Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Prövningsbaserade statsunderstöd för 2017 kan sökas

Ansökningstiden för prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde för 2017 började den 17 oktober 2016 och går ut den 30 november. Understöd kan beviljas för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, bostads- och byggbranschens upplysningsverksamhet, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt förverkligandet av övriga mål för regeringens spetsprojekt.

I prövningen av understöd beaktas på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som beviljas stöd främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för 2017. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden och verkningar samt strategiska mål som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel. Prövningsbaserade statsunderstöd beviljas för de ändamål som anges i statsbudgeten. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för detta i statsbudgeten för 2017.

Statsunderstöd söks i första hand med en elektronisk ansökningsblankett som lämnas in till antingen miljöministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen, beroende på understödsändamålet.

Mer information och elektroniska ansökningsblanketter:


Regional information