Navigeringsmeny
POP Projektit ja hankkeet - Osuma

OSUMA - Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 1.10.2008 - 31.12.2014 toteuttama OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti kuuluu valtakunnalliseen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (myöhemmin TNO-palvelut) -kehittämisohjelmaan ja on osa valtakunnallista Opin Ovi -hankekokonaisuutta (ESR).

Projektin lähtökohta ja tavoitteet

Projektin lähtökohtana oli Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen (1.1.2010 lähtien ELY-keskus), Oulun lääninhallituksen (1.1.2010 lähtien AVI) ja Oulun seudun työvoimatoimiston (1.1.2013 lähtien Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto) edustajien toteamus, että aikuisille tarjottavat ohjauspalvelut alueella ovat hajanaisia ja puutteellisia. Projektin käynnistyessä aikuiskoulutuksen kenttä, joka pitää sisällään eri toimijoiden TNO -palvelut, oli hyvin hajanainen ja sektoroitunut palveluvyyhti. Asiakkaan näkökulmasta tietoa mm. internetissä on paljon, mutta tieto on hajallaan ja hyvin organisaatio- ja hallintolähtöisesti, eikä se kata tai osu aikuisasiakkaiden tarpeisiin.

Projektin tavoitteena oli tehostaa TNO-palveluiden saatavuutta aikuisten opiskelun suunnittelu- ja hakeutumisvaiheessa, edistää palveluiden koordinointia ja mahdollistaa aikuisasiakkaille tasapuoliset palvelut koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Projektissa kootaan yhtenäinen ohjaus- ja neuvontaverkosto alueelle yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun toteuttaman OpinTori -projektin (oppilaitosten verkosto) kanssa sekä kehitetään uusia ohjauksen toimintamalleja ja menetelmiä. Projektin tuloksia hyödyntävät mm. TE-toimistot, oppilaitokset ja kunnat.

Projektin toteutus ja yhteistyö

Alueen aikuisten ohjauspalvelumallin kehittämiseksi projektissa käynnistettiin selvityskokonaisuus, jonka tavoitteena oli olemassa olevien palveluiden määrän, laadun, kattavuuden ja resurssien arvioiminen sekä kehittämistarpeiden ja -toimenpiteiden määrittäminen.

Ensimmäinen kehittämispilotti avattiin Kuusamossa 3.3.2010, Pudasjärvelle avattiin lisäksi OpinTori -palvelupisteen sivupilotti alkuvuodesta 2011. Pudasjärven palvelupisteen resursoinnista vastasi TE-toimiston henkilöstö. Oulun seudun OpinTori avattiin Oulussa lokakuussa 2010 TE-toimiston tiloissa. Oulun Eteläisessä palvelumallin konseptiksi otettiin kiertävä asiantuntija, jonka resursseista vastaavat oppilaitokset ja TE-toimisto yhdessä. Kiertävä aikuiskoulutusneuvoja päivystää Oulun Eteläisen kaupunkikeskuksissa määräpäivinä, pääasiassa TE -toimiston tiloissa. Raahen seudun palvelukokeilu käynnistyi oppilaitosten ja TE-toimiston yhteistyönä syksyllä 2011 virtuaalisena; puhelin- ja sähköpostineuvontana. Palvelukokeilu käynnistyi täysipainoisesti syksyllä 2012.   

Osuma -projekti vastasi TE-hallinnon osalta hankkeessa kehitettävien palveluiden sisällöllisestä kehittämisestä yhteistyössä TE-toimiston kanssa, kun taas OpinTori -projektin oppilaitokset kehittivät omaa toimintaansa. Alueellisia palvelumalleja kehitettiin ja seurattiin alueellisissa verkostotyöryhmissä. OpinTori -hankkeen päättyessä keväällä 2013 myös palvelukokeilut päättyivät. Tämän jälkeen panostettiin hyvien käytänteiden vakiinnuttamiseen, missä hankkeella oli tukirooli.

Oulun Seudun palvelukokeilussa aloitettiin keväällä 2011 TNO-palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen yritysasiakkaille. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli elokuussa 2010 Nokia Service Desk Oulun Peltolassa. Kohderyhmänä olivat Nokian irtisanottu henkilöstö sekä yhtiön alihankkijoiden henkilöstö. TE-toimiston av-psykologin palvelut vietiin Nokian tiloihin. Keväällä 2014 Osuma oli myös mukana Oulun postikeskuksella YT-neuvottelujen yhteydessä järjestetyillä Itella Uusi polku -koulutusinfomessuilla.

Maakunnallisen aikuiskoulutuksen TNO-palveluiden strategian työstäminen käynnistettiin vuoden 2012 alussa. Koonti- ja kirjoitustyön lisäksi strategiatyö sisälsi alueellisia tapahtumia, joita käynnistyskierroksella oli kolme: Kuusamo, Nivala ja Oulu.  Strategiassa nojauduttiin Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimiin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen valtakunnallisen strategian painopisteisiin, joissa esitetään, että elinikäisen oppimisen ja ohjauksen maakunnallinen koordinaatio tulisi ELY-keskuksille.

Osuma-projekti kokosi strategiaa varten koordinaatioryhmän ja samoihin aikoihin aloitettiin strategian toimeenpanotehtävien suunnittelu. Liikkeelle lähdettiin ELY-keskuksen uudesta roolista laatimalla yhdessä asiantuntijoiden kanssa elinikäisen ohjauksen koordinaatiotehtävän kuvauksen ELYn toiminnalliseen tulossopimukseen vuodelle 2013. Lisäksi tarkistettiin strategian koordinaatioryhmän tehtävänanto alueelliseksi ELO -ohjausryhmäksi. Alueellisen ELO-ryhmän tavoitteena on edistää ohjauspalveluiden saatavuutta, laatua ja yhteistyötä Pohjois- Pohjanmaan alueella. ELY -keskuksen tehtävä on yhdessä ELO -ryhmän kanssa vastata strategian toimeenpanosuunnitelman päivittämisestä, seurannasta ja alueellisesta arvioinnista.

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan OpinOvi -hankkeet tekivät yhteisen benchmarkkausmatkan Skotlannin Aberdeeniin toukokuussa 2011. Matkan tarkoituksena oli paneutua erityisesti paikallisiin monikanavaisiin aikuisten uraohjaus- ja TNO-ratkaisumalleihin.

Projektin tulokset

Hankkeen aikana on koottu asiakaskeskeinen laadukas ohjaus- ja neuvontaverkosto aikuisille Pohjois-Pohjanmaan alueelle ja sen eri osiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun koordinoiman OpinTori-hankkeen kanssa. Aikuisasiakkaiden ohjauspalveluiden saatavuutta lisäämällä on voitu vaikuttaa siihen, että asiakkaat saavat riittävästi ohjaus- ja neuvontapalveluita hakeutuessaan aikuiskoulutukseen sekä samalla ohjautuvat soveltuvalle alalle. Tämä vaikuttaa siihen, että opintojen keskeyttämiset vähentyvät ja yritykset ja muut työnantajat saavat motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa. Lisäksi työhyvinvointi lisääntyy ja työurat pidentyvät. Kehittämispilottien jälkeen jokainen Opintori-palvelupiste on jäänyt elämään omalla tavallaan.

Projektin alkuvaiheessa tehtiin nykytilaselvityksiä eri tahojen TNO-palveluista. Oulun Eteläisellä alueella tehtiin selvitystyö kiertävän aikuiskoulutusneuvojan asiakasseurannasta, mitkä olivat tyypilliset asiakasprofiilit ja asiakkaan osaamisen kehittämistarpeet sekä mitä oli koulutustarjonnan kohtaanto. Osuma toteutti selvitystyön Asiakasprofiilit ja asiakkaan osaamisen kehittämistarpeet sekä koulutustarjonnan kohtaanto. Viimeisimpänä toteutettiin maakunnallinen selvitys, miten toteutuu oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien perusopetus ja siihen liittyvä koulutustarjonta sekä miten toimivat neuvonta- ja ohjauspalvelut. Kaikki selvitykset ja niiden pohjalta tehdyt raportit löytyvät OSUMA-projektin sivuilta Opinovi.fi:ssä.

Osuma -projekti toteutti Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian 2013-2020. Osuma -projekti kokosi strategiaa varten koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä oli seurata, ohjata ja kommentoida strategiatyön etenemistä. Strategia julkaistiin kesäkuussa 2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Elinvoimaa alueelle -julkaisusarjassa.

Ohjauksen ja työmarkkinatietouden seminaari 7.11.2014

OSUMA-projekti järjesti yhdessä Työmarkkinatietous haltuun -hankkeen kanssa seminaarin ohjausalan ammatilaisille.

Seminaarin aineisto:

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Anna-Liisa Hietala, anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi, 0295 038 055
 


 

Uppdaterad: 06.06.2016