Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Ansökningstiden för EU-stöd fortsatt med två månader

Den nuvarande EU-programperioden löper ut enligt nuvarande information 31.10.2021, dvs. två månader senare än vad som anmälts tidigare. Avsikten är att ansökan om medel för den nya EU-programperioden ska inledas 1.11.2021. På alla områden kommer nuvarande EU-programperiodens medel inte att täcka alla stödberättigade ansökningar om investerings- och utvecklingsunderstöd för företag.

Sökanden bör beakta att om projektet inletts före 1.11.2021, dvs innan ansökningstiden för nya EU-programperioden inleds och det inte varit möjligt att fatta ett positivt beslut på grund av att medlen inte räcker till, kan det inte längre finansieras med medel från nya EU-programmet. Om projektet inleds innan beslutet fattas sker det på sökandes egen risk.

För att utreda projektets finansieringsmöjligheter vid EU- programperiodens skifte rekommenderas kontakt med NTM-centralens finansieringsexpert innan ansökan lämnas in!