Navigeringsmeny

Regional information

YVA-menettely Kolmenkulman ja Myllypuron alueille sijoittuvista kiertotaloushankkeista käynnistyy (Pirkanmaa)

Nokian ja Tampereen Kolmenkulman sekä Myllypuron alueille sijoittuvien kiertotaloushankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on käynnistynyt. Hankkeiden vaikutukset ulottuvat Nokialle, Tampereelle ja Ylöjärvelle. Hankkeesta voi esittää mielipiteitä 11.6. asti.

Pirkanmaan ELY-keskus kuuluttaa Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalouskeskus -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta.

Tampereen ja Nokian kaupungit suunnittelevat Tampereen Kolmenkulman alueelle kiertotalouskeskus-hanketta nykyisen Myllypuron maanvastaanottoalueen läheisyyteen, tulevalle asemakaava-alueelle. Kiertotalouskeskus sijoittuu ensin asemakaava-alueelle (Myllypuro, valtatie 3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa) ollen samalla osa alueen rakentamista.

Asemakaava-alueen valmistuttua siirretään kiertotaloustoiminta nykyisen maanvastaanottoalueen lakialueelle. Kiertotalouskeskus-hankkeessa laajennetaan nykyistä maanvastaanottoaluetta Nokian kaupungin puolelle. Kiertotalousalueelle tuodaan ylijäämämaita sekä maarakentamisessa hyödynnettäviä jätemateriaaleja, kuten betonimursketta ja tuhkaa. Kiertotalouskeskuksessa jätemateriaaleja välivarastoidaan ja käsitellään maarakennuskäyttöön kelpaaviksi.

NCC Industry Oy:n Nokian Myllypuron kiertotalouskeskus -hankkeessa suunnitellaan kalliokiviainesottoa syventämällä nykyistä ottoaluetta, alueelle tuotavan ylijäämämaan ja maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien käsittelyä ja kierrätystä sekä ylijäämämaiden loppusijoittamista syvennetylle ottoalueelle.

Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki ja NCC Industry Oy arvioivat suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutukset yhteisessä YVA-menettelyssä, ja niillä on omat vaihtoehdot kussakin arvioitavassa vaihtoehdossa.

Hankkeiden vaikutukset ulottuvat Nokialle, Tampereelle ja Ylöjärvelle

Hankkeissa on tunnistettu erilaisia vaikutusalueita ja ympäristövaikutuksia. Tampereen ja Nokian kaupungit sekä NCC Industry Oy ehdottavat nyt arviointiohjelmassa, miten ympäristövaikutuksia tultaisiin arvioimaan ja arvottamaan. Vaikutusalueelta on tunnistettavissa luontoarvoista mm. Myllypuron Natura 2000- alue sekä maankäyttöön, väestöön ja ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen liittyviä arvoja. Mm. Myllypuron valuma-alueen alapuolella sijaitsee Vihnusjärvi, joka on tärkeä Nokian kaupungin vedenotolle. Lisäksi hankkeiden vaikutusaluetta on maakuntakaava 2040:ssa määritelty virkistysalueeksi, joka Nokian, Tampereen ja Ylöjärven taajamiin kytkeytyvänä on mitoitettu noin 100 000 asukkaan virkistystarpeiden mukaan. 

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+

Tampereen maanvastaanottoalueen toiminta jatkuu nykyisellään arvioilta noin 4 vuotta, kunnes luvan mukainen kokonaistäyttötilavuus täyttyy.

NCC:n kallionottoa ja jätteen kierrätystoimintaa (betoni- ja tiilijätettä, rakennusvilla sekä kattohuopa) jatketaan nykyisten lupien mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Tampereen nykyistä maanvastaanottoaluetta laajennetaan Nokian kaupungin puolelle.

Laajennetun maanvastaanottoalueen kokonaispinta-ala on noin 18 hehtaaria, josta Nokian puolella noin 5 hehtaaria. Kokonaistäyttötilavuus kasvaa 2,5 milj. kuutiometriin. Vuosittainen yli-jäämämaiden vastaanottomäärä säilyy 250 000 tonnissa.

NCC alueella kierrätystoimintoihin lisätään ylijäämämaiden kierrätys 250 000 tonnia. Lisäksi nykyistä louhinta-aluetta syvennetään, ja siihen liittyen otetaan vastaan ja loppusijoitetaan ylijäämämaita enintään 400 000 tonnia vuodessa ja yhteensä 3,7 milj. kuutiometriä.

Vaihtoehto 2

Väliaikaista kiertotaloustoimintaa on Tampereen asemakaava-alueen (Myllypuro, valtatie 3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa) rakentamisaikana arvioilta 10-15 vuotta. Ylijäämämaiden lisäksi käsitellään ja varastoidaan väliaikaisesti muita materiaaleja, joiden haitta-ainepitoisuus ei ylitä MARA-asetuksen mukaisia raja-arvoja. Kiertotalousalueella välivarastoidaan ja käsitellään vuodessa enintään 1,4 milj. tonnia materiaaleja. Tampereen ja Nokian maanvastaanottoalueen laajennus kuten vaihtoehdossa 1.

NCC kasvattaa kierrätystoiminnassa vuosittain vastaanotettavien jätemateriaalien määriä ja ottaa käsittelyyn uutena materiaalina energiapuun. Muutoin toiminta kuten vaihtoehdossa 1.

Vaihtoehto 3

Maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien kiertotaloustoimintaa jatketaan Tampereen maanvastaanottoalueen lakialueella arviolta 30 vuotta. Käsiteltävät materiaalimäärät 180 000 tonnia vuodessa noin 4 hehtaarin alueella, meluvallien sisällä. Muutoin vaihtoehdon toiminnot kuten vaihtoehdossa 2.

NCC:n kallionottoa lisätään laajentamalla louhittavaa syvennystä ja otetaan vastaan loppusijoitettavaksi ylijäämämaita yhteensä arvioita 5,3 milj. kuutiometriä. Muutoin toiminta kuten vaihtoehdossa 2.

Mielipiteitä voi esittää 11.6. asti

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 13.5.11.6.2020 verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/KolmenkulmankiertotalouskeskusYVA. Lisäksi hankkeesta vastaavat Tampereen ja Nokian kaupungit sekä NCC Industry Oy ovat tuottaneet hankkeesta esityksen, joka löytyy osoitteesta https://arcg.is/1KSz9O.  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 11.6.2020 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/2038/2020.

Koronavirusepidemian vuoksi arviointiohjelmasta ei järjestetä kaikille avointa yleisötilaisuutta. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville heinäkuussa 2020 ympäristöhallinnon verkkosivuille.

Lisätietoja:

http://www.ymparisto.fi/KolmenkulmankiertotalouskeskusYVA

https://arcg.is/1KSz9O

Hankkeesta vastaavat:

  • Tampereen kaupunki; Matti Pokkinen, p. 040 806 3199, etunimi.sukunimi@tampere.fi
  • Nokian kaupunki Kari Stenlund, p. 044 486 1609, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
  • NCC Industry Oy Marjo Sairanen, p. 050 340 6542, etunimi.sukunimi@ncc.fi

Konsultti:

  • Ramboll Finland Oy konsulttiryhmä, yhteyshenkilö Panu Piirtola p. 040 839 2848, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Yhteysviranomainen:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue, Leena Ivalo,
    p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)