Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Mer individuell service genom kommunförsök med sysselsättning (Nyland)

 

Kommunförsöken i Nyland inleddes i början av mars. Fem försöksområden valdes ut: Helsingfors, Esbo, Vanda tillsammans med Kervo, Borgå och Raseborg tillsammans med Hangö. Tillräckligt stora kommuner kunde ansöka om att delta i försöken ensamma.
   – Det bästa alternativet för små kommuner var att inleda ett gemensamt försök, berättar chefen för enheten för sysselsättning och integration Jarkko Tonttila vid NTM-centralen i Nyland.
    Arbets- och näringsbyrån sköter servicen för alla arbetssökande och arbetsgivarkunder i de kommuner som inte deltar i försöken.  


De största utmaningarna med kommunförsöken har att göra med att helheten ska vara hanterbar, och de måste föras framåt på ett jämlikt sätt.

– Det förutsätter många gemensamma diskussioner mellan arbets- och näringsbyrån, kommunerna, NTM-centralen och intressentgrupperna.

Tonttila påminner om att kommunförsöken mest berör arbets- och näringsbyråns och kommunernas vardag, de var tvungna att göra mycket arbete när försöken inleddes, så att överföringarna av kundrelationerna till kommunerna gick smidigt. Men även NTM-centralen har en stor roll i kommunförsöken. Den administrerar användningen av sysselsättningsanslag och skaffar utbildnings- och träningstjänster även för kunder som deltar i kommunförsök.

Vilka började omfattas av kommunförsöken?  

Kunder i kommunförsöken är de arbetslösa och arbetssökande inom arbetskraftsservicen som inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning. Till målgruppen hör dessutom alla personer under 30 år samt alla invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål som antingen är arbetslösa eller får arbetskraftsservice.  

Vad strävar man efter med kommunförsöken?  

Genom kommunförsöken för sysselsättning söker man nya och effektivare servicehelheter för de arbetssökande. Servicebehovet och livssituationen för de kunder som övergår till kommunförsöken förutsätter mångsidiga tjänster och ett individuellt servicegrepp. Det är nu möjligt att utveckla dem flexibelt genom att kombinera det nuvarande arbets- och näringstjänsteutbudet med kommunernas resurser och tjänster. Kommunerna erbjuder bland annat integrations-, social- och hälsovårdstjänster och ungdomstjänster.  


Två års tid  

Alla kommunförsök inleddes samtidigt och de avslutas alla i slutet av juni 2023. Hur försöken framskrider undersöks genom en nationell undersökning som anskaffas av arbets- och näringsministeriet. Dessutom följs försöken upp regionalt.

 

- Vi står som stat (NTM-centralen samt arbets- och näringsbyrån) inför en gemensam utmaning med försökskommunerna, det ekonomiska läget och arbetsmarknaden som försvåras av coronaviruset. Så samarbete är nyckeln till framgång.
   Jarkko Tonttila (på bilden) började som chef för enheten för sysselsättning och integration den 1 februari. Han flyttade tillbaka till NTM-centralen i Nyland från arbets- och näringsministeriet, där han arbetat sedan 2013.​​​​​​​