Navigeringsmeny

Regional information

Samråd om avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Vörå inleds (Österbotten)

Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. Enligt den nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Ett kommunspecifikt samråd ordnas om avgränsnings- och klassificeringsändringarna, och följande i tur står Vörå. Under samrådet har kommuninvånarna möjlighet att bidra med information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen.

I Vörå granskas gränsen på några områden så att den bättre representerar områdenas geologi och grundvattnets flöde. Grundvattenområdenas delområden sammanslås på två områden, eftersom man har konstaterat att de representerar samma hydrogeologiska helhet. Finndalens område som tidigare har tagits bort ur klassificeringen föreslås återställas och förenas med Rävholstrets grundvattenområde, eftersom enligt gamla undersökningar representerar de samma åsformation och är lämpliga för vattenanskaffning p.g.a. deras avkastningsförmåga. Enligt förslaget avlägsnas två moränformationer från klassificeringen, eftersom områdenas ringa grundvattenförekomst inte lämpar sig för samhällets vattenförsörjning och vattenuttaget är litet. I klassificeringen föreslås totalt 12 grundvattenområden inom Vörås område, varav Byholmen, Hedorna, Isomäki, Kaurajärvi, Kimo, Kimo Norra, Komossa, Oxkangar Norra och Pensalkangan klassificeras som klass 1 och Lakne, Rävholstret samt Svedaskangan-Keskis som klass 2.

Enligt lagen ska Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) klassificera grundvattenområden enligt följande:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom i klassen E de grundvattenområden, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Beredningshandlingarna om grundvattenområdenas gräns- och klassificeringsförslag är framlagda till påseende på kommunernas officiella anslagstavlor i Vörå, Kauhava och Storkyro under tiden 6.3.2020–20.4.2020 samt elektroniskt på:

www.miljo.fi > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > (välj) Södra Öster-bottens NTM-central

NTM-centralen påminner om att klassificeringen och gränsdragningen endast görs på basis av hydrogeologisk information och vattentagning. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 20.4.2020 kl. 16.15 via post eller e-post:

Registraturen för NTM-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki

E-post: registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi

Tilläggsinformation:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)