Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Vimmatusti Visioita 2022! -markkinavuoropuhelu keräsi huomattavan määrän osallistujia (Lappi)

Markkinavuoropuhelun tavoitteena oli löytää keinoja kehittää pitkään työttöminä olleille suunnattuja palveluita sekä niiden markkinointia.  
 
Lapin ELY-keskuksen, TE-toimiston ja kuntakokeilun kuntien järjestämässä Vimmatusti Visioita -markkinavuoropuhelussa keskusteltiin pitkään työttömänä olleiden kohderyhmälle suunnatuista palveluista sekä palveluiden markkinoinnista ja viestinnästä. 

Tilaisuudessa oli 86 osallistujaa, jotka koostuivat järjestäjäorganisaatioiden asiantuntijoiden lisäksi palveluntuottajista, oppilaitosten edustajista sekä muista yhteistyökumppaneista. Tilaisuuden työpajaosuus keräsi erittäin hyvää palautetta ja syntynyt keskustelu oli aktiivista. 

Työpajoissa syntyi monipuolista keskustelua ja uusia ideoita

Vimmatusti Visioita 2022! -markkinavuoropuhelua taustoitti Lapin työllisyystilanne. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys on taittunut ja alueelle tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa. Avoimia työpaikkoja on lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Työttömistä joka kolmas on ollut työttömänä yli vuoden. 

Markkinavuoropuhelun työpajoissa syntyi monipuolista keskustelua. Työpajojen osallistujat jakoivat kokemuksia pitkään työttömänä olleiden palveluista ja toivat esille kohderyhmän haasteita. Haasteisiin etsittiin yhdessä ratkaisuja. 

Yhtenä uutena näkökulmana työpajoista nousi etätyökykyiset. Ajatuksena on tunnistaa täsmätyökykyiset, jotka voivat etänä tarjota omaa työpanostaan. Tällöin työn muotoilussa on huomioitava etätyön vaatimukset ja mahdollisuudet. Voisiko tehtäviä jatkossa jakaa kahteen osaan etätyön ja lähityön mukaisesti? 

Palveluiden ja viestinnän yritysyhteys on kasvavassa roolissa. Työpajaosallistujien kokemusten mukaan tarinat ja asiakaskokemukset herättävät kiinnostusta palveluita kohtaan. Jotta markkinointi tavoittaisi asiakasryhmän laajamittaisesti oikeaan aikaan, on huomioitava monikanavaisuus.

Markkinavuoropuhelun seurauksena innovatiivinen hankintakierros

Työpajojen tuloksia käydään läpi pienemmässä työryhmässä, joka suunnittelee hankintaa pitkään työttömänä olleiden kohderyhmälle. Hankinta toteutetaan innovatiivisena hankintakierroksena kuluvan kevään aikana. Työpajassa esille tulleita ideoita hyödynnetään hankintakierroksella.

Lapin ELY-keskus, TE-toimisto ja kuntakokeilun kunnat kiittävät kaikkia markkinavuoropuhelussa mukana olleita yhteistyöstä!