NTM-centralen i Österbotten

Navigeringsmeny

POH Etusivu - vasen palsta_sv

Kontaktuppgifter 

Telefonväxel

0295 028 500

Verksamhetsställe i Vasa

Postadress PB 131, 65101 Vasa
Besöksadress Wolffskavägen 35 B, 5 vån.
Öppet vardagar kl. 8.00 - 16.15

Verksamhetsställe i Karleby

Postadress PB 240, 67101 Karleby
Besöksadress Långbrogatan 15
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.00

Registratur

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Registraturen
PB 131, 65101 VASA
registratur.osterbotten@ntm-centralen.fi

Nyheter från regionen

ÖVRIG AKTUELL INFORMATION

Pressmeddelanden om trafik och miljö

Trafik- och miljöärenden sköts på vårt område av NTM-centralen i Södra Österbotten. Läs pressmeddelanden som gäller trafik- och miljöfrågor på vårt område i Södra Österbottens NTM-centrals pressrum (sttinfo.fi)

Pressmeddelanden från regionen (till 23.9.2020)

Meddelanden till 23.9.2020
null Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Laihialla on valmistunut (Pohjanmaa)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Laihialla on valmistunut (Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Laihia, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 25.6.–28.8.2020. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Laihialla on seitsemän vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1) ja kaksi vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2). Pohjavesialueluokituksesta poistettiin kolme pohjavesialuetta. Rajausmuutoksia tehtiin kolmelle alueelle, joista kaksi on pieniä teknisiä korjauksia. Merkittävimpänä rajausmuutoksena Isokankaan pohjavesialueen rajausta muutettiin tehtyjen pohjavesistutkimusten perusteella siten, että Jakkulan ampumarata jää pääasiassa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueen ulkopuolelle jäävältä osalta vedet eivät tutkimuksen mukaan kerry pohjavesimuodostumaan. Laihian pohjavesialueista suurin osa on kallio- tai moreenimäkien rinteille kerrostuneita rantakerrostumia tai huuhtoutuneita moreenimuodostumien osia, joissa muodostuvaa pohjavettä käytetään kylien ja haja-asutuksen talousvetenä. Kunnan alueella on myös peitteisiä katkeilevia harjujaksoja, jotka nousevat pintaan Kurunkankaan ja Leppinevan pohjavesialueilla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Laihian pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 23.9.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Lisätietoja:

POH Etusivu - lisää tiedotteita sv