Navigeringsmeny

Regional information

Miljöministeriet har fördubblat understödet för byggnadsarvet år 2020 (landskapen i Österbotten)

Miljöministeriet har anvisat sammanlagt 1,5 milj. euro för NTM-centralernas understöd för vården av byggnadsarvet år 2020, vilket är nästan dubbelt jämfört med år 2019. Av denna summa har 151 000 euro anvisats till NTM-centralen i Södra Österbottens område, som omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Bidraget som delas ut i vår kunde sökas i höstas. Understöden kan beviljas utöver för reparationer som återställer byggnader även för arbeten som syftar till att vårda och värna om gårdsområde eller annan kulturmiljö. I höst är det igen möjligt att ansöka om understödet.

"Bidragsansökningarnas prioritetsordning behandlas i samarbetsgruppen för vården av kulturmiljön, som består av NTM-centralernas och landskapsmuseernas, dvs. de nuvarande regionansvarsmuseernas, sakkunniga", berättar överinspektör Juhani Hallasmaa på NTM-centralen i Södra Österbotten. Som grund för bedömningen av understödsbesluten används reparationsobjektens kulturhistoriska värde och betydelse som en del av kulturmiljön, skydd av objektet i plan, reparationsåtgärdernas brådska samt bidragsansökans innehåll och åtgärderna som framförs i ansökan.

För år 2020 lämnades sammanlagt 62 bidragsansökningar till NTM-centralen i Södra Österbotten. Ansökningarna var ganska jämnt fördelade i alla de österbottniska landskapen.  Bland ansökningarna som lämnades in berörde 18 byggnader i värdefulla kulturmiljöer av riksintresse (RKY-områden) och 7 ansökningar gällde objekt i nationellt värdefulla landskapsområden. 

"Varje år har bidrag kunnat beviljas till ungefär hälften av ansökningarna. I år gör höjningen av anslaget det möjligt att bevilja större bidrag för enskilda objekt än tidigare år. Avsikten är att beslut om understöd med anledning av ansökningarna görs i april och meddelande om beslutet skickas till sökandena antingen per e-post eller per brev", fortsätter Hallasmaa

Även om bidragen som har reserverats för vården av kulturmiljön är tämligen anspråkslösa trots höjningen, så har de stor betydelse för bevarandet av byggnadsarvet i de österbottniska landskapen, vilket framgår av utredningen om understödens effekter, som miljöministeriet har beställt och som blev färdig i slutet av år 2018. Mer information om utredningen finns på finska under länken Rakennusperintöavustusten taloudelliset vaikutukset.

Mer information:       

  • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)