Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Samarbete och förståelse för miljöns bästa

Smidig tillståndshandläggning och åskådlig helhet av miljöförfaranden gynnar såväl klienten som ansöker om tillstånd, myndigheterna som sköter ärendet som miljön. Effektiv förvaltning sparar dessutom kostnader. Det framgår av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands och NTM-centralen i Nylands rapport som kartlade hur smidiga miljökonsekvensbedömningen och tillståndsförfarandena är.

I Regionförvaltningsverket i Södra Finlands och NTM-centralen i Nylands gemensamma experiment- och utvecklingsprojekt söktes metoder att förbättra samarbetet mellan myndigheterna och försnabba genomdrivningen av projekten. Projektets mål var att utveckla smidigheten hos miljökonsekvensbedömningen och tillståndsförfarandena (MKB) och kartlägga åtgärder som förbättrar myndighetssamarbetet.

Som ett resultat av projektet fick vi praktiska utvecklingsförslag och rekommendationer om hur samarbetet mellan myndigheterna kan förbättras och vad det lönar sig för verksamhetsutövaren att beakta då den ger sig in i tillståndsprocessen.

Smidiga förfaranden gynnar alla

En förutsättning för att ärenden ska gå smidigt och förfarandena samordnas är att verksamhetsutövaren förbinder sig också till de tillståndsärenden och miljöförfaranden som är nödvändiga för projektet. När tillståndsansökningarna, MKB-dokumenten och utredningarna håller hög kvalitet och är uppgjorda i tid går också myndighetsförfarandena snabbare och är lättare att samordna.

Klienterna gynnas på flera sätt av smidig och effektiv tillståndsbehandling. I miljöförfarandet är klienter utöver verksamhetsutövaren de medborgare, organisationer och andra instanser som projektet gäller. Förutsägbarheten och kontrollen av tidtabellerna förbättras. Klienten behöver inte göra dubbelt arbete och inte heller lämna in samma material till flera olika myndigheter.

Myndigheterna bör å sin sida effektivisera det interna samarbetet och sköta koordinationsansvaret och överföringen av information från en myndighet till en annan. Myndigheterna drar nytta av ett smidigt samarbete då informationsutbytet blir bättre och det dubbla arbetet minskar.

Nya verktyg och förfaringssätt ökar helhetskontrollen, informationsutbytet, förutsägbarheten, myndighetssamarbetet och försnabbar projekten. Nytt i miljöförvaltningen är dessutom att de olika myndigheterna ger varandra feedback.

Miljön gynnas av att de väsentliga miljökonsekvenserna av projektet som utvärderas och samverkningarna med andra aktörer identifieras i god tid och på ett mer omfattande sätt än tidigare. På så sätt kan en god och trygg livsmiljö och ren natur och rena vatten tryggas på ett bättre sätt.

Effektiviseringen och försnabbandet av myndighetsförfarandena ger också kostnadsinbesparingar för förvaltningen och positiva ekonomiska konsekvenser som gynnar näringslivet.

Miljöprojekt bör granskas på ett mer heltäckande sätt än idag. Miljökonsekvensbedömningen och tillstånden bildar som bäst en åskådlig helhet där information och koordineringen av myndighetsförfarandena smidigt överförs från en myndighet till en annan.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och NTM-centralen i Nyland undersökte smidigheten hos miljökonsekvensbedömningar (MKB) och tillståndsförfaranden samt myndighetssamarbetet.

De praktiska utvecklingsförslag och rekommendationer som arbetet resulterade i har samlats i en nyss färdigbliven slutrapport "Smidigare miljöförfaranden genom samarbete. Förstärkning av kontakten mellan MKB- och tillståndsförfarandena" (på finska) Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä. YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen

 

 

Ytterligare information:

  • Miljöråd Marja-Terttu Parsama, tfn 029 501 6422 fornamn.efternamn@rfv.fi
  • Ledande sakkunnig Eija Lehtonen, tfn 0295 021 424 fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

 


Regional information