Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
POP Alueen tila ja näkymät - Talous ja elinkeinoelämä - Osaaminen ja kulttuuritoiminta

Osaaminen ja kulttuuritoiminta - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa on väestörakenteeltaan nuorten maakunta, mikä luo omat haasteensa alueen kulttuuripolitiikalle ja toimintaympäristölle.

Koulutuspolitiikan näkökulmasta Pohjois-Pohjanmaan suurin haaste on nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen paikkojen puute johtuen maan keskiarvoa suuremmista nuorten ikäluokista ja koulutuskysynnän keskittymisestä Oulun seudulle. Koulutuksen tilastoista ja kehitystrendeistä sekä ammatillisen koulutuksen tunnusluvuista saa lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta.

Pohjois-Pohjanmaan väestörakenne tarjoaa yhdessä korkeatasoisen ja monipuolisen kulttuurialan koulutuksen kanssa alueelle runsaasti kulttuurialojen osaamista.  Kulttuuritoimialan ja luovan talouden näkökulmasta eräs keskeisistä Pohjois-Pohjanmaan haasteista on kulttuurialoille kouluttautuneen, nuoren väestön sitouttaminen alueelle.

Tulevaisuuden kehittämistarpeita alueella ovat kulttuuripalveluiden uusien muotojen ja saatavuuden edistäminen ja alan toimijoiden toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen.  Alueen kulttuuritoimialoista saa lisätietoa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuurialojen työllisyyttä ja lisäkoulutustarpeita käsittelevästä julkaisusta. Luovan talouden lähiajan näkymistä voi lukea mm. marraskuussa 2012 julkaistavasta luovien alojen toimialaraportista TEM toimialapalveluiden sivustolta.

Alueen haasteena on toteuttaa nuorisopolitiikkaa korkean nuorisotyöttömyyden ja muutoksessa olevan kuntakentän muokkaamassa toimintaympäristössä. Jotta nuorten alueellinen yhdenvertaisuus toteutuisi, nuorisopalvelut tulee säilyttää lähipalveluna myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla alueilla. Tulevaisuuden painopisteinä ovat nuorisotakuun toteutuminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Erityisenä haasteena on lasten ja nuorten kuulemisen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.

Onnistuneen nuorisopolitiikan toteutumisen edellytyksenä on aiempaa vahvempi kuntien monialainen virkamiesyhteistyö ja kiinteä yhteistyö alueen nuorisoyhdistysten sekä järjestöjen kanssa. Lisätietoa nuorten elinoloista ja aihetta käsittelevistä julkaisuista löytää opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen käyttöluvut ovat pysyneet korkeampina kuin keskimäärin koko maassa. Kunnat tuottavat kirjasto- ja tietopalvelut lähipalveluina. Kuntakentän muutoksilla on vaikutuksensa myös kirjastopolitiikkaan ja alueen keskeisiä haasteita ovat kuntien ja kirjastojen yhteistyön tukeminen ja kuntien kirjasto- ja tietopalvelujen turvaaminen laadukkaina lähipalveluina.  Kirjastojen toiminta- ja taloustiedot löytyvät valtakunnallisesta kirjastotilastotietokannasta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu kirjastotilastotietokannan kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä tuottaa alueellisen vuosiarvion.

Liikuntapolitiikan tulevaisuuden haasteena on arjen fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Suomalaiset kuntoilevat yhä enemmän, mutta fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä vähenee koko ajan. Pohjois-Pohjanmaalla erityisenä haasteena on liikuntapalvelujen riittävyys nopeasti kasvavilla alueilla, joissa lasten ja nuorten määrä on suuri. Kainuun harvaan asutuilla ikääntyvän väestön alueilla haasteeksi muodostuu liikuntapalvelujen saavutettavuus.

Arjen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen pyritään edistämällä pyöräilyä ja kävelyä päiväkoti-, koulu-, työ- ja asiointimatkoilla. Lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi erityisen tärkeitä ovat koulujen yhteydessä olevat liikuntapaikat. Näiden liikuntaympäristöjen toteuttaminen vaatii uudenlaista yhteistyötä kunnan eritoimialojen, koulujen, järjestöjen ja perheiden kesken. Ajankohtaista tietoa liikuntatoimen toimintaympäristöstä saa Jyväskylän yliopiston ylläpitämältä suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankista.

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisopolitiikan sekä kulttuuritoimen ja koulutuspolitiikan alueellisesta tilasta voi lukea lisää peruspalvelujen arvioinnista Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivustolta.

Kapslade applikationer

Regional information