Navigeringsmeny
Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten fram till år 2020

Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014–2020

Miljöstrategin är NTM-centralerna i Södra Österbottens och Österbottens samt Södra Österbottens förbunds, Mellersta Österbottens förbunds och Österbottens förbunds gemensamma riktlinje för miljöns bästa och för att hållbar utveckling ska verkställas i regionen. Visionen är att området ska utvecklas till en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling och en regional föregångare fram till år 2030.

I verkställandet av visionen poängteras fem olika insatsområden som är:

  • bättre vattenstatus och hantering av översvämningsrisker
  • tryggande av mångfalden
  • tryggande av den bebyggda miljöns livskraft
  • utsläppssnålhet och bekämpning av klimatförändringen samt
  • främjande av miljömedvetenhet.

Indikatorerna, som är uppdelade i både nyckelindikatorer och andra uppföljningsindikatorer, utgör kärnan i uppföljningen av hur visionen fullföljs.

En fågel står på ett staket.