Navigeringsmeny
Yrityksen kehittämisavustus - teksti

Understöd för utvecklande av företag

Understöd ger företaget en ny riktning och ökad tillväxt

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller gå ut på den internationella marknaden? Med understödet för utvecklande av företag kan vi stöda företagets helhetsbetonade utveckling och skapa bättre förutsättningar för din affärsverksamhet. 

Vi beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt.

Hurdana företag kan beviljas understöd?

Företaget ska ha viljan att utveckla sin affärsverksamhet på ett helhetsbetonat och betydande sätt samt färdigheten att ta tag i nya möjligheter för affärsverksamhet. Företaget kan ha ett behov att förnya sin affärsverksamhet för att göra sin verksamhet mer lönsam på en förändrad marknad eller för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och internationalisering.

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningarna för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften. Företaget finansierar själv minst hälften av utvecklingsprojektet.

Det stiftas om understöd för utvecklande av företag i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet år 2021–2028 (758/2021) och i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (895/2021) som utfärdats med stöd av den ovannämnda lagen. Finansieringen är beroende på prövning.

Målen för understöd för utvecklande av företag

Med hjälp av understöd för utvecklande av företag kan man utveckla existerande affärsverksamhet eller skapa helt ny affärsverksamhet ur företagets synvinkel. Man kan även sikta på att förbättra möjligheterna för export och internationalisering eller att söka tillväxt genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Företaget kan försöka nå nya marknader eller kartlägga nya möjligheter för affärsverksamhet.

Företaget ska utarbeta en projektplan för utvecklingsprojektet som innehåller de planerade åtgärderna, deras tidtabell och kostnader, samt vilka resultat projektet strävar att uppnå. Projektet ska skilja sig från företagets övriga verksamhet och det ska hjälpa att betydligt förbättra konkurrenskraften. Då man utarbetar planen kan man gå igenom den tillsammans med NTM‑centralen.

Kostnader för löner, konsultationer, resor, deltagande i mässor och motsvarande kan stödas med högst 50 % av de utgifterna som ligger som grund för understödet. Investeringar som ingår i projektet kan stödas med 10–35 % av utgifterna som ligger som grund för understödet, beroende på företagets storlek och hemort.

 

 

Ansökan

Finansiering under den nya EU-programperioden 2021–2027

För understöd för utvecklande av företag finns i huvudsak endast medel ur EU-programmen tillgängliga.

Kriterierna för att ansöka om finansiering under EU-programperioden 2021–2027 och information om det elektroniska ansökningssystemet EURA2021 ges närmare på sidan Strukturfonder.fi.  

OBS! Tyvärr är det ännu inte möjligt att göra beslut om finansieringen för EU:s programperiod 2021-2027. Meningen är att beslut om ansökningar som lämnas in via EURA2021-systemet kan göra beslut hösten 2022.

Ansöker om finansiering under den nationella och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)

Nationella medel och medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) kan endast användas för följande ändamål inom ramen för understöd för utvecklande av företag

  1. för projekt för utveckling av internationaliseringskapacitet hos mikro- och småföretag i södra och västra Finland i enlighet med tillväxtaccelerationsprogrammet. Se programmet för tillväxtaccelerator för mer information.
  2. programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag som finansieras med medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). (Ansökan gäller för småföretag i hela Finland).
    EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) ligger som grund för programmets finansiering och i programmet finansieras småföretags utvecklingsprojekt som främjar digitalisering och koldioxidsnålhet och som stärker tillväxt- och internationaliseringsfärdigheter hos småföretag. Se mera: Programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag.
  3. investerings- och utvecklingsprojekt till följd av den plötsliga omstruktureringen, i Kemi-Torneå och Nådendal,
  4. projekt för utveckling av ny företagsverksamhet inom torvbranschen.

Ansökningar för ovan nämnda ändamål (både nationell finansiering och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)) lämnas in elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv.

Innan du lämnar in ansökan rekommenderar vi att du att kontakter NTM-centralens finansrådgivning för små och medelstora företag per telefon 0295 024 800, för att utreda projektets finansieringsmöjligheter, alternativ och finansieringskällor (EU-programmet (2021–2027) eller nationell finansiering).

Du kan även kontakta NTM-centralens finansieringsexpert.

Bekanta dig också med NTM-centralens riktlinjer för finansiering för att reda ut projektets finansieringsmöjligheter inom det område där ditt utvecklingsprojekt genomförs.

Tidigare beslut

Regionförvaltningens e-tjänst sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv

  • Ändringsansökningar
  • Ansökan om utbetalning
  • Endast elektronisk ansökan

Regional information


Yritysten kehittämisavustukset - linkit Muut

  TA KONTAKT MED EN EXPERT

  Ta kontakt med en expert på
  NTM-centralen redan då du håller
  på att planera projektet, innan du
  lämnar i ansökan

 

E-TJÄNSTER

  GÖR EN FINANSIERINGSANSÖKAN

  1. Läs ansökningsanvisningarna

  2. Gå in i ansökan
     
(Katso-kod)

 

  FYLL I UTBETALNINGSANSÖKAN

  1. Läs ansökningsanvisningarna

  2. Gå in i ansökan
      (Katso-kod)