Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vattendragens kemiska status är fortfarande dålig

Den kemiska statusen i Finlands sjöar, åar och kustvatten har inte förbättrats, även om koncentrationen av de flesta ämnen underskrider fastställda gränsvärden, dvs. kvalitetsnormer. Kvalitetsnormerna för några persistenta ämnen som ackumuleras i organismer överskrids i stor utsträckning i Finland, och därför är ytvattnens kemiska status dålig.

NTM-centralerna och Finlands miljöcentral bedömer ytvattnens kemiska status vart sjätte år. I bedömningen jämför man koncentrationen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön med de miljökvalitetsnormer som utgör gränsvärdena för respektive ämnen utifrån hur skadliga de är. Bedömningen görs för 6 875 vattenförekomster som täcker hela Finland.

Koncentrationen kvicksilver överskreds i ungefär hälften av vattenförekomsterna och koncentrationer av flamskyddsmedel överskrids EQS överallt. Miljökvalitetsnormerna för andra föreningar överskrids endast i liten utsträckning.

Den aktuella klassificeringen av ytvattnens kemiska status samt klassificeringen av den ekologiska statusen och grundvattnens status som färdigställdes 2019 används som grund för planeringen av vattenförvaltningen under den tredje förvaltningsperioden (2022–2027). Målet med planerna är att förbättra vattnens status. Det offentliga hörandet om förvaltningsplanerna inleds den 2 november 2020.

Läs mera: