Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Södra Savolax pilot

Södra Savolaxs tillväxttjänst pilot

 I Södra Savolax byggs det upp servicesamarbete för att minska långtidsarbetslösheten

I Södra Savolax inleds nästa år ett pilotförsök med tillväxttjänster, Kasvo, som syftar till att hjälpa personer med svag ställning på arbetsmarknaden eller sådana kunder som redan i förväg bedöms ha det svårare att få sysselsättning. Dessa kundgrupper har ofta behov av förutom arbets- och näringstjänster också behov av hjälp från social- och hälsovården eller FPA.

– Det är viktigt att kunder som behöver mera helhetsbetonad service identifieras på det ställe där de anlitar service. För att detta ska lyckas måste varje aktör kunna göra en bra bedömning av servicebehovet och en träffsäker hänvisning till service, anser Sirkka Rytkönen, direktör för Södra Savolax arbets- och näringsbyrå. – Servicesystemet måste utvecklas så att alla aktörer inom den offentliga sektorn och även privata tjänsteleverantörer samarbetar tätt för att utreda helhetssituationen för var och en av kunderna och för att hitta rätt serviceväg. Målet är att förebygga förlängd arbetslöshet.

Avsikten är att i pilotförsöken utveckla servicesystemet med beaktande av de lokala förhållandena i Södra Savolax och att bygga upp ett intensivare samarbete än tidigare mellan olika myndighetsaktörer. I pilotförsöket utreds möjligheterna till samarbetsavtal och/eller alliansliknande samarbete i Södra Savolax.

– Äkta samverkan, gemensamma landskapsspecifika mål, kännedom om olika aktörers servicesystem samt gemensamt överenskomna handlingsmodeller bidrar till att vi bättre än tidigare kommer att kunna hjälpa dem som har svagare ställning på arbetsmarknaden, understryker Sirkka Rytkönen.

I Södra Savolax pilotförsök med tillväxttjänster skaffas tjänster också från den privata sektorn. I upphandlingen betonas i synnerhet tjänsteleverantörernas förmåga att producera kundorienterade tjänster. Enligt Rytkönen är det viktigt att kundernas erfarenheter av tjänster samlas och utnyttjas i utvecklingen av tjänsterna och tjänsteupphandlingen.

Pilotförsöket Kasvo inleds officiellt först nästa år, men samarbetsdiskussioner till exempel med kommuner förs redan i år. Kommuners deltagande utreds bl.a. genom att man ber om kommunernas och samkommunernas ställningstaganden och kommentarer om projektplanen för pilotförsöket.

– Eftersom avsikten är att i pilotförsöken med tillväxttjänster testa sådana handlingsmodeller som ska införas i samband med landskapsreformen, deltar i förberedelserna för pilotförsöken de förberedare av tillväxttjänsterna och social- och hälsovårdsreformen och deras samarbetsnätverk som medverkar i beredningen av landskapsreformen, konstaterar Maria Laukkanen, förberedare av pilotförsöket, från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Dessutom görs förberedelser i en liten sakkunniggrupp med företrädare för social- och hälsovårdssektorn, FPA, organisationer, kommuner och arbets- och näringstjänsterna. Kundintervjuer är en viktig del av förberedelserna för pilotförsöket. Genom intervjuerna fås också stöd för kommande tjänsteupphandlingar.

Varför Kasvo?

Södra Savolax är ett glesbefolkat landskap, men befolkning finns runtom i landskapet. Befolkningen åldras, sjukfrekvensen är hög och landskapets invånarantal håller på att sjunka. Befolkningsutvecklingen väcker oro med tanke på arbetskraftens tillräcklighet, den regionala ekonomin och den regionala utvecklingen. I Södra Savolax är arbetsmarknaden koncentrerad till ekonomiska regioner (S:t Michels, Pieksämäki och Nyslotts ekonomiska regioner), inte landskapsomfattande. Ett exempel är att ekonomin och sysselsättningen i Nyslottsregionen är mer konjunkturkänsliga än i S:t Michelsregionen, vilket beror på att företagsverksamheten i Nyslottsregionen är produktionsinriktad. Arbetskraftens rörlighet ställs inför många utmaningar, vilket beror såväl på dålig kollektivtrafik, långa resor med många vattendrag som på kulturen. I Södra Savolax måste arbetskraftsresurserna fås i bruk. Också i pilotförsökets målgrupp finns kunnig arbetskraft som kan arbeta.

Tjänsterna för pilotförsökets målgrupp är utspridda och varierar stort inom landskapet. Tjänsteproduktionen är utmanande inom pilotförsökets område, eftersom det där finns bl.a. fyra separata samservicenätverk för arbetskraft samt flera aktörer inom social- och hälsovården, av vilka de största är Essote, Sosteri och Pieksämäen sote. Tillgången till tjänster är svår på grund av de geografiskt sett fåtaliga kollektivtrafikförbindelserna samt de digitala skuggområdena. Kundvolymerna varierar stort i det glest befolkade området.

Ytterligare upplysningar från projektets kontaktpersoner:

  • Johanna Ilmoni, tillväxttjänstekoordinator, enskilda kunder, tfn 0259 044 049 johanna.ilmoni(at)te-toimisto.fi
  • Maria Laukkanen, förberedare av pilotförsöket Kasvo, tfn 0295 024 139 maria.laukkanen(at)ely-keskus.fi
  • Sirkka Rytkönen, direktör, tfn 0295 044 123 sirkka.rytkonen(at)te-toimisto.fi
  • Webbplats: http://etela-savo.fi/kasvo
  • Kommunikation kring pilotförsöket: Mervi Huuskonen, sakkunnig, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, tfn 02950 44044, mervi.huuskonen(at)te-toimisto.fi

Ytterligare upplysningar om helheten av pilotförsöken med tillväxttjänster ges av:

  • Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 49209
  • Lari Anttonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47088
Kapslade applikationer

Regional information