Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Miljöbidrag kan sökas under tiden 18.10.-30.11.2021 (Egentliga Finland, Satakunta)

Nu är det möjligt att söka bidrag för olika åtgärder som gäller miljö- och fiskeärenden. Bidragen kan sökas från NTM-centralerna och ansökningstiden pågår 18.10-30.11.2021.

dokorativ foto

Bidrag för vård av byggnadsarvet och miljövården i skärgården kan sökas från alla NTM-centraler

Vård av byggnadsarvet Bidragen för vård av byggnadsarvet främjar bevarandet av värdefullt byggnadsarv enligt byggnadens skyddsvärden. Exempel på reparationsobjekt är t.ex. yttertak, huskropp, ytterväggar, husgrund, fönster, dörrar eller eldstäder. Bidrag kan också sökas för att iståndsätta gården eller annan miljö direkt kring huset samt för andra åtgärder som främjar underhållet, skyddet och förbättringen. Bidraget kan sökas av privata byggnadsägare, kommuner, samkommuner och samfund som främjar vård av byggnadsarvet.

Miljövård i skärgården Bidrag för miljövård i skärgården kan sökas för sådana åtgärder som främjar skyddet av skärgårdsnaturen, bevarandet eller förbättrandet av skärgårdslandskapet samt vården av skärgårdens byggnadsarv. Bidrag kan sökas av skärgårdskommuner, medlemmar i skärgårdskommuner samt föreningar och stiftelser som främjar naturskydd och miljövård.

Riksomfattande bidrag som stöd för naturens mångfald

Bekämpning av invasiva främmande arter: Syftet med bidraget är att bekämpa invasiva främmande arter som ingår i antingen den nationella listan över främmande arter eller i EU:s motsvarande lista. Understödet kan sökas för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter. Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för anslaget som beviljas av Jord- och skogsbruksministeriet. Bidrag kan beviljas för kostnader som uppstår vid genomförandet av projekt, rådgivning och uppföljning efter åtgärderna. Ansökningarna behandlas på riksomfattande nivå av NTM-centralen i Kajanaland.

Kommun- och Organisation-Helmi: Med understödet främjar man den biologiska mångfalden samt Helmi-programmets värdefulla livsmiljöers tillstånd. Bidraget är avsett för bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder vid kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och vattenområdenas andelslag. Målet med åtgärderna bör vara att förbättra livsmiljöerna inom Helmi-programmets teman. Understöd kan även beviljas till inventerings- eller planeringsarbeten som är nödvändiga för projektet, samt till strukturer för att skydda ett värdefullt naturvärde. Projekten med beviljat understöd skall vara slutförda senast under år 2023. Ansökan är nationell och bidraget ansöks från Nylands NTM-central. Ansökningstiden är 22.10.–30.11.2021.

Teman:

Miljöfostran för alla åldrar 

Miljöfostran och miljöupplysning: Understödet främjar hållbar utveckling genom att stöda lärandet för människor i olika åldrar. Understöd för miljöfostran och -upplysning kan beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefulla försöks- eller utvecklingsprojekt. Inom projekten kan man t.ex. skapa en ny verksamhetsmodell, pedagogiskt material eller upplysningsmaterial eller fokusera på att främja mer omfattande ibruktagande av god praxis och material. Ansökningarna behandlas på riksomfattande nivå av NTM-centralen i Mellersta Finland.  

Vattendragsrestaureringar och förbättring av vattnens status 

Genomförandet av åtgärder inom vatten- och havsvården 

Målet att nå god status i vattendragen förutsätter att den yttre belastningen minskar i många objekt i sjöar, åar, småvatten och längs kusten samt att restaureringsåtgärder vidtas. För att nå målen fordras starkare samarbetsnätverk som bildas av kommuner, företag, föreningar och andra lokala samfund. Projekten strävar efter långvariga effekter för vattnens status. För att säkerställa målet vill man rikta understöden till större projekthelheter och samarbeten mellan flera aktörer. 

Bidrag kan beviljas för projekt som ur en helhetsbedömning på lokalt och regionalt plan effektivt främjar uppnåendet av miljömålen inom vatten- och havsvården.   Vid bedömningen av projekt är det till fördel om behovet av åtgärderna har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården, om genomförandet av projektet kan börja utan fördröjning, om projektets övriga finansiering har säkerställts och projektets resultat och erfarenheter kan utnyttjas vid andra objekt.  Projektet kan inkludera vattenskyddslösningar som görs både i vattendraget och i avrinningsområdet, med undantag av åtgärder för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket, för vilka ett separat bidrag kan sökas.  Projekten önskas utnyttja regionala sakkunnignätverk och de kan understödas som en del av genomförandet av de konkreta åtgärderna. Understöd för projekt som genomförs i Satakunta söks från NTM-centralen i Egentliga Finland. 

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser 

Understödet kan beviljas för projekt som förbättrar användningen av och status i vattendragen och vattenmiljön samt för åtgärder inom översvämningsskydd för att förbättra beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen samt utvecklings- och investeringsprojekt som främjar hållbar användning av vattenresurser. Bidrag kan beviljas för vattendragsåtgärder som förbättrar hanteringen av översvämningsrisker och minskar olika risker och olägenheter inom vattenhushållningen om de förbättrar vattendraget och vattenmiljöns användning och status samt för att främja mångsidig användning och vård av vattendragen.  Understöd kan beviljas för projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser såsom försöks-, investerings- och exportfrämjande projekt inom vattenhushållningen samt för innovativa projekt som främjar offentliga upphandlingar och verksamhetsmodeller i anslutning till dem. Understöd för projekt som genomförs i Satakunta söks från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Fiskeriekonomisk iståndsättning

Inom fiskeriekonomiska iståndsättningar kan understöd beviljas för projekt, vars syfte är att främja fiskens vandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske. Med projekten strävas särskilt efter att förbättra livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd. Projekt som understöds kan exempelvis utgöras av iståndsättning av fiskbeståndens naturliga reproduktionsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskens naturliga livscykel. Sådana objekt prioriteras, som nämns i de fiskeriekonomiska iståndsättningsprogrammen eller i åtgärdsprogrammen för vattenvården. Ansökningarna som gäller bidrag för fiskeriekonomisk iståndsättning har koncentrerats till tre NTM-centraler.  Bidrag för projekt som genomförs i Sydöstra Finlands, Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Södra Österbottens, Österbottens område söks hos NTM-centralen i Egentliga Finland.

Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket   

Syftet med understöden är att förbättra vattenstatus genom att främja multimålinriktad, hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidrag kan beviljas för projekt som främjar planering, samarbete och genomföring av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå, kvarhåller vatten i avrinningsområdet, främjar anpassningen till föränderliga vattenförhållanden, minskar belastningen på vattendraget och förbättrar naturens mångfald.  Åtgärderna kan vara både regionala samarbetsprojekt och regionala eller lokala genomföringsprojekt.  Ansökningarna behandlas på riksomfattande nivå av NTM-centralen i Norra Österbotten.    

Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen (Avloppsöversvämningar) 

Understöd för hantering av avloppsöversvämningar kan sökas från NTM-centralen i Södra Savolax. Ansökan hör till tyngdpunktsområdet avloppsöversvämningar inom temat Hantering av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen i programmet för effektivering av vattenskyddet. Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag genom att minimera avloppsöversvämningar. Understöd kan beviljas bland annat för ökat samarbete som syftar till att förebygga avloppsöversvämningar och minimera miljöskador i synnerhet och till projekt som utvecklar ny teknologi och pilotprojekt för kartläggning, rapportering, förebyggande och minskning av översvämningar. Understödet är prövningsbaserat och beviljas inom ramen för det anslag som tilldelas av Miljöministeriet. Understödet kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Mer detaljerad information om understöd och ansökan hittar du i ansökningsanvisningarna. NTM-centralen i Södra Savolax ordnar en riksomfattande utlysning av understöd.  

Skyddsplaner för grundvattenområden

Syftet med skyddsplanerna för grundvattenområden är att främja god status i grundvattnen och skyddsåtgärder för grundvatten.  Det centrala målet med skyddsplanen är att identifiera de risker som mänsklig verksamhet orsakar för grundvattnet, förebygga att grundvattnets kvalitet försämras och trygga grundvattnets kemiska status och grundvattenmängden i området.  Utarbetandet och uppdateringen av skyddsplaner bör riktas särskilt till grundvattenområden med risker som identifierats i samband med vattenvården.  Understöd kan beviljas till kommuner för att utarbeta och uppdatera skyddsplaner för grundvattenområden.Understöd för projekt som genomförs i Satakunta söks från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Lämna gärna in ansökan elektroniskt 

Ansökan om bidrag ska tillställas NTM-centralerna senast 30.11.2021. Ansökan som gäller hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen utgår 30.11. kl. 16.15.   

Vi rekommenderar att ansökningarna görs via Regionförvaltningens e-tjänst.I frågan om understöden som gäller hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (bräddningar i avloppet) sker ansökan enligt förfarandet som fastställs av NTM-centralen i Södra Savolax.  

Anvisningar och blanketter för ansökan samt mer information om understöden finns på NTM-centralens webbtjänst:   

Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2022. 

Mer information: 

E-postadresserna bildas enligt modellen: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi  

Vård av byggnadsarvet (Egentliga Finalnd och Satakunta):  
Karolina Jalarvo, tfn. 0295 022 501

Miljövård i skärgården (Egentliga Finalnd och Satakunta):  
Marja Vieno, p. 0295 022 372, Leena lehtomaa, p. 0295 022 894 

Skyddsplaner för grundvattenområden (Egentliga Finalnd och Satakunta):  
Jyrki Lammila, p. 0295 022 890

Restaurering av vattendrag och vattenvård (Egentliga Finalnd och Satakunta):  
Sanna Kipinä-Salokannel p. 0295 022 879, Pekka Paavilainen p. 0295 022 921, Ari Sallmen p. 0295 022 937

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser (Egentliga Finalnd och Satakunta):  
Ari Sallmen, p. 0295 022 937, Juha-Pekka Triipponen p. 0295 022 953

Fiskeriekonomisk iståndsättning (Bidrag för projekt som genomförs i Sydöstra Finlands, Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Södra Österbottens, Österbottens område söks hos NTM-centralen i Egentliga Finland):   
Leena Rannikko, p. 0295 022 649, Mika Sivil, p. 0295 023 045

Vattenhushållning inom jord- och skogsbruket: 
Anne-Mari Rytkönen, tfn 0295 038 083, NTM-centralen i Norra Österbotten, och Eeva Nuotio, tfn 0295 028 025, NTM-centralen i Södra Österbotten  

Bekämpning av invasiva främmande arter:  
Reima Leinonen, tfn 0295 023 799, NTM-centralen i Kajanaland   

Miljöfostran och miljöupplysning: 
Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669, NTM-centralen i Mellersta Finland   

Hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (bräddningar i avloppet): 
Bidrag för genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd(ntm-centralen.fi)

Kommun- och Organisation-Helmi: 
Martina Schmidt, p. 0295 021 257, Niina Vähätalo, tfn 0295 021 286, NTM-centralen i Nyland

Allmän rådgivning i frågor om understödsansökningarna:
Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901,
kundservice.miljo@ntm-centralen.fi