Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Projektbidragen för miljöfostran och miljöupplysning 2022 har delats ut

Fjorton nationellt eller regionalt betydelsefulla miljöfostrings- eller miljöupplysningsprojekt får i år prövningsbaserat statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde. Understöden beviljas centraliserat av NTM-centralen i Mellersta Finland.

Anslagen för projekten får i stor utsträckning användas för olika slags pedagogiska och upplysningsmässiga projekt som främjar hållbar utveckling. Ansökningsomgången avgränsades inte heller genom innehållsmässiga prioriteringar eller prioriteringar som hänför sig till målgruppen, utan sökandena gavs frihet att ansöka om understöd för många slags projekt. Särskild uppmärksamhet fästes dock vid att understödet också riktas till regionalt betydelsefulla projekt utöver nationellt betydelsefulla projekt.

I ansökningarna betonades starkt naturens mångfald och naturförhållandet. Exceptionellt många ansökningar lämnades in i anslutning till verksamhet i naturskolor. I viss mån söktes understöd också för projekt som hänför sig till cirkulär ekonomi, konsumtion av naturresurser, vattendrag, kulturmiljö och klimat samt för omfattande projekt som på ett mångsidigt sätt främjar hållbar utveckling. Sammanlagt inkom 56 ansökningar. Understöd söktes till ett sammanlagt belopp av 1,9 miljoner euro.

Det har beslutats att understöd delas ut till följande projekt:

 • ENO Schoolnet ry: Pohjois-Karjalan ympäristökasvatusverkoston kehittäminen - 9 000 €
 • Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry: Turunmaan rakennusperintö tulevaisuudessa - nuoriso ja kestävä asuminen. Det Åboländska byggnadsarvet i framtiden – ungdomen och hållbart boende - 10 000 €
 • Aura Trädgårdsvänner fr: ”Mesibaari” - 13 000 €
 • Elonkierron Ystävät ry: Luonnonvarojen lukutaitoa Elonkierto-puistosta - 32 000 €
 • Luontokoulu Tikankolo: Alueellisen ympäristökasvatustoiminnan rakentaminen ja käynnistäminen Satakunnassa - 17 500 €
 • Ähtärin Zoo Resort Oy: Luontokoulu tutuksi Etelä-Pohjanmaalla - 28 000 €
 • Teijon Alueen Kyläyhdistys ry: Teijon luontokoulun toiminnan vakiinnuttaminen - 32 800 €
 • Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry: LOIMU - Luonnosta Oppien Ja Innostuen - 26 700 €
 • Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry: Världarvspedagog i Kvarkens skärgård - 27 000 €
 • Vantaan kaupunki: Lähiluonto-opastuksen kehittäminen ja levittäminen - 35 000 €
 • Famoso Oy: Huippueläin haussa - 19 000 €
 • Luonto-Liitto ry: Haavoittuva monimuotoisuus – ilmastonmuutos ja luontokato -hanke - 39 300 €
 • OKKA-säätiö sr: Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä - 30 000 €
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry; Finlands natur- och miljös-kolförbund rf: ULOS-UT-OUT 2023: TULEVAISUUSTAITOJA JA TEKIJÖIDEN TÖRMÄYTYKSIÄ - 21 000 €ENO Schoolnet ry: Pohjois-Karjalan ympäristökasvatusverkoston kehittäminen - 9 000 €
 • Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry: Turunmaan rakennusperintö tulevaisuudessa - nuoriso ja kestävä asuminen. Det Åboländska byggnadsarvet i framtiden – ungdomen och hållbart boende - 10 000 €
 • Aura Trädgårdsvänner fr: ”Mesibaari” - 13 000 €
 • Elonkierron Ystävät ry: Luonnonvarojen lukutaitoa Elonkierto-puistosta - 32 000 €
 • Luontokoulu Tikankolo: Alueellisen ympäristökasvatustoiminnan rakentaminen ja käynnistäminen Satakunnassa - 17 500 €
 • Ähtärin Zoo Resort Oy: Luontokoulu tutuksi Etelä-Pohjanmaalla - 28 000 €
 • Teijon Alueen Kyläyhdistys ry: Teijon luontokoulun toiminnan vakiinnuttaminen - 32 800 €
 • Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry: LOIMU - Luonnosta Oppien Ja Innostuen - 26 700 €
 • Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry: Världarvspedagog i Kvarkens skärgård - 27 000 €
 • Vantaan kaupunki: Lähiluonto-opastuksen kehittäminen ja levittäminen - 35 000 €
 • Famoso Oy: Huippueläin haussa - 19 000 €
 • Luonto-Liitto ry: Haavoittuva monimuotoisuus – ilmastonmuutos ja luontokato -hanke - 39 300 €
 • OKKA-säätiö sr: Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä - 30 000 €
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry; Finlands natur- och miljös-kolförbund rf: ULOS-UT-OUT 2023: TULEVAISUUSTAITOJA JA TEKIJÖIDEN TÖRMÄYTYKSIÄ - 21 000 €

De projektspecifika understödsbesluten jämte motiveringar sänds till sökandena under juni månad.

Nästa möjlighet att ansöka om projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning är nästa höst. Ansökningstiden öppnas sannolikt i mitten av oktober och löper ut i slutet av november. Miljöministeriet och NTM-centralerna informerar om inledandet av ansökan.

Korta beskrivningar av de projekt som får finansiering och mer information om understödet: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Läs mer

Projektbidragen för miljöfostran och miljöupplysning 2022 har delats ut (16.6.2022, sttinfo.fi)