Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Yaran Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennuksen vaikutukset arvioitu YVA-menettelyssä (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen perustellun päätelmän Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennushankkeesta. Laajennuksen eri vaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia on arvioitu ja vertailtu vuoden 2018 aikana vireillä olleessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely).

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Päätelmä on laadittu loppuvuodesta 2018 nähtävillä olleen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ELY-keskuksen oman lisätarkastelun pohjalta.

 

Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, kaavoitukseen, luontoon ja vesien tilaan

Päätelmässä ELY-keskus toteaa, että YVA-menettelyssä tutkituilla vaihtoehdoilla VE1b, VE2 ja VE3 olisi merkittäviä vaikutuksia Siilinjärven kunnan yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Tämä johtuu siitä, että kyseisissä vaihtoehdoissa kipsin läjitysalue ja/tai siihen liittyvät allasrakenteet tulisivat aiempaa lähemmäs asutusta. Näiden vaihtoehtojen mahdollisessa jatkosuunnittelussa tulee riittävin lisäselvityksin varmistua siitä, että läjitysalueen ja lähimmän asutuksen väliin jää riittävä suojavyöhyke turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön varmistamiseksi. Lisäksi on varmistuttava valitun toteutusvaihtoehdon maakuntakaavanmukaisuudesta.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaihtoehdoilla VE2 ja VE3 olisi myös merkittäviä luontovaikutuksia, koska niiden toteuttaminen todennäköisesti edellyttäisi erityisesti suojeltavan lajin (liito-orava) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä tai heikentämistä. Vaihtoehdoilla olisi myös vaikutusta liito-oravan kulkuyhteyksiin alueella. Hankkeen jatkosuunnittelussa onkin huomioitava mm. mahdollisuudet vaikutusten lieventämiseen.

Edelleen ELY-keskus toteaa, että hankkeen kaikilla vaihtoehdoilla olisi merkittäviä pitkäaikaisvaikutuksia pinta- ja pohjavesien tilaan. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tämän vuoksi kiinnittää erityistä huomiota teknisiin ja muihin ratkaisuihin, joilla voidaan vähentää kuormitteisten suotovesien muodostumista ja näiden päätymistä pohja- ja pintavesiin. Toiminnanaikaisten vaikutusten lisäksi suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueiden sulkemiseen ja jälkihoitoon.

 

Läjitysalueen laajennuksen vaikutukset ympäristölle riippuvat toteutustavasta

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeen vaikutusten merkittävyys riippuu pitkälti valitusta toteutusvaihtoehdosta. Arviointiselostus, saatu kuulemispalaute ja yhteysviranomaisen oma tarkastelu huomioon ottaen vaihtoehtojen VE2 ja VE3 vaikutukset olisivat kokonaisuutena arvioidenkin merkittäviä. Ympäristöllisesti parhaina vaihtoehtoina näyttäytyvät puolestaan vaihtoehdot VE0 tai VE1a, jossa läjitys tai siihen liittyvät rakenteet eivät lähene olemassa olevaa asutusta. Huomattava kuitenkin on, että myös vaihtoehdolla VE1a olisi muun ohessa huomattavia maisemallisia vaikutuksia. Valittavasta vaihtoehdosta riippumatta hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kokoluokkaan, pitkään toiminta-aikaan sekä toiminnan sijoittumiseen suhteellisen lähelle asutusta. Lisäksi tarkastelussa on huomioitava Yaran eri toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset.

ELY-keskukselle toimitettiin hanketta koskevasta YVA-selostuksesta yli 20 lausuntoa ja mielipidettä. Lausunnonantajista mm. Siilinjärven kunnanhallitus, tekninen toimi ja ympäristönsuojeluviranomainen suhtautuivat kriittisesti erityisesti vaihtoehtojen VE2 ja VE3 toteuttamiseen. Lähialueen asukkailta tulleissa mielipiteissä vastustettiin lähtökohtaisesti kaikkia sellaisia vaihtoehtoja, joiden seurauksena Yaran toiminnot siirtyisivät nykyistä lähemmäs asutusta. Huolenaiheena nostettiin esiin myös Oulunmäen alueen virkistyskäytön vaikeutuminen tai estyminen.

 

Liite:
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja muut YVA-menettelyn aikana syntyneet asiakirjat ovat luettavissa tästä linkistä. (www.ymparisto.fi)

YVA-menettelyssä tutkitut vaihtoehdot

 

Vaihtoehto 0 (VE0): Kipsiläjityksen laajennushanketta ei toteuteta. Kipsiläjitys täytetään nykyisen ympäristöluvan mukaisesti korkeustasolle +190 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Läjityskapasiteetti loppuu arviolta vuonna 2025.

Vaihtoehto 1 (VE1): Kipsiläjitystä korotetaan tasolle +230 m mpy sekä laajennetaan pohjoiseen nykyisen kiertovesialtaan (10-altaan) kohdalle. Valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi allas joko läjitysalueen pohjoispuolelle (VE1a) tai länsipuolelle (VE1b). Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2035–2040 asti.

Vaihtoehto 2 (VE2): Kipsiläjitystä laajennetaan lounaaseen. Kipsiläjityksen luoteispuolelle valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi pieni tasausallas, jonka kautta laajennusalueen vedet saadaan ohjattua olemassa oleviin kiertovesialtaisiin. Uusi tasausallas ei korvaa nykyisiä altaita ja 10-allas jätetään nykyiseen käyttöön. Läjityskorkeus on nykyisen ympäristöluvan mukainen +190 m mpy. Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2030–2035 asti.

Vaihtoehto 3 (VE3): Kipsiläjitystä korotetaan tasolle +230 m mpy ja laajennetaan lounaaseen vaihtoehtoa VE2 enemmän. Valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi pieni tasausallas kipsiläjityksen luoteispuolelle kuten vaihtoehdossa VE2. Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2045–2050 asti.

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.

 

 


Regional information