Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vesienhoito Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalueen tavoitteena (Pohjois-Savo)

Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalue laatii vesienhoidon yleissuunnitelman vesistöjen tilan ja siten kalojen elinolojen parantamiseksi. Suunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi selvitetään kalatalousalueen osakaskuntien yhdistymishankkeen käynnistämismahdollisuuksia. Nämä ovat keskeisiä jatkotoimenpiteitä, joita lähdetään toteuttamaan syksyllä 2020 toteutetun kyselyn vastausten pohjalta.

Kyselyn vastauksissa esille tulleista kohteista kalatalousalue on aktiivinen Palosenjoen kunnostuksessa, sillä Palosenjoki on virtakutuisten kalojen kannalta Kuopion alueen merkittävin virtavesi.

Kyselyyn vastaamiseen oli erityisesti paneuduttu Siilinjärven Räimällä, missä Räimän kyläyhdistys ry oli selvittänyt kyläläisten kunnostushalukkuutta puhelinkyselyllä. Yhdistys on halukas ryhtymään toimiin nykyisin tyydyttävässä ekologisessa tilassa olevan Räimäjärven kunnostamiseksi. Tätä aktiivisuutta tuetaan.

Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalue, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö ja vesienhoito selvittivät kyselyn avulla kalatalousalueen osakaskuntien, kyläyhdistysten, riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen ja muiden toimijoiden halukkuutta, valmiuksia ja sitoutuneisuutta osallistua vesistökunnostushankkeisiin. Lisäksi selvitettiin vesistökunnostustarpeita.  

Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalueella on vesialuetta lähes 23 000 hehtaaria Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueilla. Kalatalousalueella on useita hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevia vesimuodostumia. Kalatalousalueen keskusjärvistä Maaninkajärven, Ala-Ruokoveden (Suuri Ruokovesi) ja Pohjois-Kallaveden ekologinen tila on tyydyttävä.

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma kommenteilla

Pohjois-Savoon kuten muihinkin maakuntiin on laadittu vuosille 2022-2027 vesienhoidon toimenpideohjelmaehdotus. Samanaikaisesti on valmisteltu vesienhoitoalueiden suunnitelmaehdotukset. Pohjois-Savo kuuluu pääosin Vuoksen vesienhoitoalueeseen (ymparisto.fi), länsiosa kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen (ymparisto.fi).

Vesienhoidon suunnittelu perustuu vesien tilan arvioon (kts. kartta pinta- ja pohjavesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä (ymparisto.fi)). Tila-arvion ja siihen vaikuttavien tekijöiden (powerbi.com) (edellyttää rekisteröitymistä) perusteella on tehty ehdotukset pintavesien vesienhoidon toimenpiteiksi vuosille 2022 2027 (powerbi.com) (edellyttää rekisteröitymistä). Edellä mainitut tarkastelut sisältyvät toimenpideohjelmaehdotukseen.

Pohjois-Savon toimenpideohjelmaehdotuksesta sekä Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista voi antaa palautetta joko lausuntopalvelun (lausuntopalvelu.fi) kautta tai Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamon (kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi, PL 2000 70101 KUOPIO) kautta 14.5.2021 saakka.

Lisätietoja

Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalueen puheenjohtaja Kari Loponen, puh. 040 532 4307, kariloponen52@gmail.com

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen, puh. 0295 016 201, arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi