Färjtrafiken över Kvarken

NTM-centralen i Södra Österbottens mål är att för sin del upprätthålla och utveckla hamnförbindelserna. Behoven har framförts bland annat i projekten North East Cargo Link II och NLC Corridor.  

Utveckling av trafikförbindelserna i Kvarken mellan Vasa och Umeå främjar projektet Bothnian Corridor, som går runt Bottniska viken från huvudstadsregionen via Uleåborg till Torneå och därifrån vidare till mellersta Sverige. Bothnian Corridor är en del av EU:s transport- och kommunikationsnät (TEN-T). 

Målet för Kvarkens trafikförbindelser är att få till stånd ett effektivt och bestående transportkoncept för att trygga gods- och persontrafiken mellan Finland och Sverige samt att förbättra transportrutterna i Botniakorridoren och stöda TEN-T-nätverket, i vilket synergin mellan flera transportformer (hav, landsväg, järnväg) redan hör till vardagen. Bättre förbindelser skapar också förutsättningar för ekonomisk tillväxt såväl i Finland som i Sverige och för samarbete mellan EU-regionerna.  

Midway Alignment, beredningen av en långsiktig strategi för färjtrafiken i Kvarken, skapar ett tryggt, miljövänligt och ekonomiskt lönsamt transportmaskineri för passagerare och fraktfartyg som kör genom Botniakorridoren. Till helheten hör anskaffning av ett nytt, energivänligt och innovativt fartyg, som är avsett uttryckligen för Kvarkentrafiken och som körs på LNG. Den nya färjan började trafikera i Kvarken hösten 2021. Till helheten hör också att utveckla hamnarna i Vasa och Umeå och deras logistik. För detta ändamål har Vasa stad och Umeå kommun inrättat ett gemensamt hamnbolag – Kvarken Ports.