Genvägar

Ansökan om understöd för att främja hanteringen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter

Behovsprövade understöd till projekt för att främja bekämpningen, rådgivningen och uppföljningen av bekämpningsåtgärder av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter, kan för andra gången sökas från och med den 18 oktober 2021.

Med den här understödsformen vill jord- och skogsbruksministeriet effektivisera bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter. Målet är att stärka samarbetet mellan kommuner, medborgarorganisationer och företag i bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter samt att främja åtgärder för att utrota förekomster av arterna och förhindra deras spridning.

Ansökningsförfarandet genomförs i samband med Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) övriga miljöunderstöd som kan sökas på hösten. Ansökningstiden gick ut 30.11.2021.

Understöden beviljas inom ramen för det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar samt under förutsättningen att riksdagen anvisar den ovan nämnda finansieringen.

Den verksamhet för vilken understöd beviljas

Syftet med understödet är att främja bekämpningen, rådgivningen och uppföljningen av bekämpningsåtgärder av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter. Objekten är naturskyddsområden och de områden som omger dem samt rekreationsområden och områden där människor vistas mycket. Även utvecklingen av nya innovationer för bekämpningen av invasiva främmande arter främjas.

Understöd kan beviljas för:

Understöden för bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter är avsedda för projekt som

  • bekämpar en art som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter, det vill säga en växt- eller djurart, och som antingen ingår i den nationella förteckningen över främmande arter eller i EU:s förteckning över främmande arter
  • genomför planen för hantering av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter och där
    • objektet för projektet är ett område där det finns en främmande art som enligt planen i första hand ska bekämpas;
    • de bekämpningsåtgärder eller bekämpningsmetoder som rekommenderas i planen används i projektet;
    • projektet är ett samarbetsprojekt som flera aktörer deltar i (kommuner, medborgarorganisationer, andra offentliga och privata samfund)
  • omfattar sådana åtgärder som möjliggör uppföljningen av projektets resultat.

Projektet kan också vara ett uppföljningsprojekt eller ett försöksprojekt för nya bekämpningsmetoder. Vid beviljandet av understöd prioriteras sådana projekt som är så omfattande som möjligt på regional nivå.

Understöden är i synnerhet avsedda för att finansiera större projekthelheter med så omfattande genomslagskraft som möjligt. Därför beviljas understöden inte till privatpersoner eller enskilda aktörer, såsom bostadsaktiebolag. Sökanden kan inte heller vara ett företag.

För målet om en god status i den ursprungliga naturen krävs långvariga åtgärder för bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter och uppföljning av dem. För att nå målsättningarna stöds särskilt verksamheten i och utvecklingen av samarbetsnätverk som består av kommuner, företag, föreningar och andra lokala samfund. Goda resultat och erfarenheter samt nätverk och nätverksmodeller i tidigare projekt borde utnyttjas när projekten planeras och genomförs.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden för understöden är 18.10.2021–30.11.2021 Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Kajanaland.

Understödets andel och prövningsgrunder

Beloppet av understödet är behovsprövat. Projektets kostnader bör vara rimliga jämfört mot den nytta som uppnås och mottagaren av bidraget ska kunna svara på frågor om genomförandet av projektet och användningen av bidraget.

Beviljandet av understöd grundar sig på prövning samt bedömning av projektets förväntade effekt och ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet. Det projekt som får finansiering ska hålla hög kvalitet och vara genomförbart samt främja målen för hanteringen av bekämpningen av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter som nämnes tidigare.

Understöden kan sökas och tas emot av kommuner, föreningar samt privata och offentliga samfund. Understödets belopp till kommuner är högst 50 procent av projektets kostnader. Till föreningarnas och samfundens självfinansieringsandelar kan räknas eget arbete. I understödsbeslutet kan även andra bestämmelser utfärdas och dessa ska iakttas av den som är föremål för beslutet.

Mer information

NTM-centralen i Kajanaland
Koordinator för främmande arter Reima Leinonen
tfn 0295 023 799
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Regional information