Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Understöden för vård av byggnadsarvet år 2019 har beviljats i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Varje år beviljas Museiverkets restaureringsbidrag och NTM-centralernas understöd för vård av byggnadsarvet till värdefulla objekt med avsikt på kulturmiljön. Understöden kan sökas i oktober-november. Understöden kan beviljas utöver för reparationer som främjar bevarande av byggnaden även för arbeten som syftar till att vårda och värna om gårdsområde eller annan kulturmiljö.

Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten beviljades sammanlagt ca 250 000 euro i reparationsunderstöd av Museiverkets bidragsanslag och NTM-centralernas understödanslag för år 2019. Sammanlagt 70 bidragsansökningar lämnades in till NTM-centralen i Södra Österbotten. Objekten i ansökningarna var ganska jämnt fördelade i alla de österbottniska landskapen.  Bland ansökningarna som lämnades in berörde 21 byggnader i värdefulla kulturmiljöer av riksintresse (RKY-områden) och 8 ansökningar var för objekt i nationellt värdefulla landskapsområden.  

Prioriteringsordningen i fråga om bidragsansökningarna behandlas i samarbetsgruppen för vård av kulturmiljön. Som grund för bedömningen används reparationsobjektens kulturhistoriska värde och betydelse som en del av kulturmiljön, eventuellt skydd av objektet i en plan, reparationsåtgärdernas brådska med avsikt på bevarande av byggnaden/objektet samt bidragsansökans innehåll och åtgärder som framförs i ansökan. Utgående från bedömningen kunde reparationsbidrag i år beviljas för sammanlagt 45 objekt.

Avsikten har varit att bevilja bidrag för så många objekt som möjligt, vilket betyder att de enskilda bidragssummorna har uppgått till i genomsnitt 3000-5000 euro. Understödens konsekvenser för miljön och de ekonomiska effekterna är dock flerfaldiga i förhållande till de tämligen små bidragssummorna, vilket också framgår av utredningen om konsekvenserna av understöden som har beställts av miljöministeriet. Utredningen blev färdig i slutet av år 2018. Mer detaljerade uppgifter om utredningen finns via länken:

Mer information

  • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Understödsobjektet Rasmus stenfähus: Pirkko Järvelä.


Regional information