Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Utsläppen i luften har minskat, men kvaliteten på ytvattnen kunde fortfarande förbättras (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har publicerat en regional översikt över miljöns tillstånd. Översikten gäller landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten och är en del av översiktsserien om miljöns tillstånd, som ges ut på riksomfattande nivå av Finlands miljöcentral och av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område har industrins och energiproduktionens natuförsurande svavel- och kväveutsläpp minskat uppenbart från 1990-talet fram till idag på grund av olika luftvårdsåtgärder.

Enligt ramdirektivet för vattenpolitiken klassificeras ytvattnen i fem olika klasser. Målet för vattenvården är att uppnå och upprätthålla gott eller utmärkt tillstånd i vattnen. Enligt den riksomfattande klassificeringen som färdigställdes hösten 2013 är ytvattenstatusen sämre än god i 72 % av älvarna, 66 % av sjöarna och 45 % av kustvattnen. Tillståndet i ytvattnen har i stort sett bibehållits sedan den förra statusklassificeringen år 2006.

Europeiska unionens miljöinformationsdirektiv förpliktar medlemsstaterna att tillhandahålla medborgarna information om miljöns tillstånd. De nu aktuella översikterna är ett sätt att bemöta informationsbehovet. Motsvarande översikter publiceras med ca fyra, fem års mellanrum. De publicerade översikterna samt de föregående översikterna, som publicerats år 2008, finns tillgängliga i elektronisk form på webbtjänsten miljo.fi.

 

 


Regional information