Navigeringsmeny

Regional information

Vesistökunnostuksia avustetaan Kainuussa (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia valtionavustuksia viidelle vesistökunnostushankkeelle. Taustalla on Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvä tila. Vesistökunnostushankkeisiin on myönnetty myös Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta. Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin haettiin avustusta viime syksynä. Seuraava valtionavustuksen haku alkaa ELY-keskuksessa syksyllä, mutta valmistelut rahoituksen hakemiseen kannattaa aloittaa jo kesän aikana.

Aloita kunnostushankkeen suunnittelu nyt!

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksesta. Avustusta on mahdollisuus saada 50-75 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista. Kunnostushankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Avustetut hankkeet ovat usein perinteisiä kunnostushankkeita, joihin sisältyy hoitokalastusta, virtausolojen parantamista, niittoja ja vedenkorkeuden nostoja. Lisäksi on avustettu mm. virtavesi- ja lintuvesikunnostuksia sekä vesiensuojelukosteikkohankkeita. 

Kunnostushankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Ennakkoon on hyvä miettiä yhdessä ranta-asukkaiden, vesialueen omistajien ja muiden kiinnostuneiden kanssa oman vesistön ongelmia ja niihin sopivia kunnostustoimia. Lisäksi kannattaa suunnitella omarahoitusosuuden järjestämistä, selvittää hankkeelle sopiva vetäjä ja avustukselle järjestäytynyt hakijataho. Hanketta suunnitellessa on hyvä tietää vesistön nykyinen tila ja tehdyt toimet sekä ottaa selville, vaativatko kunnostustoimet lupia. Myös kumppaneita kannattaa etsiä, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä.

Tehostamisohjelman rahoitusta suunnataan muun muassa vesistökunnostuksiin sekä vesiensuojeluun. Vesistökunnostuksiin myönnetään avustuksia myös Maa- ja metsätalousministeriön osoittamista määrärahoista. Seuraava vesistökunnostusten hankehaku käynnistyy syksyllä 2020 ja sen avautumisesta tiedotetaan kesän aikana tarkemmin.

Avustetut kunnostushankkeet Kainuussa keväällä 2020

  • Puokiojärven kunnostussuunnitelman toteuttaminen (Puolanka). Hankkeen tavoitteena on sinilevän esiintymisen merkittävä vähentäminen ja virkistysarvojen nostaminen kohdejärvellä. Hankkeessa toimijana on Puokion Kalastuskunta ja avustusta hanke sai 15 000 € (Ympäristöministeriö, vesiensuojelun tehostamisohjelma).
  • Ojanlahden kalataloudellinen kunnostuskokeilu säännöstelyn haittavaikutuksia poistamalla (Paltamo). Lahti on ollut tunnettu vesilintualue, samoin hauen ym. kevätkutuisten lajien alue. Hankkeella vähennetään Oulujoen vesistöalueen säännöstelystä aiheutuneita haittoja sekä parannetaan kalojen kevätkudun sekä vesilintujen pesinnän olosuhteita. Hankkeessa toimijana on Paltamon I Kalastuskunta ja avustusta hankkeelle myönnettiin 6 000 € (Maa- ja metsätalousministeriön avustusmääräraha).
  • Sinileväisten järvien kunnostushanke, SILE II (Suomussalmi). Hankkeen tavoitteena on kohdejärvien (Jumalis-, Korpi-, Ruoko-, Kuiva- ja Pieni Kuivajärven) sinileväongelmien poistaminen tai vähentäminen, kalakannan parantaminen ja valuma-alueiden kunnostus parantaa järvien virkistys- ja käyttöarvoja. Hankkeessa on toimijana Suomussalmen kunta ja avustusta hankkeelle on myönnetty 9 000 € (Ympäristöministeriön avustusmääräraha).
  • Kaupunginlammen ja Vimpelinlammen vesistöjen kunnostus (Kajaani). Hankkeen tavoitteena on metsäkosteikon rakentaminen Syväkankaan maastoon (lampien valuma-aluetta) sekä lampien hoitokalastus. Metsäkosteikon rakentaminen vähentää ojitetulta alueelta tulevaa kiintoaines- ja ravinnekuormaa vastaanottaviin vesistöihin. Lisäksi kosteikolla luodaan uutta elinympäristöä vesilinnuille. Hoitokalastuksen tavoitteena mm. särkikalabiomassan vähentäminen (ravintoketjukunnostus). Hankkeessa toimijana on Kajaanin kaupunki ja avustusta hankkeen suunnitteluun on myönnetty 20 000 € (Ympäristöministeriö, vesiensuojelun tehostamisohjelma). 
  • Kajaanin Önkkörin alueen kunnostushanke (Kajaani). Hankkeessa jatketaan Kajaanin Önkkörin alueen läpi kulkevan kanavan ruoppausta Önkkörinlammen eteläpuolelta. Alueelle rakennetaan lintutorni, kolme kalastuslaituria ja pysäköintialue sekä polkuverkostoa. Kesän 2020 töillä saatetaan loppuun alueen kunnostushanke, joka aloitettiin 2018. Hanke parantaa Oulujärven Käkilahden ja Ojanperän alueen vesien virtausta. Kunnostuksen tavoitteena on järven ja ranta-alueiden virkistyskäytön, lintujen ja vesieliöstön elinympäristön, kalatalouden ja järvimaiseman parantaminen sekä Kaivosojan kulttuurihistoriallisten arvojen esiin tuominen. Erityisesti kunnostuksen tavoitteena on parantaa alueella olevien EU:n luontodirektiivin 7 liitteiden II ja IV (a) mukaisten lajien (viitasammakko, korennot) elinympäristöjä. Hankkeen toimijana on Kajaanin kaupunki ja hanke sai avustusta 40 138 € (Maa- ja metsätalousministeriön avustusmääräraha).

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 876, mika.pylvanainen(at)ely-keskus.fi

Vesistöasiantuntija Kimmo Virtanen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 899, kimmo.virtanen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Jari Pesonen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 861, jari.k.pesonen(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)