Navigeringsmeny
Projektit ja hankkeet - HELMI-elinympäristöohjelma

Helmi-livsmiljöprogrammet

Helmi-livsmiljöprogrammet är en stor satsning för den biologiska mångfalden i Finland. I praktiken riktas åtgärderna i miljöministeriets Helmi-program till det största problemet med avsikt på utarmningen av den finländska naturen: minskning av livsmiljöerna och försämring av deras kvalitet. Via Helmi-programmet skyddar och restaurerar vi myrar, restaurerar fågelvatten och våtmarker, sköter vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer och restaurerar naturen på stränder och i vatten. Skyddet av såväl skogar som myrar grundar sig på att markägarna frivilligt vill skydda dem, och för de skyddade områdena ges ersättning. Staten bekostar restaurerings- och skötselåtgärderna. Åtgärderna i programmet hjälper hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i Finland.

Riksdagen har beviljat 100 miljoner euro i tilläggsfinansiering för naturskyddet under år 2020, av vilket Helmi-programmets andel är 42 miljoner euro. Under år 2020 bereds ett Helmi-handlingsprogram, inom ramen för vilket programmet fortsätter att verkställas ända till år 2030.

helmi logo

Stor satsning på att förstärka den biologiska mångfalden även i NTM-centralen i Södra Österbottens område

På NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde satsas år 2020 i synnerhet på att skydda objekten i förslaget till komplettering av myrskyddet och METSO-dugliga skogar. Skyddet grundar sig på frivillighet och avsikten är att främja arbetet i samarbete med skogsbranschen och övriga aktörer. Avsikten är bland annat att satsa mer än tidigare på kommunikation.

Avsikten är att satsa på status i livsmiljöerna i synnerhet när det gäller fågelvattnen och vårdbiotoperna. I samband med detta färdigställs de uppdaterande inventeringarna av vårdbiotoperna och uppgifter om fågelarterna uppdateras för fågelvattnens del. Under innevarande år är målet dock att starta upp planeringen och verkställandet av konkreta restaureringsprojekt. En av de mest brådskande restaureringskrävande livsmiljöerna är strandängar där den sydliga kärrsnäppan tidigare koloniserat. Utöver detta främjas också restaurering, skötsel och skydd av livsmiljöer för hotade arter och arter som kräver brådskande skydd och skötsel. Exempel på sådana arter är glasört och sotnätfjäril. I alla dessa åtgärder är samarbetet med markägarna ytterst viktigt.

Träsk landskap.

Aktuellt

Ta kontakt

Vi har fått förstärkning för att verkställa Helmi-livsmiljöprogrammet i vårt område. Mer information om Helmi-livsmiljöprogrammets olika teman och verkställande av dem på NTM-centralen i Södra Österbottens område ges av följande personer:

Telefon: 0295 027 500 (växeln)

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker återställas, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten iståndsättas. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.