Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Yhteistyössä nuorten asialla (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekevät erinomaista yhteistyötä

Kouvolassa pidettiin 23.5.2017 Kaakkois-Suomen ohjaamoverkoston, nuorisofoorumin sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen yhteinen työkokokous. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tilaisuuden tarkoituksena oli informoida ajankohtaisista asioista ja mahdollistaa verkoston reflektoivaa keskustelua.

Ohjaamoiden toiminta vakiinnutetaan

Hallitusohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvänä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä, vähentää koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten (NEET) määrää ja koulutuksen keskeyttämistä sekä edistää nuorten työllistymistä.

Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Kaikkonen totesi, että ohjaamoiden toiminnan vakiinnuttaminen on erittäin suuri uutinen, koska taustalla on vasta meneillään olevia ESR-hankepilotteja.

Ohjaamoiden toiminnassa tehostetaan, selkeytetään ja kootaan yhteen nuorille tarkoitettuja ohjaus-, sosiaali-, terveys, työvoima- ja nuorisopalveluita ja lyhennetään palveluprosessien kestoa, lisätään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä, määritellään Ohjaamoiden järjestämisvastuu osana meneillään olevia uudistuksia ja asetetaan ministeriöiden, elinkeinoelämän edustajien ja kolmannen sektorin edustajista koostuva ohjausryhmä ohjaamoiden toiminnan tavoitteellisuuden vahvistamiseksi.

Nuorten palvelujen yhteensovittaminen nuorisolain velvoitteena

Ylitarkastaja Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoi uudistuneesta nuorisolaista, joka astui voimaan 1.1.2017. Uudistus vahvisti monialaisen yhteistyön merkitystä paikallisen päätöksenteon tukena ja palvelujen yhteensovittamisessa. Kunnilla tulee olla ohjaus- ja palveluverkosto tai muu yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Koska kunta ei ole ainoa palvelujen tarjoaja, tulee kunnan huolehtia siitä, että sen yhteistyöverkosto kattaa kaikki nuorille palveluja tarjoavat. Yksittäisen nuoren asioita verkosto ei sen sijaan käsittele. Kyse on nimenomaan palveluiden ja palvelujärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Ohjaamot ovat onnistuneet

Ohjaamo-koordinaattori Taina Leskinen toi esille kolme tärkeintä onnistumista Etelä-Karjalassa: toimiva monialainen tiimi, kaupunkien sitoutuminen Ohjaamon juurruttamiseen ja Ohjaamon sijainti.

Koordinaattori Esko Lavonen Kouvolan nuorisopalveluista kertoi, että Kouvolan Ohjaamon asiakasmäärät ovat olennaisesti kasvaneet. Kouvolassa on järjestetty erilaisia tapahtumia, kuten Työnhaun Speed Date -työnhakutilaisuuksia, Minikoulutusmessuja, Duunitreffejä sekä Startti-infoja yrittäjyyteen.

Ohjaamo Kotkan koordinaattori Kaisa Heimonen kertoi, että Kotkan kaupungin kesätyöpaikkoihin haastateltiin yli 700 nuorta. Kesätyöpaikkoja on yli 300. Kotkan Ohjaamon uusien tilojen avajaiset pidetään 9.6.2017 Kotkan nuorisotyön yhteisötalo Messissä.

Nuorten osallisuuden ja työllisyyden hyviä käytäntöjä ESR-hankkeissa

Asiantuntija Taru Mikkonen Kouvola Innovation Oy:stä esitteli Duunista toimeen -hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia ja saavutuksia. Duunista toimeen on tarkoitettu 17–29-vuotiaille kouvolalaisille ja iittiläisille nuorille. Hankkeessa autetaan työllistymään avoimille työmarkkinoille vähintään kahden kuukauden mittaisiin palkallisiin työsuhteisiin. Saatavilla on valmennusta, työelämän tietoutta ja kohtauttamista.

Projektipäällikkö Julia Lindqvist Lappeenrannan kaupungilta esitteli Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) toteuttamaa Yhdessä Yrittäen -hanketta. Hankkeen tavoitteena on selvittää yhteiskunnallisen tai sosiaalisen yrityksen toimintaedellytyksiä ja yhdistää silpputyö työllistäväksi kokonaisuudeksi valmennuksen tukiessa työskentelyä.

Suunnittelija Kirsi Reiman, IntoPajat ry:stä kertoi PARTEX-paja-hankkeesta. IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n kanssa toteutettavan PARTEX-paja hankkeen tavoitteena on vastata työttömien erilaisiin valmennustarpeisiin monimuotoistamalla työpajatoiminnan työtehtäviä sekä kehittämällä kustannustehokasta, vaikuttavaa ja laadukasta valmennustoimintaa kahden toimijaorganisaation yhteistyönä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja ammatillisen koulutuksen kanssa uusien yritysten synnyttämiseksi poistotekstiilitoiminnan ympärille.

Projektiasiantuntija Kalle Lahoniitty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kertoi Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hankkeesta ja EKA EURES-työpaikka -tuesta. Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hankkeen päämääränä on osaavan työvoiman saatavuus. Painopisteenä on työnantajille suunnatut palvelut, kuten tarvelähtöisiä täsmäpalveluita rekrytointiin, sähköisiä ja online-työkaluja sekä koulutus- ja valmennuspalveluita. Hankkeen nuorille suunnattuja palveluita ja kehittämistoimia ovat: nuorten kansainvälinen työnhakupaja, nuorille suunnattuja työnhakumessuja paikallisesti, kv-työnhakumahdollisuuksista kertova video, European Online Job Days -onlinemessujen järjestäminen, some-kampanjat, blogikirjoitukset sekä täsmärekrytilaisuudet, esim. ICT-alan töihin Saksaan. Euroopan komission Eka EURES-työpaikka -aloitteella pyritään auttamaan 18–35-vuotiaita nuoria löytämään töitä toisesta EU-maasta tai Norjasta tai Islannista riippumatta heidän koulutuksestaan. Tukea voi saada tietyin ehdoin työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen.

Asiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskuksesta esitteli ESR-hankehakua syksyllä 2017. Hankkeita haetaan toimintalinjoille 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ja 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen) sekä 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen). Alueellinen ESR-hakuaika on 1.5.–3.10.2017.

Tilaisuuden aineistot

(www.avi.fi/etela > Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset)

 

Tuija Närhi ja Ritva Kaikkonen
Kuva: Ritva Kaikkonen


Regional information