Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter

Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020. Sjötrafiklagen tillämpas på farkoster och användningen av dem inom finskt vattenområde. Lagändringen påverkar bl.a. behandlingen av förbud och begränsningar som gäller sjötrafiken.

Hädanefter kommer alla beslut om förbud och begränsningar enligt sjötrafiklagen att avgöras av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Tidigare avgjorde NTM-centralerna beslut om förbud och begränsningar i områden utanför en farled. Tidigare beslut förblir i kraft trots ändringen.

NTM-centralerna avgör alltjämt tillståndsärenden inom flera kommuner som gäller återkommande eller permanent anordnande av tävlingar, övningar eller andra evenemang med motordrivna farkoster. Utöver detta övervakar NTM-centralerna förebyggande och bekämpning av miljöolägenheter inom sitt verksamhetsområde.

Mer information:

Ansökan om ett förbud mot eller en begränsning av sjötrafik (miljo.fi)

Vesiliikenteen pysyvät kiellot ja rajoitukset (traficom.fi) (tills vidare på finska)

Sjötrafikens kungörelse och delgivning (traficom.fi)

Vesiliikenteen kielto- ja rajoitusalueet (vayla.fi) (på finska)