Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt - ingressi

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags-, vattenhushållnings- och fiskerihushållningsprojekt

  • Ansökningstiden för 2022 års statsunderstöd var 18.10. - 30.11.2021.

Understöd kan beviljas för allmännyttiga projekt, vars syfte är att bl.a. främja användningen av och tillståndet i vattendrag, trygga naturens mångfald, förstärka livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd eller minska riskerna för översvämning eller torka. Understöd kan också beviljas för utvecklingsprojekt som främjar hållbar användning av vattenresurser. Projektets kostnader ska vara rimliga i förhållande till den nytta som uppnås och understödstagaren ska kunna ansvara för genomförandet av projektet och användningen av understödet. Mer detaljerade grunder för understöden beskrivs i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Ifall understödet används för att stöda ekonomisk verksamhet, tillämpas Europeiska unionens regler om statligt stöd (förordning 714/2015, 2 a och 2 b §).

Projekt som kan beviljas understöd

Genomförandet av åtgärder för vatten- och havsvården

Understöden som beviljas för iståndsättning av vattendrag är ämnade för projekt som betjänar genomföringen av vattenvården samt att gott tillstånd i vattnen uppnås och bibehålls. I första hand understöds konkreta projekt som förbättrar yt- eller grundvattenstatus i vattendragen och i avrinningsområdena. Understödet kan beviljas till projekt där vattendraget i fråga är i sämre än gott skick eller då förhållandet är under risk att försämras. Främsta målet för åtgärderna är att förbättra tillstånden i vattnen.

Målet att nå god status i vattendragen kan förutsätta att den yttre belastningen minskas i sjöar, åar, småvatten och längs kusten samt att restaureringsåtgärder vidtas. Projekten kan innehålla vattenskyddslösningar både vid vattendrag samt avrinningsområden. För att nå målen stöds även verksamheten och utvecklingen av samarbetsnätverk som bildas av kommuner, företag, föreningar och andra lokala samfund.

Vid grundvattenområden kan understöd beviljas till att sammanfatta en skyddsplan för grundvattenområden speciellt på områden som under vattenvården blivit identifierade som riskområden.

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser

I projekt som gäller vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser kan understöd beviljas för projekt som förbättrar användningen och status i vattendragen och vattenmiljön samt för åtgärder inom översvämningsskydd för att förbättra beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen samt utvecklings- och investeringsprojekt som främjar hållbar användning av vattenresurser.

Bidrag kan beviljas för vattendragsåtgärder som förbättrar hanteringen av översvämningsrisker och minskar olika risker och olägenheter inom vattenhushållningen om de förbättrar vattendraget och vattenmiljöns användning och status samt för att främja mångsidig användning och vård av vattendragen.

Understöd kan beviljas för projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser såsom försöks-, investerings- och exportfrämjande projekt inom vattenhushållningen samt för innovativa projekt som främjar offentliga upphandlingar och verksamhetsmodeller i anslutning till dem.

Fiskeriekonomiska iståndsättningar

Inom fiskeriekonomiska iståndsättningar kan understöd beviljas för projekt, vars syfte är att främja fiskens vandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller möjligheterna till hållbart fiske. Med projekten strävas särskilt efter att förbättra livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd.

Projekt som understöds kan exempelvis utgöras av iståndsättning av fiskbeståndens naturliga reproduktionsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskens naturliga livscykel. De objekt som nämns i åtgärdsprogrammen för vattenvården.

Understöd beviljas i första hand för projekt som samtidigt tjänar flera av de ovan nämnda målen.

Läs mera:

Genomförandet av projekt

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde, ett företag eller en kommun. Ifall understödet används till att stöda ekonomisk verksamhet, tillämpas EU:s regler om statligt stöd.

En förutsättning för att understödet betalas ut är att understödstagaren har nödvändiga tillstånd enligt vattenlagen och övrig lagstiftning samt rättigheter för att genomföra projektet. Understöd kan beviljas också för planeringen av och tillståndsavgifter för projekt.

Enskilda projekt kan beviljas finansiering för högst tre år i taget. Med projekten efterstävas långvarig inverkan på vattenförhållandena och därför stöds i första hand stora projektenheter samt samarbetsplaner mellan olika aktörer.

Ansökan om understöd

Prövningsbaserade understöd kan beviljas för kostnader som uppstår av projektets planering, genomförande och förvaltning, för avgifter som tas för projektets tillstånd samt för kostnader som uppstår för uppfyllandet av förpliktelser i bestämmelser och tillstånd. Understödets andel är i regel högst 50 % av de totala godtagbara kostnaderna. I kostnaderna kan det även ingå arbete som utförs utan vederlag. Värdet på det arbete som utförs utan vederlag anses vara 15 euro i timmen per person och 30 euro i timmen för motorarbetsmaskiner. Understödet betalas i efterhand utifrån de realiserade kostnaderna.

Ansökning

Ansökningar som berör fiskeriekonomiska understöd ska skickas till följande NTM-centraler:

  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten skickas till NTM-centralen i Lappland.
  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen skickas till NTM-centralen i Norra Savolax.
  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Kymmenedalen, Södra Karelen, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland.

Ansökningar som berör understöd för hantering av översvämningsrisker och användningen av vattendrag ska skickas till den NTM-central, vars verksamhetsområde projektet i huvudsak gäller.

Kapslade applikationer

Regional information