Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Vesihuoltolaitosten varautumista häiriötilanteisiin tehostetaan (Etelä-Savon ELY-keskus)

Vuonna 2014 uudistettu vesihuoltolaki velvoittaa vesihuoltolaitokset entistä paremmin varautumaan vesihuollon häiriötilanteisiin. Kuntien omistamien vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien tulee laatia vuoden 2016 loppuun mennessä suunnitelmat häiriötilanteisiin varautumisesta. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä samaan verkostoon liitettyjen vesihuoltolaitosten, kunnan, valvontaviranomaisten ja sopimuskumppaneiden kanssa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset päivittävät samassa aikataulussa terveydensuojelulain mukaisia erityistilannesuunnitelmia.

Molemmat suunnitelmat kannattaa laatia yhteistyössä kunnan vesihuoltoasiantuntijoiden, vesihuoltolaitosten sekä terveyden- ja ympäristösuojelun asiantuntijoiden kesken. Myös ELY-keskuksen vesihuollon asiantuntijat voivat tarvittaessa osallistua työhön. Suunnitelmien laadinnassa kannattaa hyödyntää vesihuoltopoolin vuonna 2016 laatimaa opasta: "Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen".

Vesihuoltolaitosten on vietävä tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon. Kuntien on myös huolehdittava, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueet esitetään kartalla, joka on yleisesti saatavilla tietoverkossa. Muutokset pitää tehdä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vesihuollon tietojärjestelmä on uudistunut. Aiemmin käytössä ollut VELVET-tietojärjestelmä on korvattu uudella VEETI-järjestelmällä. Vesihuoltolaki velvoittaa että laitokset täyttävät VEETI-järjestelmään omaa laitostaan koskevat tiedot. Järjestelmä kokoaa ja jakaa tietoa muun muassa verkostoon liittyneiden ja liittymättömien asukkaiden määristä, taloudellisista tunnusluvuista, taksoista sekä vedenhankintaan otetuista ja toimitetuista vesimääristä. Vuotta 2015 koskevat tiedot tulee toimittaa järjestelmään 31.8.2016 mennessä. 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Vesa Rautio, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 225


Regional information