Navigeringsmeny

Regional information

Vesistökunnostus kiinnostaa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen huhtikuussa sähköisesti toteuttamaan VAIKUTA VESIIN! -kyselyyn saatiin mukavasti vastauksia, yhteensä 123. Suurimmat vastaajaryhmät olivat rannan omistajat ja vesialueiden omistajat (osakaskunnat). Vastauksista välittyy kiinnostus, innostus ja myös odotukset vesistökunnostuksiin koko maakunnan alueella. Vastaajien joukosta löydettiin myös uusia kumppanuuksia, mikä oli kyselyn tavoitteena.

Pääosa vastanneista ei ollut aiemmin ollut mukana vesistökunnostushankkeissa. Nyt kyselyyn vastanneista 72 % ilmoitti olevansa halukas osallistumaan vesistökunnostustyöhön. Pääosa vastanneista ilmoittautui talkoolaiseksi. Lähes 90 % vastanneista katsoi, että vesistökunnostushankkeita on tarpeen tehostaa. Erityisesti vesistökunnostusten neuvonnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa todettiin olevan tehostamistarvetta.

Kyselyn vastauksissa tehtiin 88 kunnostuskohde-ehdotusta, joista 41 koski järvikohdetta ja 12 virtavesikohdetta. Kohde-ehdotuksia tuli koko maakunnan alueelta.

Vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen kertoo, että kyselyn tulosten ja käytävien keskustelujen pohjalta laaditaan Pohjois-Savoon vesistökunnostusten toimintamalli. - Toimintamallin avulla vahvistetaan nykyisiä asiantuntija- ja toimintaverkostoja, käynnistetään vesistökunnostuksen yhteistyöhankkeita sekä vakiinnutetaan toiminta ja toimijat vesistökunnostushankkeissa, Saarelainen kertoo jatkosta.
 
Kyselyyn vastanneiden, yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n vesistötutkimus, joka sisältää näytteenoton ja keskeiset vedenlaatuanalyysit. Vesistötutkimuksen voitto meni Karttulan Lapinjärven vesistötutkimukseen.
 

Miten tehostaisimme vesistöjemme kunnostusta Pohjois-Savossa?

Pohjois-Savon ELY-keskus selvitti laajalla kyselyllä vesistökunnostusten yhteistyö- ja järjestäytymistarpeita, järjestäytymisen vaihtoehtoja sekä halukkuutta osallistua vesistökunnostustyöhön. VAIKUTA VESIIN! -kyselyn tuloksia käytetään laadittaessa vesistökunnostusten toimintamallia Pohjois-Savoon. Tavoitteena on vahvistaa nykyisiä asiantuntija- ja toimintaverkostoja, käynnistää vesistökunnostusten yhteistyöhankkeita, vakiinnuttaa toiminta ja toimijat vesistökunnostushankkeissa sekä turvata vesistökunnostusten jatkuvuus.

Taustalla on ympäristöministeriön käynnistämän Vesiensuojelun tehostamisohjelman alueellisten vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanke, jota toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Vesistökunnostuksiin vuosina 2019-2023 on vesiensuojelun tehostamisohjelmassa valtakunnallisesti osoitettu 20 miljoonan euron määräraha.

Vesienhoidon ja vesistökunnostusten tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Pohjois-Savossa 78 % luokitelluista järvistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Tyydyttävässä tai välttävässä tilassa on 89 järveä. Virtavesistä erinomaisessa tai hyvässä tilassa on 64 % luokitelluista jokivesistä. Hyvää huonommassa tilassa on 31 jokea.

Lisätietoja
Vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen, puh. 0295 016 201, arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi

Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)