Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Utredningsplanering och förfarande vid miljökonsekvensbedömning för förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela inleds (Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har startat förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) och börjat utarbeta en utredningsplan enligt lagen om trafiksystem och landsvägar för förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. På det aktuella planeringsområdet utgör riksväg 3 en del av stamnätet. Den nuvarande riksvägens servicenivå på avsnittet Helsingby–Laihela motsvarar inte trafikens behov. De stora trafikmängderna på vägavsnittet orsakar problem för transporternas funktion, men också för personbilstrafikens smidighet och säkerheten för fotgängare och cyklister. Då kanalisering saknas i plankorsningarna uppkommer ständigt farliga situationer mellan svängande trafik och fordon som kör rakt. Målet för förbättringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa.

Vägavsnittet som ska förbättras ligger mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum och är cirka 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från den planskilda anslutningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela. Under planeringens gång utreds alternativa sträckningar: nya sträckningar för riksväg 3 eller förbättring av den nuvarande riksvägens sträckning. Med de planerade lösningarna vill man skilja åt cyklister, fotgängare och biltrafik. Trafiksäkerheten förbättras bland annat genom att planskilda lösningar byggs för fotgängare och cyklister vid anslutningarna.

Utredningsplaneringen och miljökonsekvensbedömningen har startat samtidigt i januari 2019. I miljökonsekvensbedömningen och utredningsplanen undersöks olika alternativ att förbättra riksvägen och deras konsekvenser bedöms. Genom det här förfarandet samlas information som stöd för beslutsfattandet. Genom jämförelse av alternativ försöker man hitta en genomförbar lösning för projektet. Programmet för miljökonsekvensbedömning blir färdigt på senvåren 2019 och miljökonsekvensbeskrivningen våren 2020. Efter MKB-förfarandet fattar NTM-centralen i Södra Österbotten beslut om vilket alternativ som ska väljas för den fortsatta planeringen. Därefter utarbetas en utredningsplan för det valda alternativet enligt lagen om trafiksystem och landsvägar före utgången av år 2020 i enlighet med den eftersträvade tidsplanen. Eftersom det är fråga om ett projekt av betydande storlek krävs också beslut av riksdagen om finansiering för att vägplanen ska kunna genomföras. Efter att beslutet fastställts beaktas vägsträckningen också i kommunernas egen planering av markanvändningen.

Medan MKB-förfarandet pågår och utredningsplanen utarbetas ordnas flera möjligheter för områdets invånare, markägare och alla som är intresserade av projektet att delta i planeringen. Utöver de öppna informationsmötena för allmänheten under projektets gång ordnas också en kartresponsenkät för alla samt workshoppar för intressentgrupper. Information om planeringen och informationsmötena ges i områdets tidningar och på projektets webbplats. De som är intresserade av projektet kan också anmäla sig till en postningslista. Via den ges information om hur projektet framskrider och om tillfällen som man kan delta i.

På projektets webbplats ges information om MKB-förfarandet, hur planeringen framskrider och möjligheterna att delta. Där finns också planerarnas kontaktuppgifter samt anvisningar om hur man kan gå med på projektets postningslista.

Det första informationsmötet, som är öppet för alla, om projektet att förbättra riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela ordnas onsdagen 6.2.2019 kl. 18–20 i Laihela ungdomsförenings lokal (Alkiontie 6, 66400 Laihela).

Mer information:

Projektets webbplats

Projektansvarig: Eeva Kopposela, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 0295 027 727

MKB-konsult: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, tel. 0400 355260

Vägplanering: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160


Regional information