stöd får inte användas för de ändamål som anges i artikel 1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Med understödet kan inte stödjas investeringar. Investeringsåtgärder kan finansieras genom Europeiska havs - och fiskerifondens operativa program för Finland.
 

Så här ansöker du om stöd

Sök har öppnats 14.10.2020:

För att fylla i ansökan behöver du följande uppgifter:

 • sökandens namn, FO-nummer, företagets hemort och adress
 • kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-post
 • företagets bransch, storlek och ägare
 • den tidsperiod för vilken stöd söks
 • kontonummer
 • uppgifter om företagets ekonomiska situation innan epidemin bröt ut
 • en redogörelse för hur företagets ekonomiska situation har försämrats på grund av epidemin och en plan för stabilisering av ekonomin samt en uppskattning av företagets förutsättningar för affärsverksamhet 2021
 • en redogörelse för de kostnader som stöd söks för samt motiveringar
 • uppgifter om annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för att mildra konsekvenserna av coronavirusepidemin
 • bokslutsuppgifter eller, i fråga om enskilda näringsidkare, en skattedeklaration för de två föregående räkenskapsperioderna
 • företagets bokföring i början av 2020 eller, i fråga om enskilda näringsidkare, någon annan motsvarande utredning
 • uppgifter om konkurrensutsättning av projektets upphandlingar om det inom projektet köps externa tjänster för över 2 500 euro
   

Hur följer man användningen av stödet?

Stödmottagaren ska lämna NTM-centralen en redovisning över användningen av stödet och över hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i stödbeslutet. Redovisningen görs på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.


Regional information