Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Över 800 företagare med ekonomiska svårigheter som orsakats av coronapandemin har fått temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen

NTM-centralerna har under sommaren beviljat sammanlagt cirka 7 miljoner euro i temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen. Det här är en knapp fjärdedel av det reserverade anslaget. Ännu återstår alltså medel att dela ut. Understöd kan sökas ända fram till utgången av år 2020.

Understödet är avsett att lindra ekonomiska svårigheter som orsakats av coronapandemin. Temporärt understöd kan sökas av företagare med annan företagsverksamhet i anslutning till gården, mikroföretag som förädlar och saluför jordbruksprodukter samt specialiserade primärproduktionsföretag. Företagets ekonomiska svårigheter ska bero på coronaviruspandemin.

Ansökan om temporära understöd öppnades i mitten av maj. NTM-centralerna har hittills fått in mer än 1 300 ansökningar, och över 800 företagare har beviljats understöd. Ungefär en femtedel av ansökningarna har avslagits. Avslaget har ofta berott på att de stödberättigande kostnaderna understiger minimistödet eller verksamheten står för bara en liten del av omsättningen för gården som helhet.

Temporärt understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen

  • Ansökan görs i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. NTM-centralerna fattar beslut om beviljande.
  • Understödet kan användas till nödvändiga utgifter som säkerställer att verksamheten inom företaget kan fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader.
  • Mellan 5 000 och 10 000 euro kan fås i understöd.

Ytterligare information till företagare: