Navigeringsmeny

Regional information

Vesistökunnostuksia avustetaan taas Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia valtionavustuksia kahdeksalle maakunnan vesistökunnostushankkeelle. Hankehaku vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin oli 21.10.2019-2.12.2019. Taustalla on Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvä tila.

Aloita kunnostushankkeen suunnittelu nyt!

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Sanna Katajamäki kannustaa, että nyt on hyvä aika aloittaa kunnostushankkeen suunnittelu. -Kokoontukaa ranta-asukkaiden, vesialueen omistajien ja muiden kiinnostuneiden kanssa miettimään, mitkä ovat vesistön ongelmat, mitkä voisivat olla kohteeseen sopivat kunnostustoimenpiteet, löytyykö hankkeelle sopiva vetäjä ja avustukselle järjestäytynyt hakijataho. Voiko hankkeessa tehdä kunnostustoimia talkoovoimin ja löytyykö innokkaita talkoolaisia? Tarvitseeko kunnostus mahdollisesti vesilain mukaisen luvan? Pystyttekö järjestämään hankkeen vaatiman omarahoitusosuuden tai saatteko mukaan muita rahoittajia, Katajamäki muistuttaa kunnostushankkeen käynnistämistä varten selvitettävistä asioista. 

ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia vesistökunnostushankkeille. Avustetut hankkeet ovat usein perinteisiä kunnostushankkeita, joihin sisältyy hoitokalastusta, virtausolojen parantamista, niittoja ja vedenkorkeuden nostoja. Lisäksi on avustettu mm. virtavesi- ja lintuvesikunnostuksia sekä vesiensuojelukosteikkohankkeita.  Avustuksen osuus on 50 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita kuluja vastaan.   

Tehostamisohjelman rahoitusta suunnataan muun muassa vesistökunnostuksiin sekä maatalouden vesiensuojeluun. Vesistökunnostuksiin myönnetään avustuksia myös Maa- ja metsätalousministeriön osoittamista määrärahoista. Seuraava vesistökunnostusten hankehaku käynnistyy syksyllä 2020 ja sen avautumisesta tiedotetaan kesän aikana tarkemmin.

Avustetut kunnostushankkeet Pohjois-Savossa keväällä 2020

A. Nikulanlahden kunnostushankkeen (Vieremä) tavoitteena on Vieremän keskustaajaman eteläpuolella sijaitsevan Nikulanlahden kunnostaminen, ruoppaamalla voimakkaasti umpeenkasvaneelle lahdelle väylä. Väylä mahdollistaa vedenvaihtuvuuden sekä virkistyskäytön, avaamalla yhteyden Murennusjoelle sekä Vieremänjärvelle. Hankkeessa toimijana on Vieremän kunta ja avustusta hanke sai 10 000 € (Ympäristöministeriön avustusmääräraha).

B. Niemisjärven pohjapatohankkeessa (Kiuruvesi) rakennetaan Niemisjärven luusuaan pohjapato, jolla korvataan vanha käsikäyttöinen säännöstelypato. Pohjapadon rakentaminen korvaa vanhan säännöstelypadon vaatiman suuren hoidontarpeen sekä varmistaa järvessä riittävän alivedenpinnankorkeuden. Myös vesistön tila sekä virkistyskäyttöolosuhteet paranevat padon rakentamisen myötä. Hankkeessa toimijana on Kiuruveden kaupunki ja avustusta hankkeelle myönnettiin 56 000 € (Maa- ja metsätalousministeriön avustusmääräraha).

C. Sulkavanjärven Isokosken pohjapato -hankkeessa (Kiuruvesi/Pielavesi) rakennetaan olemassa olevan patorakennelman tilalle uusi pohjapato, jonka avulla nostetaan alivedenpinnan korkeutta ja näin parannetaan järven vedenlaadun lisäksi virkistyskäyttöä, erityisesti kalastus-, veneily- ja uintimahdollisuuksia. Sulkavanjärvi on kärsinyt toistuvista massiivisista sinileväkukinnoista sekä syksyisin liian alas laskevista vedenpinnankorkeuksista. Hankkeessa on toimijana Sulkavan osakaskunta. Avustusta hankkeelle on myönnetty 21 750 € (vesiensuojelun tehostamisohjelma).

D. Karvalampi -hankkeen (Lapinlahti) tavoitteena on suunnitella kahden lahden väliin jäävän lammen vedenvaihtuvuuden parantaminen ja näin myös kulkuyhteyden säilyttäminen ja parantaminen Onkiveden ja Karvalammen välillä. Hankkeessa toimijana on Lapinlahden kunta ja avustusta hankkeen suunnitteluun on myönnetty 9000 €. Hanke on kaksivaiheinen ja toteutus on suunniteltu vuodelle 2021 (vesiensuojelun tehostamisohjelma). 

E. Liesjoen kokonaiskunnostus ja taimenkannan palautus -jatkohankkeessa (Talluskylä, Tervo) jatketaan Talluskylän alueen pienpurojen kunnostamista sekä Liesjoen kalataloudellista kunnostusta. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja perustaa taimenille kutu- ja suoja-alueita sekä tukea taimenkannan palautumista. Hankkeen toimijana on Talluskylän-Kruununpuiston osakaskunta ja hanke sai avustusta 7100 € (Ympäristöministeriön avustusmääräraha)

F. Pitkäjärven kunnostaminen (Kuopio/Tuusniemi) tähtää järven sisäisen kuormituksen vähentämiseen hoitokalastuksella. Hankkeessa tehdään koeverkkokalastus kalaston rakenteen selvittämiseksi ja sen jälkeen suoritetaan tehokalastus ammattikalastajaa apuna käyttäen. Hoitokalastusta on tehty usean vuoden ajan ja tässä hankkeessa sitä tehostetaan entisestään. Hankkeessa toimijana on Pitkäjärven hoitoyhdistys ry ja hanke sai avustusta 4900 € (vesiensuojelun tehostamisohjelma).

G. Rautalampi -järven kunnostushankkeen (Rautalampi) tavoitteena on rakentaa pohjapato järven alivedenpinnan nostamiseksi. Lisäksi hankkeessa selvitetään myös muut tarvittavat järven tilaa parantavat kunnostustoimenpiteet. Rautalampi järvellä oli kesällä 2019 massiiviset kalakuolemat ja järvi kärsii sekä sisäisestä että ulkoisesta kuormituksesta. Hankkeessa toimijana on Rautalammin kunta ja avustusta myönnettiin 35 000 € (vesiensuojelun tehostamisohjelma)

Ylä-Savon Veden toiminta-alueen kuntien pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen ja Kiuruveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen -hankkeessa päivitetään nykyiset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja laaditaan Kiuruveden alueen puuttuvat suunnitelmat. Ajantasaiset suojelusuunnitelmat ohjaavat mm. maankäyttöä, kaavoitusta ja ympäristönsuojelua pohjavesialueilla uudet laadittavat suojelusuunnitelmat ovat tarpeelliset ennaltaehkäisemään pohjavesialueiden pohjaveden laadun heikkenemistä sekä turvaamaan alueiden pohjaveden määrällinen tila. Hankkeessa toimijana on Ylä-Savon Vesi Oy. Avustusta hankkeelle myönnettiin 21 000 € (pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan osoitettu ympäristöministeriön avustusmääräraha). 

Liitteet

Kartta: Pohjois-Savossa avustetut kunnostuskohteet (pdf, 2,11 Mt)

Listaus: Kunnostusavustuskohteet (pdf, 205 kt)

Koonti: Avustetut vesistökunnostushankkeet Pohjois-Savossa (pdf, 25,9 kt)

Lisätietoja
Vesitalousasiantuntija Sanna Katajamäki, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 804 sanna.katajamaki(at)ely-keskus.fi
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 854, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)