Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vattenförsörjningen förnyas genom samarbete (Nyland)

På det seminarium om vattentjänster som NTM-centralen i Nyland ordnade den 19.5.2021 diskuterades bland annat vattentjänsterna i framtiden. Vid mötet betonades att det behövs en gemensam insats av alla aktörer inom branschen för att trygga vattentjänsterna. Satu Pääkkönen, direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Nyland, höll seminariets öppningsanförande. Hon konstaterade att vattentjänsterna är en central del av ett välfungerande och tryggt samhälle. Men inget är självklart, tidens tand biter också på dem, tillade hon.
   – Kompetensen och yrkesskickligheten måste tryggas inom vattentjänsterna och man måste satsa på nya innovationer.


​​​​​​​Genomförandet av EU:s dricksvattendirektiv har inletts, liksom reformen av direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse. Jord- och skogsbruksministeriet, som ansvarar för den nationella vattentjänstreformen, har uppmuntrat de regionala NTM-centralerna att samarbeta för att utveckla vattentjänstfrågorna. NTM-centralen i Nyland deltar i det regionala strategiarbetet för vattentjänster i östra och södra Finland: Östra och södra Finlands vattentjänststrategi 2050 är gemensam för hela området och NTM-centralerna har en stark roll i den. För varje landskap utarbetas närmare åtgärdsplaner inom ramen för strategin.

Katri Saukkonen, som ansvarar för utvecklingen och främjandet av vattentjänsterna vid jord- och skogsbruksministeriet, berättade om den nationella vattentjänstreformen. Det är inte fråga om ministeriets program, alla aktörer i branschen måste involveras i den långsiktiga planeringen, betonade hon. Målet med den nationella vattentjänstreformen är att säkerställa trygga och högklassiga vattentjänster. Målet är också att ta kliv mot klimatneutralitet och resurssmarthet vid de finländska vattentjänstverken.

Det viktigaste målet med EU:s dricksvattendirektiv är att säkerställa en hälsosam kvalitet på dricksvattnet. Social- och hälsovårdsministeriet har det huvudsakliga ansvaret för verkställandet av dricksvattendirektivet. Det nya dricksvattendirektivet ska införlivas i den nationella lagstiftningen senast den 12.1.2023.

Syftet med reformen av avloppsvattendirektivet är att stärka den gällande lagstiftningen för att minska avloppsvattnets skadliga konsekvenser. Ari Kangas, som arbetar med lagstiftningen om avloppsvatten vid miljöministeriet, presenterade direktivet. Han förutspådde att de urbana områdena och ytor som inte släpper igenom vatten kommer att öka, och i och med klimatförändringen också regnen och olika typer av urlakning.  

– Avloppsöversvämningar och dagvatten är  i synnerhet i Nyland en betydande fråga, konstaterade evenemangets ordförande ingenjör Ilkka Juva vid NTM-centralen i Nyland.

I Nyland främjas målen i vattentjänstlagen genom ett eget tillsynsprogram och en egen kommunikationsplan

– Det är inte fråga om en lagstadgad skyldighet, utan ett verktyg med vilket vi strävar mot förebyggande övervakning  – bland annat med hjälp av kommunikation, påpekade överinspektör Sanna Laakso vid NTM-centralen i Nyland.


​​​​​​​Tilläggsuppgifter:
​​​​​​​Ingenjör Ilkka Juva, ilkka.juva(at)ely-keskus.fi, överinspektör Sanna Laakso, sanna.laakso(at)ely-keskus.fi

  

​​​​​​​